När, var, hur och av vem får patient och närstående stöd efter stroke/förvärvad hjärnskada?


Vilket ansvar har primärvården för patienter med stroke/förvärvad hjärnskada? Det är en utmaning att ha kunskap om vård och rehabiliteringsinsatser i såväl kort som långt perspektiv. Här får du tillfälle att tillsammans med sakkunnig och kollegor diskutera former för uppföljning av vård, rehabilitering och andra stödinsatser.

Aktivitetstyp:
2. Boka-vi-kommer
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Stroke/förvärvad hjärnskada
Innehåll:
Vi anpassar innehållet utifrån era behov och önskemål. Ämnen som vi exempelvis kan fortbilda kring:
Vård och rehabiliteringskedjan för patienter med stroke/förvärvad hjärnskada och deras närstående.
Verktyg och stöd för bedömning, uppföljning och remittering
Primärvårdens ansvar enligt Nationella riktlinjer vid stroke
Resurser utanför sjukvården t ex patientföreningar, Hjärna Tillsammans
Lärandemål:
Kunna beskriva vård- och rehabiliteringskedjan vid stroke/förvärvad hjärnskada
Upptäcka och förstå konsekvenser av funktions- och aktivitetsbegränsningar.
Känna till och kunna tillämpa verktyg för bedömning och uppföljning
Kunna informera och guida/hänvisa patienter och närstående om olika rehabiliteringsmöjligheter och stöd

Föreläsare:
Carmen Wärlinge, leg fysioterapeut
Christina Eriksson leg arbetsterapeut
Görel Rasjö Wrååk, distriktssköterska
Marie Nilsson, socionom
Kostnad:
Kostnadsfritt
Kontaktperson:
Kontakta teamkoordinator på e-post eller telefon:
carmen.warlinge@sll.se eller telefon 072 524 79 82
Kommentarer:
Detta är ett "boka vi kommer"-seminarium, vilket innebär att vi kommer ut till er arbetsplats, helt utan kostnad. För att boka, skicka e-post/ring kontaktpersonen.