Känn igen tidiga tecken - barn och ungdomars psykiska hälsa

Publicerad: 2012-07-16

Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar mellan 0-17 år ökar. Det är en viktig angelägenhet för alla inom vården.

Syfte: Det övergripande syftet är att hjälpa personal inom primärvården att känna igen och hantera de tidiga tecknen på psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.

Metod: En kartläggning av erfarenheter, behov och visioner hos distriktsarbetsterapeuter, dietister, distriktsläkare, distriktssköterskor, distriktssjukgymnaster, kuratorer och psykologer genomfördes under januari och februari 2009.

Resultatet: Flera av de intervjuade personerna har berättat att de genom åren träffat barn och ungdomar som de känt inte mår bra, men att tidsbrist och egen osäkerhet har gjort att de avstått från att fråga. Intervjuerna tyder på att det finns ett behov av bättre kunskap om hur psykisk ohälsa bland barn och ungdomar yttrar sig och vad som är rimligt att kunna göra i primärvården.

Progress: Ett behovsanpassat fortbildningsprogram till primärvårdspersonal genomfördes hösten 2009. På mångas begäran upprepades fortbildningen under våren 2010.

Projektledare: Anita Berlin,
anita.berlin@sll.se 08-524 88 722

Projektmedlemmar

Dietist: Monica Pehrsson, monica.pehrsson@sll.se Distriktsarbetsterapeut: Birgitta Sandberg, birgitta.wallner-sandberg@sll.se Distriktssjukgymnast: Maija Linderson, maija.linderson@reagera.se Distriktsläkare: Teresa Saraiva L, teresa.saraiva.leao@ki.se Distriktssköterska: Marita Hasslert, marita.hasslert@carema.se Kurator: Paul Lindroos, paul.lindroos@sll.se Psykolog: Görel Hedtjärn, gorel.hedtjarn@sll.se

Finansiering

Projektet finansieras genom statsbidrag till landstingen ämnade att förbättra kvalitén och tillgängligheten för barn och unga med psykisk ohälsa.

Status på projektet: Pågående

Verksamhet:
APC VIL, APC AT & ST, APC Fortbildning, APC Forskning, Kris- och katastrofpsykologi
Publicerad av:
Marie Eriksson
Datum:
2012-07-16