Kunskapsteam: HPÖ/FaR

Vill du göra mer för dina patienter med övervikt/fetma? Tycker du att det är ett komplext område? Är du intresserad av att utbilda dig i FaR, fysisk aktivitet på recept eller att praktiskt omsätta handlingsprogrammet övervikt och fetma, HPÖ?  Kontakta vårt kunskapsteam. Arbetet med övervikt/fetma handlar om att leda människor mot beteendeförändringar. Därför bygger vi våra utbildningar först och främst på samtalet.

VI ÄR...
ett interprofessionellt kunskapsteam som är specialister på:

 • Handlingsprogram övervikt och fetma, (HPÖ).
 • Metoden FaR – fysisk aktivitet på recept, utifrån evidens.
 • Motiverande samtalsteknik.

Vi är till för dig som arbetar med barn och vuxna, såväl inom hälso- och sjukvården (oavsett driftsform) som elevhälsa och friskvård i Stockholms län. Kunskapsteamet ingår i Akademiskt primärvårdscentrum, APC, på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

VI VILL

 • Bidra till en jämlik hälsa och minska övervikt och fetma i befolkningen.
 • Uppmärksamma riskgrupper exempelvis barn, gravida, personer med fetma och samtidig psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning samt personer i socioekonomiskt utsatta områden.
 • Att personer som behöver fysisk aktivitet som del i sin behandling ordineras FaR och/eller får fortlöpande råd och stöd i vården. Genom att:
 • Bidra till att öka kunskapen inom området hos personal och erbjuda metodstöd.

VI GÖR

 • Utvecklar, genomför och utvärderar utbildningar.
 • Anordnar nätverksträffar inom HPÖ och FaR.
 • Erbjuder handledning utifrån önskemål.
 • Sprider information via webbplatser och nyhetsbrev.
 • Arrangerar FaRs dag, två gånger per år. 
 • Rekryterar FaR-samordnare som ansvarar för att metoden FaR används på arbetsplatsen.
 • Rekryterar, utbildar och certifierar aktivitetsarrangörer och FaR-ledare som tar emot personer som ordinerats FaR.
 • Medverkar till att utveckla material som stöd för arbetet i HPÖ och FaR. 
 • Följer forskning och utveckling inom området. 
 • Deltar i att ta fram och utvärdera lokala, regionala och nationella dokument.

” Vår främsta uppgift är att erbjuda kunskap om metoder som är vetenskapligt förankrade. Det gör vi främst genom utbildning och handledning, att inspirera och motivera, samt hjälpa till med modeller för att följa upp att förändringar har skett.”

KONTAKT

Eva Flygare Wallén, fil dr, projektledare
e-post: eva.flygare-wallen@sll.se

Ann Hafström, vårdutvecklingsledare, fysioterapeut
e-post: ann.hafstrom@sll.se

Sofia Trygg-Lycke, vårdutvecklingsledare, specialistsjuksköterska
e-post: sofia.trygg-lycke@sll.se

Malin Brattström, vårdutvecklingsledare, distriktsköterska, specialistsköterska diabetes
e-post: malin.brattstrom@sll.se

Cecilia Berg, vårdutvecklingsledare, fysioterapeut
e-post: cecilia.berg@sll.se

Maria Wolf, vårdutvecklingsledare, specialist inom allmänmedicin
e-post: maria.wolf@sll.se

Ingbritt Ekman, rekryterar, utbildar och certifierar aktivitetsarrangörer
e-post: ingbritt.ekman.@sll.se

FAKTA HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA
Stockholms Läns Landstings fullmäktige beslutade 2003 om en vision som ska gälla i det gemensamma arbetet mot fetma och övervikt. I ett försök att stoppa den oroande utvecklingen togs ett handlingsprogram fram. Handlingsprogrammet har tre huvuddelar: Beställarunderlag, Vårdprogram och Program för samhällsinriktat arbete. Vårdprogrammet vänder sig huvudsakligen till vårdgivare och innehåller avsnitt om förebyggande, utredande, behandlande och vidmakthållande insatser för barn, ungdomar och vuxna. Programmet har reviderats ett antal gånger och senast upplagan är från december 2015.
Ladda ner handlingsprogrammet här >>


FAKTA FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT, FaR
Ökad fysisk aktivitet räcker sällan för att nå viktreduktion vid övervikt/fetma. Det är dock viktigt att understryka att en ökad fysisk aktivitet om otillräcklig innan har en generellt positiv effekt på hälsan. Vid många sjukdomstillstånd har en ökad fysisk aktivitet en vetenskapligt bevisad effekt. En av ett 30-tal diagnoser är typ 2 diabetes. I FYSS kan du läsa om det vetenskapliga stödet för hur du ska skriva din ordination.

Visste ni att 4 av 5 hjärt- och kärlsjukdomar kan förebyggas med en ökning av fysisk aktivitet?

Fysisk aktivitet på recept (FaR) innebär en individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet till personer/patienter för att förebygga och behandla ett trettiotal olika sjukdomar och besvär. FaR är en metod som i svensk primärvård har visat en följsamhet efter ett år med mellan 50-65% om metoden utförs metodtroget. All legitimerad vårdpersonal kan förskriva FaR om de har kunskap om patientens hälsostatus och om hur fysisk aktivitet kan användas förebyggande eller i behandling vid en specifik diagnos.

Kunskap om när fysisk aktivitet har effekt antingen som behandling eller som förebyggande går att läsa i FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) som är utgiven av YFA (Yrkesföreningen för fysisk aktivitet) i samarbete med Socialstyrelsen. Första upplagan av FYSS kom 2003 och den senaste reviderade upplagan kom 2017. (www.FYSS.se)

Det centrala är att förskrivningen utgår från individen. Det är patientens hälsotillstånd, tidigare erfarenheter och vad som känns stimulerande och möjligt att genomföra som ska vara vägledande.

Samtalet leder fram till den skriftliga ordinationen av fysisk aktivitet på en speciell FaR-blankett.
Hur ordinerar man FaR? >>

REKOMMENDATIONER – FaR till barn och ungdomar i SLL.
Ladda ner här >>

EVIDENSBASERADE RÅD OM KOST
Ladda ner här >>

Aktuella utbildningar HPÖ/FaR

Kom igång med Fysisk aktivitet på recept, FaR

Fysisk aktivitet i behandling för barn och ungdomar

När vikten väger över – och leder till ohälsa  

Barnobesitas som tilläggsavtal - behandling för 4-18-åringar på BUMM och primärvårdsrehabilitering

Rådgivning vid ohälsosamma matvanor

Boka vi kommer – specialanpassade utbildningar utifrån ert behov och vår expertis.

IngBrittwebb

Hon certifierar aktivitetsarrangörer

Ingbritt Ekmans ansvarsområde är att rekrytera, utbilda och certifiera aktivitetsarrangörer som kan erbjuda lämpliga aktiviteter till personer som fått ett FaR.
Aktivitetsarrangör kan vara idrottsföreningar, andra ideella föreningar, träningsanläggningar, kommunala sim- och idrottshallar och företag. Efter certifiering ingår arrangören i Stockholms FaR-ledarnätverk.
I hennes uppdrag ingår också att träffa och informera vårdpersonal på olika mottagningar och skolsköterskor. Ingbritt behöver uppslag på lämpliga aktivitetsarrangörer från dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, så mejla gärna: ingbritt.ekman@sll.se.