Forskningsprojekt

 1. Stöd och kontinuitet kring barnafödande med fokus på psykisk hälsa

  Projektstart:
  2019-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Många kvinnor drabbas av nedsatt hälsotillstånd efter förlossningen, detta inkluderar påverkad psykisk hälsa samt långvarig smärta och förlossningsskador. Det finns evidens som styrker att det vore önskvärt för nyförlösta med tidig uppf...
 2. Att vara ansvarig distriktsläkare för patienter med hemsjukvård

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete
    Både hemsjukvårdspatienters hälsoproblem och deras vård är komplicerade och många vårdgivare är inblandade. Distriktsläkaren sköter stora delar av den medicinska vården via distriktssköterskan. Syftet var att söka orsaker till att...
 3. Betydelsen av rehabkoordinatorer i sjukskrivningsprocessen; sjukskrivnas, läkarens och koordinatorns perspektiv

  Projektstart:
  2019-05-01
  Verksamhet:
  APC Fortbildning, APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Försäkringsmedicin
  Hur sjukskrivning hanteras kan ha lika stor betydelse för patienten som annan behandling. En åtgärd för att höja kvalitén i sjukvårdens hantering av sjukskrivningar är införandet av rehabkoordinatorer (REKO). Enligt ett lagförslag...
 4. Con-Prim: särskilja patientens behov av nutritionsvård tidigt och sent sjukdomsskede

  Projektstart:
  2018-11-22
  Verksamhet:
  APC Fortbildning, APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Cancer, Diabetes/Endokrinologi, Hjärta/kärl, Infektion och hud, Mag- och tarmsjukdomar, Nutrition, Omvårdnad, Pedagogik, Smärta, Stroke/förvärvad hjärnskada, Äldres hälsa, Obesitas
  Akademiskt primärvårdscentrum fick uppdraget att fortbilda primärvårdens personal om nutritionsvård till de mest svårt sjuka patienterna med vård i hemmet. En fortbildningsintervention i ämnet togs fram av en forskargrupp och som tog stöd av...
 5. ConPrim: särskilja behov av nutritionsvård i tidigt respektive sent sjukdomsskede

  Projektstart:
  2018-11-22
  Verksamhet:
  APC Fortbildning, APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Cancer, Diabetes/Endokrinologi, Hjärta/kärl, Infektion och hud, Mag- och tarmsjukdomar, Nutrition, Omvårdnad, Pedagogik, Smärta, Stroke/förvärvad hjärnskada, Äldres hälsa, Obesitas
  Akademiskt primärvårdscentrum fick uppdraget att fortbilda primärvårdens personal om nutritionsvård till de mest svårt sjuka patienterna med vård i hemmet. En fortbildningsintervention i ämnet togs fram av en forskargrupp och som tog stöd av...
 6. Current scientific activity by Gunnar Nilsson

  Projektstart:
  2006-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hälsoinformatik
  1. Current scientific activity by Gunnar Nilsson1.1. Clinical research and health care research1.1.1. Group treatment of insomnia in primary careAn alternative to pharmacological treatment is evaluated in a RCT. Research leader and co-supervisor in c...
 7. Dexametason-CRH-test som prediktor av effekt vid depressionsbehandling: en pilotstudie

  Projektstart:
  2011-01-03
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Bakgrund: Endast 60 % av patienter med primär depression får en tillfredsställande symtomlindring av antidepressiva läkemedel och KBT. En möjlig förklaring kan vara heterogenicitet i det som klassas som depression. Vid stimulering med det ...
 8. Diabetes i primärvården

  Projektstart:
  2011-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Bakgrund: Diabetes är en av de stora folksjukdomarna, med en prevalens av känd diabetes i befolkningen på 4,5 %. Typ 2 diabetes sköts till största delen i primärvården, varför en god kännedom om sjukdomen i denna inramning är väsentlig. M...
 9. Diabetes och övrig riskprofil för hjärtkärlsjukdom hos invandrare och svensk-födda

  Projektstart:
  2012-09-03
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Hjärta/kärl
  Bakgrund: Hjärtkärlsjukdomar är vanligare hos de flesta grupper av invandrare jämfört med svensk-födda. Vad gäller diabetes finns det ett fåtal studier som visar en ökad risk i allmänhet hos icke-europeiska invandrare, men det saknas studie...
 10. Förändringar i levnadsvanor vid pensionering – kvinnligt och manligt

  Projektstart:
  2010-10-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Levnadsvanor
  Bakgrund: En åldrande befolkning medför ett ökat behov av att främja sunda levnadsvanor och fördröja åldersrelaterade sjukdomar. Kroniska sjukdomar upptäcks ofta i äldre medelåldern (55-65 år), denna åldersgrupp kan därför vara mer mott...
 11. Handläggning av patienter med kronisk smärta i primärvården

  Projektstart:
  2011-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Smärta
  Bakgrund: Kronisk smärta (smärta mer än 3 månader), är mycket vanligt förekommande i befolkningen och i primärvården och medför såväl stort lidande som ekonomiska konsekvenser för både individ och samhälle. 20-40% av patienterna som sö...
 12. Health yourself!- Innovativ screening av befolkningen för kroniska sjukdomar

  Projektstart:
  2018-10-04
  Verksamhet:
  APC Forskning, Akademiska vårdcentraler
  Syfte Uppmärksamma medborgare i Västvärlden om egen hälsa och engagera dem i ett förebyggande program, paketera ett hälsoutfallsmått, samla hälsodata för forskning och innovation, samt förberedda och testa ett generiskt evidensbaserad, tids...
 13. Health yourself!- Innovativ screening av befolkningen för kroniska sjukdomar

  Projektstart:
  2018-10-04
  Verksamhet:
  APC Forskning, Akademiska vårdcentraler
  Syfte Uppmärksamma medborgare i Västvärlden om egen hälsa och engagera dem i ett förebyggande program, paketera ett hälsoutfallsmått, samla hälsodata för forskning och innovation, samt förberedda och testa ett generiskt evidensbaserad, tids...
 14. Hur kan kvaliteten i primärvårdens omhändertagande av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom förbättras?

  Projektstart:
  2011-01-03
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL
  Bakgrund: Majoriteten av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) upptäcks och behandlas i primärvården. För att minska sjuklighet i KOL är det viktigt att diagnostiken och behandlingen av KOL i primärvården är av hög kvalite...
 15. Implementering av peer learning som handledningsmodell i primärvården för sjuksköterskestudenter

  Projektstart:
  2019-01-01
  Verksamhet:
  APC Fortbildning, APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Pedagogik
  Akademiskt primärvårdscentrum har i uppdrag att via adjungerade kliniska adjunkter stödja handledare i primärvården när studenter genomför sin verksamhetsförlagda utbildning. Framtidens hälso- och sjukvård är under förändring och en stö...
 16. Kalixandastudien – en populationsbaserad gastroskopistudie

  Projektstart:
  2000-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar
  Bakgrund: När Kalixanda-studien startade var den världsunik. Det fanns inte någon populationsbaserad studie på gastrointestinala symtom med samtidig gastroskopi med biopsier. Kunskap om vad som är att betrakta som normalt och om ”dold” sjukl...
 17. Ländrygg/bäckensmärta under och efter graviditet. Aspekter på katastroftankar, rädsla-undvikande tankar, fysisk förmåga och hälsorelaterad livskvalitet

  Projektstart:
  2005-01-05
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Smärta, Vårdvetenskap
  Bakgrund: Varannan kvinna får ländrygg/bäckensmärta någon gång under graviditeten och många har kvarstående problem efter förlossningen. Framför allt har ländrygg/ bäckensmärta studerats ur ett biomedicinskt perspektiv men för att fullt...
 18. Lärarskap och ledarskap i föräldrautbildningsgrupper - grupprocesser, måluppfyllelse och konsekvenser för föräldraskap

  Projektstart:
  2013-01-07
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Pedagogik, Annat
  Bakgrund: Föräldrautbildningsgrupper finns för blivande föräldrar via mödravårdscentralen (MVC) och för nyblivna föräldrar via barnavårdscentralen (BVC) och leds av sjuksköterskor (barnmorskor och BVC-sjuksköterskor). Det finns ca 15000 ...
 19. Leder förhöjt fasteblodsocker till diabetes? (kvantitativ)

  Projektstart:
  2013-05-24
  Verksamhet:
  APC AT & ST, APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Syftet med denna studie är att undersöka hur många som uppmätt förhöjt blodsocker på Älvsjö Vårdcentral 2006 utan att ha fått diagnosen diabetes och i hur stor utsträckning de har utvecklat diabetes. Syftet är också att undersöka hur p...
 20. PopCol results supplements

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar
  The PopCol study is a population based colonoscopy study performed in Stockholm, Sweden 2002-2006. The main aim was to analyse the epidemiology of irritable bowel syndrome (IBS) symptoms in a random sample of the general population and in a subs...