Utbildning i Mer och Mindres föräldraprogram – stöd vid övervikt och fetma hos barn 2-6 år


En utbildning för dig som möter barn med övervikt och fetma och deras föräldrar på BUMM och BVC. Under utbildningen tränas du i att hålla föräldragrupper där du lär ut positiva föräldrabeteenden som underlättar förändring av livsstilsrelaterade vanor hos barn. Exempel på strategier som tas upp är: hur uppmuntrar föräldrar barn på ett effektivt sätt, hur skapar föräldrar gränser samt hur hanterar föräldrar maktkamper med barnet. Utbildningen pågår under 4 heldagar.

Kursdatum och tid:
1-2/10, kl. 8:30-17
och
15-16/10, kl. 8:30-17
Målgrupp: Personal med hälso- och sjukvårdsutbildning som är verksamma inom barnhälso- och sjukvården eller som på annat sätt möter dessa familjer i sitt arbete (t.ex. läkare, sjuksköterskor, dietister och psykologer)

Dessutom erbjuds personal vid BUMM/BVC verksamheter ersättning med 11000/deltagare för förlorade intäkter. Detta gäller endast maximalt tio deltagare och blir först anmälda.

Ytterligare ett erbjudande ingår i den här utbildningen, det är den att bli certifierad. Gruppledare från två föräldragrupper kommer kunna få stöd för genomförande och certifiering av genomförd föräldragrupp med kostnadsfri handledning.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor, Obesitas
Innehåll:
• Den första dagen får deltagarna ta del av den senaste forskningen kring behandling av barnfetma och de följande tre dagarna genomförs programmets 10 föräldragruppsträffar på ett interaktivt sätt där alla deltagare själva får prova på att vara gruppledare (i par). Övriga deltagare får en roll som förälder till ett barn med övervikt/fetma, dessa roller skickas ut i förväg. Under grupperna avbryter vi för diskussion, utbyter erfarenheter och ger handledning. Utbildarna håller i centrala delar av vissa träffar. Vi rekommenderar att man är minst två behandlare/gruppledare från varje klinik/enhet om man vill kunna hålla grupper efter utbildningens slut men det som lärs ut under kursen går även att använda i individuella samtal. Inför och under utbildningen behöver deltagarna förbereda sig genom att läsa in sig på den session de själva kommer att hålla i.
• Uppföljande handledning - kommer inledningsvis kunna erbjudas två verksamheter som i anslutning till utbildningen kommer igång med en föräldragrupp. Dessa handledare blir då certifierade – se längre ner.
Under handledningen ger vi feedback på veckans föräldragrupp som har spelats in på video och skickats till oss via ett säkert dataprogram som går att ladda ner på en PC. Gruppledarna tittar igenom sessionen och reflekterar över hur det gick. Vi föreslår att man kopplar en extern kamera och mikrofon till en laptop (PC) som finns i det rum grupperna hålls. Handledningen sker sedan över telefon/Skype.
Utbildningen är lagd till 4 heldagar. Tidsåtgången för handledning är ca 2 timmar per vecka under 10 veckor. I tidsåtgången inkluderas allt förberedelsearbete: inspelning av föräldragrupp och förberedande frågor för feedback.
• För att bli certifierad gruppledare i att hålla MoM föräldragrupper behöver du utöver utbildningen även delta i handledning efter varje gruppträff under den första gruppen. För handledning förmedlar ni inspelade filmer från 10 gruppträffar (dvs. en föräldragrupp) så att ni kan få feedback på era erfarenheter och reflektioner.


Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna ha tillräckliga kunskaper för:
• Att hålla grupper i Mer och Mindres föräldraprogram under handledning
• Att använda programmets innehåll i individuella samtal med föräldrar som behöver stöd kring barnets viktutveckling eller stöd i sitt föräldraskapFöreläsare:
Anna Ek, PhD, Leg. dietist, certifierad gruppledare i Mer och Mindre, forskare vid Karolinska Institutet, Enheten för pediatrik, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC).
Karin Nordin, MSc, Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom, certifierad gruppledare i Mer och Mindre, forskningssjuksköterska vid Karolinska Institutet, Enheten för pediatrik, CLINTEC.
Båda utbildarna har en mångårig erfarenhet som behandlare av barnfetma med fokus på familjeinriktat tillvägagångssätt. Anna disputerade på tidig barnfetmabehandling och har undervisat och föreläst inom ämnet i flera sammanhang. Karin skrev sin magisteruppsats på ämnet unga vuxnas upplevelser av att ha genomgått viktminskningskirurgi i tonåren.
Kostnad:
Kostnadsfri (för hälso- och sjukvårdspersonal som jobbar i Stockholms län)
Kontaktperson:
Anna Ek, e-post: anna.ek@ki.se
Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Skelört
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan