Projekt

 1. Betydelsen av rehabkoordinatorer i sjukskrivningsprocessen; sjukskrivnas, läkarens och koordinatorns perspektiv

  Projektstart:
  2019-05-01
  Verksamhet:
  APC Fortbildning, APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Försäkringsmedicin
  Hur sjukskrivning hanteras kan ha lika stor betydelse för patienten som annan behandling. En åtgärd för att höja kvalitén i sjukvårdens hantering av sjukskrivningar är införandet av rehabkoordinatorer (REKO). Enligt ett lagförslag...
 2. Con-Prim: särskilja patientens behov av nutritionsvård tidigt och sent sjukdomsskede

  Projektstart:
  2018-11-22
  Verksamhet:
  APC Fortbildning, APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Cancer, Diabetes/Endokrinologi, Hjärta/kärl, Infektion och hud, Mag- och tarmsjukdomar, Nutrition, Omvårdnad, Pedagogik, Smärta, Stroke/förvärvad hjärnskada, Äldres hälsa, Obesitas
  Akademiskt primärvårdscentrum fick uppdraget att fortbilda primärvårdens personal om nutritionsvård till de mest svårt sjuka patienterna med vård i hemmet. En fortbildningsintervention i ämnet togs fram av en forskargrupp och som tog stöd av...
 3. ConPrim: särskilja behov av nutritionsvård i tidigt respektive sent sjukdomsskede

  Projektstart:
  2018-11-22
  Verksamhet:
  APC Fortbildning, APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Cancer, Diabetes/Endokrinologi, Hjärta/kärl, Infektion och hud, Mag- och tarmsjukdomar, Nutrition, Omvårdnad, Pedagogik, Smärta, Stroke/förvärvad hjärnskada, Äldres hälsa, Obesitas
  Akademiskt primärvårdscentrum fick uppdraget att fortbilda primärvårdens personal om nutritionsvård till de mest svårt sjuka patienterna med vård i hemmet. En fortbildningsintervention i ämnet togs fram av en forskargrupp och som tog stöd av...
 4. De mest sjuka äldre i primärvården - ett tvärprofessionellt angreppssätt

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete, Annat
  Att ta fram en uppdragsutbildning vid KI HT 2013. 10 kursdagar och två studiedagar under hösten med start 26/8 och avslut 17/12.Kursdeltagaren ska efter avslutad kurs ha ökad kompetens i att kunna identifiera och behandla äldre med komplexa behov...
 5. DentiDi - tidig upptäckt av diabetes genom samverkan med Folktandvården

  Projektstart:
  2019-05-13
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Diabetes kan vara svårt att upptäcka och symtomen kommer ofta smygande. Folktandvården Stockholm driver i samverkan med Akademiskt primärvårdscentrum projektet DentDi med syfte att tidigt hitta personer med diabetes typ2 och prediabetes Projekte...
 6. Distriktssköterskors möte med kvinnor som utsätts för våld

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Omvårdnad
  Mäns våld mot kvinnor är ett stort folkhälsoproblem som drabbar flickor och kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser. Mörkertalet är stort men det är känt att nästan varannan kvinna någon gång har utsatts för våld av en man vilket kan...
 7. Distriktssköterskors prevention och behandling av undernäring bland äldre i basal hemsjukvård

  Projektstart:
  2017-03-23
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Äldres hälsa
  Ät och näringsproblem är vanligt bland äldre sjuka individer som vårdas i hemmet. Det saknas dock ofta rutiner för både nutritionsbedömning och behandling i primärvården. 2007-2008 genomfördes en studie med distriktssköterskor i hemsjukv...
 8. FaR för psykisk hälsa

  Projektstart:
  2018-06-01
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Fysisk aktivitet, MI/Motiverande Samtal, Psykisk Hälsa
  Projektet syftar till förbättrad psykisk hälsa hos befolkningen genom behandling med FaR – en metod för stöd till egenvård. Det syftar också till ökad kunskap om och användning av FaR-metoden som behandling. Detta görs genom att: Erbjuda ...
 9. Förändringar i levnadsvanor vid pensionering – kvinnligt och manligt

  Projektstart:
  2010-10-01
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor
  Bakgrund: En åldrande befolkning medför ett ökat behov av att främja sunda levnadsvanor och fördröja åldersrelaterade sjukdomar. Kroniska sjukdomar upptäcks ofta i äldre medelåldern (55-65 år), denna åldersgrupp kan därför vara mer mott...
 10. Förbättringsarbete diabetes i primärvården i Region Stockholm. En strukturerad vårdprocess - DiaCertmodellen

  Projektstart:
  2013-01-01
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  ME/CFS, Diabetes/Endokrinologi
  BakgrundPersoner med typ - 2 diabetes följs vanligtvis upp i primärvården. Primärvården bör vara rustade för systematisk kvalitetssäker diabetesvård med tydlig organisation och struktur. Alla i teamet som är involverade i patientvården ink...
 11. Förbättringsarbete DiaCertmodellen i primärvården - med personer med diabetes som en partner i processen

  Projektstart:
  2019-02-01
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  BakgrundPersoner med typ - 2 diabetes följs vanligtvis upp i primärvården. Primärvården bör vara rustade för systematisk kvalitetssäker diabetesvård med tydlig organisation och struktur. Utveckling och förbättringsarbete behöver prioriter...
 12. Gruppbehandling vid sömnproblem i primärvården

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor
  Bakgrund: Sömnbesvär har de senaste decennierna uppmärksammats som ett stort folkhälsoproblem. Obehandlade kan långvariga sömnbesvär leda till psykisk och fysisk ohälsa. De som söker hjälp gör det när dagtidssymtomen börjar bli besväran...
 13. Hälsan spelar roll

  Projektstart:
  2018-06-01
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Fysisk aktivitet, Levnadsvanor, Nutrition, Obesitas
  BakgrundFolkhälsosjukdomar som fetma, diabetes typ 2, högt blodtryck och psykisk ohälsa är betydligt vanligare bland personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumstörning jämfört med befolkningen i övrigt. "Hälsan...
 14. Implementering av peer learning som handledningsmodell i primärvården för sjuksköterskestudenter

  Projektstart:
  2019-01-01
  Verksamhet:
  APC Fortbildning, APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Pedagogik
  Akademiskt primärvårdscentrum har i uppdrag att via adjungerade kliniska adjunkter stödja handledare i primärvården när studenter genomför sin verksamhetsförlagda utbildning. Framtidens hälso- och sjukvård är under förändring och en stö...
 15. Kollegial handledning i MI –lett av MI-ambassadörer i primärvården

  Projektstart:
  2018-10-04
  Verksamhet:
  APC Fortbildning, Akademiska vårdcentraler
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa, Pedagogik
  Forskning visar att regelbunden handledning i MI behövs för att bibehålla /utveckla MI-färdigheter och tilltro till den egna förmågan att genomföra MI-samtal med patienter. Därför pågår kollegial grupphandledning i MI på APC och AVC sedan...
 16. Må bra med kultur

  Projektstart:
  2019-09-02
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Status: PågåendeMå bra med kulturKulturaktiviteter i grupp utanför hälso- och sjukvården – ett verktyg för bättre psykisk hälsa vid symtom på psykisk ohälsa bland unga asylsökande och nyanlända. BakgrundRegelbundna kulturaktiviteter i ...
 17. Neuroteam utbildning?

  Projektstart:
  2018-10-04
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Stroke/förvärvad hjärnskada, Rehabilitering
  Tidig rehabilitering efter en stroke är viktigt för att den som drabbats ska kunna fungera så bra som möjligt i vardagen efter hjärnskadan. Men ofta saknas en tydlig struktur som effektivt stödjer rehabiliteringen för personer med stroke och d...
 18. Nutritionsvård till patienter i palliativt skede

  Projektstart:
  2011-10-01
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete, Nutrition, Vårdvetenskap
  Ett fortbildningsprojekt för att öka kunskap hos distriktssköterskor och distriktsläkare om nutritionsrelaterade problem och adekvata vårdåtgärder för patienter i tidigt respektive sent palliativt skede som vårdas i basal hemsjukvård för a...
 19. Prevention och behandling av undernäring i primärvård

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Nutrition, Omvårdnad, Vårdvetenskap
  Undernäring är lättare att förebygga än behandla. Det är därför angeläget att ha ett strukturerat arbetssätt för att  identifiera patienter i riskzon och sätta in åtgärder tidigt. Syftet med primärvårdsteamets arbete är att erbj...
 20. Psykisk ohälsa hos äldre

  Projektstart:
  2019-08-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Omvårdnad, Psykisk Hälsa, Äldres hälsa
  Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre och många lider i det tysta, men depression och ångest är inte en naturlig del av åldrandet. I projektet ska  distriktssköterskor utbildas i en modell som ska prövas inom primärvården för att upp...