Kunskapsteam: CaPrim

Mer än 70% av alla cancerutredningar startar i primärvården. Då väntetiderna på sjukhus och de regionala skillnaderna i vården av patienter med cancer är ett stort problem har regeringen och Sveriges kommuner och landsting kommit överens om att genomföra en satsning på ett snabbspår – så kallade standardiserade vårdförlopp (SVF). I det arbetet har primärvården i Stockholms län en mycket viktig roll, bland annat för att identifiera symtom som kan bero på cancer och remittera patienten vidare utan dröjsmål. APC har därför tillsammans med Regionalt cancercentrum i Stockholm (RCC) startat projektet CaPrim (cancer i primärvården).

VI ÄR

CaPrim (Cancer i primärvården) är ett interprofessionellt kunskapsteam med åtta vårdutvecklingsledare (allmänläkare och distriktssköterskor), en för varje AVC-område inom Stockholms läns landsting.

VI VILL

Bidra till att korta väntetiden för patienter med välgrundad misstanke om cancer och få in en större andel patienter i ett SVF (standardiserat vårdförlopp) genom att:

  • Utifrån ett primärvårdsperspektiv skapa förutsättningar för effektiva vårdprocesser och ett gott samarbete med andra aktörer inom cancervården när det gäller patienter med välgrundad misstanke om cancer.
  • Informera personalen Stockholms läns landstings primärvård om de standardiserade vårdförloppen (SVF) inom cancer och stöd i hur dessa tillämpas.

VI GÖR

  • Erbjuder stöd och information till alla vårdcentraler inom Stockholms läns landsting, exempelvis informationsträffar om vad SVF är och hur dessa tillämpas.
  • Problem- och behovsinventerar SVF-förloppen i samarbete med personal i primärvården.
  • Arbetar med att förbättra remisshanteringen för de olika SVF-förloppen i samarbete med Take Care journalsystem.
  • Arbetar med att förbättra struktur och läsbarhet i SVF-
    modulen i VISS (medicinskt, administrativt och omvårdnadswebbstöd för personal i primärvården) i samarbete med VISS.nu.
  • Samverkar med aktörer inom cancervård och primärvård.

Vårdutvecklingsledaren inom respektive AVC-område kommer att kontakta din vårdcentral för att boka tid för informationsmöte (en timme). Du kan även själv kontakta respektive vårdutvecklingsledare, se nedan.

AVC Norrtälje Tiohundra AB
e-post: marika.larsson-lundgren@sll

AVC Mörby
e-post: malin.vanhogerlinden@sll.se

AVC Hässelby/Akalla
e-post: eliya.syed@sll.se (projektkoordinator)

AVC St:Erik  
e-post: nazmije.kelmendi@sll.se

AVC Gustavsberg 
e-post: sarah.eklof@sll.se

AVC Huddinge/Flemingsberg 
e-post: camilla.svensson@sll.se

AVC Liljeholmen
e-post: elinor.nemlander@sll.se (projektkoordinator)