Så hjälper vi utsatta för våld i nära relationer

Publicerad: 2012-12-12

Eva2Våld slår sönder relationer, våld slår sönder kärleken. Och när hemmet blir en brottsplats, finns det bara förlorare. Det kan inte separeras från andra folkhälsofrågor, säger CeFAM:s Eva Sundborg.


Våld i nära relationer - Eva Sundborg utbildar både landstingets personal och forskar i ämnet. Här är hennes bild av vad som behöver göras:

Ett land kan aldrig bli jämställt så länge det förekommer våld i våra hem. Det här är ett samhällsproblem och ett stort folkhälsoproblem som inte kan separeras från andra folkhälsofrågor. Det är mer än dags att höja kvaliteten på vården av en våldsutsatt kvinna.

Först och främst bör den stereotypa bilden av hur en våldsutsatt kvinna "ser ut" bytas ut till en mer realistisk bild av den våldsutsatta kvinnan som patient. Att som kvinna utsättas för våld av en närstående, är den allvarligaste stressfaktorn och kan direkt eller indirekt vara orsaken till bland annat smärta, hjärt- och kärlsjukdomar, lungfunktionsstörningar, funktionella mag- och tarmsjukdomar, depression, riskbruk, missbruk och självmord. Våldet sätter spår på alla områden i kvinnans liv, inte bara på hälsan. Därför hittar vi inte den våldsutsatta kvinnan framför allt inom akutvården utan i öppenvården.

Alla kvinnor ska idag tillfrågas om våldsutsatthet. Tidsbrist, okunskap, brist på stöd och rädslor, är hinder i mötet med kvinnor i vården. Vårdpersonal måste lära sig den oerhörda betydelsen av att bemöta kvinnor så att den som är våldsutsatt känner tillräckligt förtroende för att våga svara på frågan om våldsutsatthet när hon får den. Vårdpersonal måste vara beredda både att fråga och ta hand om svaret.

Ansvaret för att det här också faktiskt sker, ligger delvis på det personliga planet hos vårdpersonal men först och främst måste förutsättningarna finnas på organisatorisk nivå. Beslutsfattare inom hälso- och sjukvården bör ha tillräcklig kunskap för att förstå att våldsutsatthet inte kan bedömas och beslutas om på samma sätt som andra folkhälsoproblem.

Effekterna av våldet är inte självförvållade utan ett resultat av ett brott och den våldsutsatta kvinnan kan inte enbart ses som en konsument utan hennes behov måste värderas och bedömas utifrån ett livsvärldsperspektiv (helhetssyn). Detta innebär att ersättningen för vård av en våldsutsatt kvinna inte kan beräknas och värderas på samma grunder som övrig vård - tid och kunskap krävs i större utsträckning.

Om inte förutsättningarna finns för ett gott möte, kan vården istället utsätta kvinnan för en ny kränkning genom att hon inte blir sedd och bekräftad när hon söker vård till följd av våldet. Vården av våldsutsatta kvinnor kan inte heller bedömas kvantitativt utan främst bör de kvalitativa resultaten värderas. Som dagens ersättningsmodell ser ut, ges inte heller utrymme för personal att delta i de utbildningar som erbjuds, inkomstbortfallet blir för stort.

För att våldsutsatta kvinnor ska få det bemötande och den vård som är en förutsättning för förändring, måste möjligheter för utbildning ges. Chefer bör ha möjlighet och vilja att gå de utbildningar som är riktade särskilt till dem och ta ansvar för att det finns lokala rutiner för vården av våldsutsatta kvinnor. All personal måste få möjlighet att gå de utbildningar som erbjuds, eftersom forskning visar att utbildning kan förändra attityder och bemötande.

Landstinget har även en policy "Se, identifiera, agera" med riktlinjer för hur chefer kan upptäcka och hantera personal som utsätts för våld av närstående eftersom landstinget har uttalat att de inte accepterar att deras personal utsätts för brott i den privata sfären. För att kunna ge god vård till en våldsutsatt kvinna bör eventuella egna erfarenheter av våldsutsatthet ha bearbetats.

Att fråga om våldsutsatthet och sedan lyssna och rätt bemöta de kvinnor som berättar om sina upplevelser är påfrestande för personal. Det berör oss på djupet och oavsett kunskap och erfarenhet av dessa möten behöver personal handledning för att orka ge god vård.

Utifrån dagens modell med ersättningssystem, är det slutligen upp till beslutsfattare och avtalshandläggare att se omfattningen av det här samhälls- och folkhälsoproblemet. Adekvata ersättningssystem möjliggör utbildning och tid för mötet med den våldsutsatta kvinnan. Det måste också ges utrymme, inte minst ekonomiskt, för samverkan med andra samhällsaktörer.

Eva Sundborg

Några exempel på Eva Sundborgs kurser i vår
(du hittar fler här >>>):
Våld mot kvinnor - grundläggande utbildning >>>
Våld mot kvinnor - fördjupningskurs >>>
Våld i nära relationer - chefsutbildning >>>
Våld i samkönade relationer >>>

Verksamhet:
Övergripande
Datum:
2012-12-12