Forskningsprojekt

 1. Att särskilja patientens behov av nutritionsvård i tidigt respektive sent sjukdomsskede. Kunskaper för teamarbete via en intervention baserad på ConPrim-modellen

  Projektstart:
  2018-11-22
  Verksamhet:
  APC Fortbildning, APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Cancer, Diabetes/Endokrinologi, Hjärta/kärl, Infektion och hud, Mag- och tarmsjukdomar, Nutrition, Omvårdnad, Pedagogik, Smärta, Stroke/förvärvad hjärnskada, Äldres hälsa, Obesitas
  Akademiskt primärvårdscentrum fick uppdraget att fortbilda primärvårdens personal om nutritionsvård till de mest svårt sjuka patienterna med vård i hemmet. En fortbildningsintervention i ämnet togs fram av en forskargrupp och som tog stöd av...
 2. Att särskilja patientens behov av nutritionsvård i tidigt respektive sent sjukdomsskede. Kunskaper för teamarbete via en intervention baserad på ConPrim-modellen

  Projektstart:
  2018-11-22
  Verksamhet:
  APC Fortbildning, APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Cancer, Diabetes/Endokrinologi, Hjärta/kärl, Infektion och hud, Mag- och tarmsjukdomar, Nutrition, Omvårdnad, Pedagogik, Smärta, Stroke/förvärvad hjärnskada, Äldres hälsa, Obesitas
  Akademiskt primärvårdscentrum fick uppdraget att fortbilda primärvårdens personal om nutritionsvård till de mest svårt sjuka patienterna med vård i hemmet. En fortbildningsintervention i ämnet togs fram av en forskargrupp och som tog stöd av...
 3. Att vara ansvarig distriktsläkare för patienter med hemsjukvård

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete
    Både hemsjukvårdspatienters hälsoproblem och deras vård är komplicerade och många vårdgivare är inblandade. Distriktsläkaren sköter stora delar av den medicinska vården via distriktssköterskan. Syftet var att söka orsaker till att...
 4. Current scientific activity by Gunnar Nilsson

  Projektstart:
  2006-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hälsoinformatik
  1. Current scientific activity by Gunnar Nilsson1.1. Clinical research and health care research1.1.1. Group treatment of insomnia in primary careAn alternative to pharmacological treatment is evaluated in a RCT. Research leader and co-supervisor in c...
 5. Dexametason-CRH-test som prediktor av effekt vid depressionsbehandling: en pilotstudie

  Projektstart:
  2011-01-03
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Bakgrund: Endast 60 % av patienter med primär depression får en tillfredsställande symtomlindring av antidepressiva läkemedel och KBT. En möjlig förklaring kan vara heterogenicitet i det som klassas som depression. Vid stimulering med det ...
 6. Diabetes hos invandrare

  Projektstart:
  1999-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Bakgrund: Det är känt att diabetesförekomsten är högre i vissa invandrargrupper i Europa. I Sverige är diabetes särskilt vanligt hos personer från Mellanöstern, där ärftlighet kan bidra men livsstilsfaktorer är av större vikt. Detta är ...
 7. Diabetes i primärvården

  Projektstart:
  2011-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Bakgrund: Diabetes är en av de stora folksjukdomarna, med en prevalens av känd diabetes i befolkningen på 4,5 %. Typ 2 diabetes sköts till största delen i primärvården, varför en god kännedom om sjukdomen i denna inramning är väsentlig. M...
 8. Diabetes och övrig riskprofil för hjärtkärlsjukdom hos invandrare och svensk-födda

  Projektstart:
  2012-09-03
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Hjärta/kärl
  Bakgrund: Hjärtkärlsjukdomar är vanligare hos de flesta grupper av invandrare jämfört med svensk-födda. Vad gäller diabetes finns det ett fåtal studier som visar en ökad risk i allmänhet hos icke-europeiska invandrare, men det saknas studie...
 9. Distriktssköterskors möte med kvinnor som utsätts för våld

  Projektstart:
  2006-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Omvårdnad, Vårdvetenskap
  Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor är ett stort folkhälsoproblem som drabbar flickor och kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser. Mörkertalet är stort men det är känt att nästan varannan kvinna någon gång har utsatts för våld av en man ...
 10. Elevhälsa - Professionellt lärande och samarbete inom skolans elevhälsa

  Projektstart:
  2007-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete, Pedagogik, Vårdvetenskap
  Bakgrund:  Elevhälsa är en ny hälsofrämjande verksamhet som integrerar skolhälsovård, elevvård och specialpedagogik för att bättre främja elevers fysiska, psykiska hälsa och lärande. I elevhälsan ingår läkare, sköterskor, kurator...
 11. Förändringar i levnadsvanor vid pensionering – kvinnligt och manligt

  Projektstart:
  2010-10-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Levnadsvanor
  Bakgrund: En åldrande befolkning medför ett ökat behov av att främja sunda levnadsvanor och fördröja åldersrelaterade sjukdomar. Kroniska sjukdomar upptäcks ofta i äldre medelåldern (55-65 år), denna åldersgrupp kan därför vara mer mott...
 12. Förmaksflimmer - primärvården

  Projektstart:
  2002-01-02
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl
  Retledningssystemet som håller hjärtat i regelbunden rytm fungerar inte som det ska vid förmaksflimmer. Det drabbar drygt en procent av befolkningen och blir vanligare med stigande ålder. Förmaksflimmer ökar såväl risken att drabbas av stroke...
 13. Handläggning av patienter med kronisk smärta i primärvården

  Projektstart:
  2011-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Smärta
  Bakgrund: Kronisk smärta (smärta mer än 3 månader), är mycket vanligt förekommande i befolkningen och i primärvården och medför såväl stort lidande som ekonomiska konsekvenser för både individ och samhälle. 20-40% av patienterna som sö...
 14. Health yourself!- Innovativ screening av befolkningen för kroniska sjukdomar

  Projektstart:
  2018-10-04
  Verksamhet:
  APC Forskning, Akademiska vårdcentraler
  Syfte Uppmärksamma medborgare i Västvärlden om egen hälsa och engagera dem i ett förebyggande program, paketera ett hälsoutfallsmått, samla hälsodata för forskning och innovation, samt förberedda och testa ett generiskt evidensbaserad, tids...
 15. Health yourself!- Innovativ screening av befolkningen för kroniska sjukdomar

  Projektstart:
  2018-10-04
  Verksamhet:
  APC Forskning, Akademiska vårdcentraler
  Syfte Uppmärksamma medborgare i Västvärlden om egen hälsa och engagera dem i ett förebyggande program, paketera ett hälsoutfallsmått, samla hälsodata för forskning och innovation, samt förberedda och testa ett generiskt evidensbaserad, tids...
 16. Hur kan kvaliteten i primärvårdens omhändertagande av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom förbättras?

  Projektstart:
  2011-01-03
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL
  Bakgrund: Majoriteten av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) upptäcks och behandlas i primärvården. För att minska sjuklighet i KOL är det viktigt att diagnostiken och behandlingen av KOL i primärvården är av hög kvalite...
 17. Kalixandastudien – en populationsbaserad gastroskopistudie

  Projektstart:
  2000-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar
  Bakgrund: När Kalixanda-studien startade var den världsunik. Det fanns inte någon populationsbaserad studie på gastrointestinala symtom med samtidig gastroskopi med biopsier. Kunskap om vad som är att betrakta som normalt och om ”dold” sjukl...
 18. Läkarstudenter i primärvården – vad innebär en god lärandemiljö för studenter och handledare och hur upplever patienten sin roll i studentens lärande?

  Projektstart:
  2012-01-09
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Pedagogik
  Övergripande syfte är att studera primärvården som miljö för läkarstudenters lärande. För att kunna erbjuda läkarstudenter en meningsfull VFU (Verksamhets Förlagd Utbildning) i primärvården är det viktigt att utforska hur en optimal lä...
 19. Ländrygg/bäckensmärta under och efter graviditet. Aspekter på katastroftankar, rädsla-undvikande tankar, fysisk förmåga och hälsorelaterad livskvalitet

  Projektstart:
  2005-01-05
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Smärta, Vårdvetenskap
  Bakgrund: Varannan kvinna får ländrygg/bäckensmärta någon gång under graviditeten och många har kvarstående problem efter förlossningen. Framför allt har ländrygg/ bäckensmärta studerats ur ett biomedicinskt perspektiv men för att fullt...
 20. Lärarskap och ledarskap i föräldrautbildningsgrupper - grupprocesser, måluppfyllelse och konsekvenser för föräldraskap

  Projektstart:
  2013-01-07
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Pedagogik, Annat
  Bakgrund: Föräldrautbildningsgrupper finns för blivande föräldrar via mödravårdscentralen (MVC) och för nyblivna föräldrar via barnavårdscentralen (BVC) och leds av sjuksköterskor (barnmorskor och BVC-sjuksköterskor). Det finns ca 15000 ...