Projekt

 1. Att särskilja patientens behov av nutritionsvård i tidigt respektive sent sjukdomsskede. Kunskaper för teamarbete via en intervention baserad på ConPrim-modellen

  Projektstart:
  2018-11-22
  Verksamhet:
  APC Fortbildning, APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Cancer, Diabetes/Endokrinologi, Hjärta/kärl, Infektion och hud, Mag- och tarmsjukdomar, Nutrition, Omvårdnad, Pedagogik, Smärta, Stroke/förvärvad hjärnskada, Äldres hälsa, Obesitas
  Akademiskt primärvårdscentrum fick uppdraget att fortbilda primärvårdens personal om nutritionsvård till de mest svårt sjuka patienterna med vård i hemmet. En fortbildningsintervention i ämnet togs fram av en forskargrupp och som tog stöd av...
 2. Att särskilja patientens behov av nutritionsvård i tidigt respektive sent sjukdomsskede. Kunskaper för teamarbete via en intervention baserad på ConPrim-modellen

  Projektstart:
  2018-11-22
  Verksamhet:
  APC Fortbildning, APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Cancer, Diabetes/Endokrinologi, Hjärta/kärl, Infektion och hud, Mag- och tarmsjukdomar, Nutrition, Omvårdnad, Pedagogik, Smärta, Stroke/förvärvad hjärnskada, Äldres hälsa, Obesitas
  Akademiskt primärvårdscentrum fick uppdraget att fortbilda primärvårdens personal om nutritionsvård till de mest svårt sjuka patienterna med vård i hemmet. En fortbildningsintervention i ämnet togs fram av en forskargrupp och som tog stöd av...
 3. De mest sjuka äldre i primärvården - ett tvärprofessionellt angreppssätt

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete, Annat
  Att ta fram en uppdragsutbildning vid KI HT 2013. 10 kursdagar och två studiedagar under hösten med start 26/8 och avslut 17/12.Kursdeltagaren ska efter avslutad kurs ha ökad kompetens i att kunna identifiera och behandla äldre med komplexa behov...
 4. Distriktssköterskors möte med kvinnor som utsätts för våld

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Omvårdnad
  Mäns våld mot kvinnor är ett stort folkhälsoproblem som drabbar flickor och kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser. Mörkertalet är stort men det är känt att nästan varannan kvinna någon gång har utsatts för våld av en man vilket kan...
 5. Distriktssköterskors prevention och behandling av undernäring bland äldre i basal hemsjukvård

  Projektstart:
  2017-03-23
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Äldres hälsa
  Ät och näringsproblem är vanligt bland äldre sjuka individer som vårdas i hemmet. Det saknas dock ofta rutiner för både nutritionsbedömning och behandling i primärvården. 2007-2008 genomfördes en studie med distriktssköterskor i hemsjukv...
 6. FaR för psykisk hälsa

  Projektstart:
  2018-06-01
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Fysisk aktivitet, MI/Motiverande Samtal, Psykisk Hälsa
  Projektet syftar till förbättrad psykisk hälsa hos befolkningen genom behandling med FaR – en metod för stöd till egenvård. Det syftar också till ökad kunskap om och användning av FaR-metoden som behandling. Detta görs genom att: Erbjuda ...
 7. Förändringar i levnadsvanor vid pensionering – kvinnligt och manligt

  Projektstart:
  2010-10-01
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor
  Bakgrund: En åldrande befolkning medför ett ökat behov av att främja sunda levnadsvanor och fördröja åldersrelaterade sjukdomar. Kroniska sjukdomar upptäcks ofta i äldre medelåldern (55-65 år), denna åldersgrupp kan därför vara mer mott...
 8. Förbättringsarbete diabetes i primärvården i Region Stockholm. En strukturerad vårdprocess - DiaCertmodellen

  Projektstart:
  2013-01-01
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  ME/CFS, Diabetes/Endokrinologi
  BakgrundPersoner med typ - 2 diabetes följs vanligtvis upp i primärvården. Primärvården bör vara rustade för systematisk kvalitetssäker diabetesvård med tydlig organisation och struktur. Alla i teamet som är involverade i patientvården ink...
 9. Förbättringsarbete DiaCertmodellen i primärvården - med personer med diabetes som en partner i processen

  Projektstart:
  2019-02-01
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  BakgrundPersoner med typ - 2 diabetes följs vanligtvis upp i primärvården. Primärvården bör vara rustade för systematisk kvalitetssäker diabetesvård med tydlig organisation och struktur. Utveckling och förbättringsarbete behöver prioriter...
 10. Gruppbehandling vid sömnproblem i primärvården

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor
  Bakgrund: Sömnbesvär har de senaste decennierna uppmärksammats som ett stort folkhälsoproblem. Obehandlade kan långvariga sömnbesvär leda till psykisk och fysisk ohälsa. De som söker hjälp gör det när dagtidssymtomen börjar bli besväran...
 11. Hälsan spelar roll – ökad hälsolitteracitet och empowerment för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Projektstart:
  2018-11-22
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Fysisk aktivitet, Levnadsvanor, Nutrition, Obesitas
  Bakgrund Vanliga folkhälsosjukdomar som fetma, diabetes typ 2, högt blodtryck och psykisk ohälsa är betydligt mer vanligt förekommande bland personer med intellektuell funktionsnedsättning än hos befolkningen i övrigt. En amerikansk forskargr...
 12. Kollegial handledning i MI –lett av MI-ambassadörer i primärvården

  Projektstart:
  2018-10-04
  Verksamhet:
  APC Fortbildning, Akademiska vårdcentraler
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa, Pedagogik
  Forskning visar att regelbunden handledning i MI behövs för att bibehålla /utveckla MI-färdigheter och tilltro till den egna förmågan att genomföra MI-samtal med patienter. Därför pågår kollegial grupphandledning i MI på APC och AVC sedan...
 13. Neuroteam utbildning?

  Projektstart:
  2018-10-04
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Stroke/förvärvad hjärnskada, Rehabilitering
  Tidig rehabilitering efter en stroke är viktigt för att den som drabbats ska kunna fungera så bra som möjligt i vardagen efter hjärnskadan. Men ofta saknas en tydlig struktur som effektivt stödjer rehabiliteringen för personer med stroke och d...
 14. Nutritionsvård till patienter i palliativt skede

  Projektstart:
  2011-10-01
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete, Nutrition, Vårdvetenskap
  Ett fortbildningsprojekt för att öka kunskap hos distriktssköterskor och distriktsläkare om nutritionsrelaterade problem och adekvata vårdåtgärder för patienter i tidigt respektive sent palliativt skede som vårdas i basal hemsjukvård för a...
 15. Prevention och behandling av undernäring i primärvård

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Nutrition, Omvårdnad, Vårdvetenskap
  Undernäring är lättare att förebygga än behandla. Det är därför angeläget att ha ett strukturerat arbetssätt för att  identifiera patienter i riskzon och sätta in åtgärder tidigt. Syftet med primärvårdsteamets arbete är att erbj...
 16. Psykisk ohälsa hos äldre

  Projektstart:
  2019-08-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Omvårdnad, Psykisk Hälsa, Äldres hälsa
  Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre och många lider i det tysta, men depression och ångest är inte en naturlig del av åldrandet. I projektet ska  distriktssköterskor utbildas i en modell som ska prövas inom primärvården för att upp...
 17. Samtalsguide och hälsoplan som stöd i arbetet på äldremottagning

  Projektstart:
  2018-10-04
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Äldres hälsa
  Stöd till arbetet med äldremottagningar efterfrågades från distriktssköterskor på vårdcentralerna med godkänd äldremottagning i SLL 2016. Som ett led i detta stöd diskuterades framtagande av samtalsguide och hälsoplan för att underlätta ...
 18. Stöd till patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kan ett nytt bedömningsinstrument vara effektivt i rökavvänjning.

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Omvårdnad, Pedagogik, Vårdvetenskap
  Rökstopp är den mest effektiva behandlingen vid KOL trots detta fortsätter många patienter med KOL att röka efter att de har fått diagnosen. Detta kan vara frustrerande för både patienten och vårdpersonalen. Under 2005-2007 intervjuades där...
 19. SVF i primärvården

  Projektstart:
  2018-10-22
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Cancer
  Kartläggning av personalens uppfattning om tillämpning, egen kunskap, arbetssätt, datasystem och utvärdering av CaPrim-teamets insatser. ...
 20. SVF i primärvården: Kartläggning av personalens uppfattning om tillämpning, egen kunskap, arbetssätt och stöd av datasystem samt utvärdering av CaPrim-teamets insatser

  Projektstart:
  2018-11-22
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Cancer
  Primärvården har en viktig roll i att tidigt upptäcka och fatta beslut om misstänkt cancer samt att starta standardiserade vårdförlopp (SVF). Socialstyrelsen och Regionalt Cancer Centrum (RCC) Stockholm-Gotland beskrev svårigheter med implemen...