Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng HT 2019


Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes i primärvården, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka dig i din yrkesroll och ge dig nya perspektiv med fokus på kvalitet i varje möte med diabetespatienten.

Kursdatum och tid:
2-5/9, 7-9/10 och 18-20/11 2019
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Innehåll:
Föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar i mindre grupp, patientfalldiskussioner i grupp. Hemuppgifter.

Kursinnehåll
• Etiologi, patofysiologi, symtom, diagnostik och
epidemiologi vid typ 1 och typ 2 diabetes.
• Behandlingsmål, behandlingsformer och
behandlingsprinciper vid typ 2 diabetes
• Sjuksköterskans/distrikts-sköterskas ansvarsområden
• Omvårdnad (omvårdnadsprocess),
patientutbildning (individuellt och grupper),egenvård och pedagogik.
• Diabetesrelaterade komplikationer, utredning,
behandling och förebyggande
• Etnicitet
• Äldre och diabetes
• Organisation; vårdprogram, nationella diabetesregistret och dokumentation
• Psykosociala aspekter
• Kommunikation och samtalsteknik

Examination sker kontinuerligt under kursens gång i
form av skriftliga och muntliga uppgifter individuellt
och i grupp samt i form av hemexamination som
bygger på att förvärvade kunskaper används den
egna kliniska verksamheten. Dessa arbeten
diskuteras sedan i grupp så att examinationen blir en
integrerad kunskapskontroll och inlärningstillfälle.
Föreläsare:
Kunskapssteam diabetes och externa föreläsare
Kostnad:
9 700 kr för landstingsanställda, 12 500 kr för övriga.
I avgiften ingår:
Kaffe och kurslitteratur
Kontaktperson:
Mer information: Nouha Saleh Stattin, e-post: nouha.saleh-stattin@sll.se.
URL / webbadress:
www.ki.se/uppdragsutbildning
Kommentarer:
Anmälan till kurs på www.ki.se/uppdragsutbildning. 22 juli 2019 Frågor besvaras av Nouha Saleh Stattin, kursansvarig, e-post: nouha.saleh-stattin@sll.se, Ulla Finati projektkoordinator, KI Uppdragsutbildning E-post: ulla.finati@ki.se Tel: 08-524 838 91