Projekt

 1. De mest sjuka äldre i primärvården - ett tvärprofessionellt angreppssätt

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete, Annat
  Att ta fram en uppdragsutbildning vid KI HT 2013. 10 kursdagar och två studiedagar under hösten med start 26/8 och avslut 17/12.Kursdeltagaren ska efter avslutad kurs ha ökad kompetens i att kunna identifiera och behandla äldre med komplexa behov...
 2. Distriktssköterskors möte med kvinnor som utsätts för våld

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Omvårdnad
  Mäns våld mot kvinnor är ett stort folkhälsoproblem som drabbar flickor och kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser. Mörkertalet är stort men det är känt att nästan varannan kvinna någon gång har utsatts för våld av en man vilket kan...
 3. Distriktssköterskors prevention och behandling av undernäring bland äldre i basal hemsjukvård

  Projektstart:
  2017-03-23
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Äldres hälsa
  Ät och näringsproblem är vanligt bland äldre sjuka individer som vårdas i hemmet. Det saknas dock ofta rutiner för både nutritionsbedömning och behandling i primärvården. 2007-2008 genomfördes en studie med distriktssköterskor i hemsjukv...
 4. Gruppbehandling vid sömnproblem i primärvården

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor
  Bakgrund: Sömnbesvär har de senaste decennierna uppmärksammats som ett stort folkhälsoproblem. Obehandlade kan långvariga sömnbesvär leda till psykisk och fysisk ohälsa. De som söker hjälp gör det när dagtidssymtomen börjar bli besväran...
 5. Nutritionsvård till patienter i palliativt skede

  Projektstart:
  2011-10-01
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete, Nutrition, Vårdvetenskap
  Ett fortbildningsprojekt för att öka kunskap hos distriktssköterskor och distriktsläkare om nutritionsrelaterade problem och adekvata vårdåtgärder för patienter i tidigt respektive sent palliativt skede som vårdas i basal hemsjukvård för a...
 6. Prevention och behandling av undernäring i primärvård

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Nutrition, Omvårdnad, Vårdvetenskap
  Undernäring är lättare att förebygga än behandla. Det är därför angeläget att ha ett strukturerat arbetssätt för att  identifiera patienter i riskzon och sätta in åtgärder tidigt. Syftet med primärvårdsteamets arbete är att erbj...
 7. Stöd till patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kan ett nytt bedömningsinstrument vara effektivt i rökavvänjning.

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Omvårdnad, Pedagogik, Vårdvetenskap
  Rökstopp är den mest effektiva behandlingen vid KOL trots detta fortsätter många patienter med KOL att röka efter att de har fått diagnosen. Detta kan vara frustrerande för både patienten och vårdpersonalen. Under 2005-2007 intervjuades där...
 8. Utveckling av distriktssköterskans tobakspreventiva arbete i Stockholms läns landsting – en kartläggning av tobaksavvänjning

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Omvårdnad, Pedagogik
  Under 2010 gjordes en kartläggning av tobaksavvänjningen inom primärvården i Stockholms län. Enkäter skickades ut till alla vårdcentral/husläkare med husläkaravtal. Enheten ombads att besvara om de hade en tobaksansvarig, om så var fallet s...