Samlat grepp – lyckokast för läkarstudenter i primärvården

Publicerad: 2014-06-03

HelenaSalminenLitenLäkarstudenterna på Karolinska Institutet ska tycka det är roligt och stimulerande med primärvård och kunna tänka sig en framtid där. Det hoppas Helena Salminen. En omöjlig uppgift? Nej, inte alls. Det visar en färsk utvärdering av Universitetskanslerämbetet.

 

Tillsammans med ett 20-tal kollegor och drygt 270 handledare i primärvården har Helena Salminen jobbat hårt för att sätta allmänmedicin och primärvård på kartan. Och det har lönat sig. I en färsk kvalitetsutvärdering av landets läkarprogram får Karolinska institutets primärvårdsdelar mycket gott betyg av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Något av det som lyfts fram är att hög uppfyllelse av nationella mål, att primärvården är ett återkommande inslag varje termin som integrerar olika delar av programmet praktiskt. Annat på plussidan är att utbildningsmomenten är varierande, mångfalden av patienter och besvär är stor, och att studenterna på ett bra sätt får den grundläggande undervisningen i patientbemötande.
– Det finns en progression i handledningen, studenterna tillåts bli mer och mer självständiga i att handlägga patienter i slutet av utbildningen, då de även får göra en videobaserad examination, säger Helena Salminen.

Uppskattat med mer primärvård

Det goda betyget tror Helena hänger ihop med att studenterna är ute i primärvården mer än tidigare.
– Alltfler studenter uppskattar att det är både lätta och svåra kliniska bedömningar och ett brett panorama av vanliga sjukdomar och hälsorelaterade besvär. De tycker inte man kan få den erfarenheten någon annanstans i vården, säger Helena Salminen.

Innehållet för de olika terminernas primärvårdsdelar är också genomtänkt att matcha även andra kurser.
– Under kirurgkursen handlar det exempelvis mycket om den ”lilla” kirurgin och om ortopedisk medicin, säger Helena Salminen.

Planta

Målmedveten satsning

Att läkarprogrammet vid Karolinska Institutet i dag har så stor primärvårdsdel som går genom hela programmet är unikt i landet. Samtidigt har utvecklingen varit en utmaning för både enheten för grundutbildning och personalen på vårdcentralerna.
– Det var tufft att snabbt ställa om och utvidga uppdraget – allt från att utveckla det pedagogiska innehållet till rekrytering och handledarstöd. Något som även kändes av i primärvården i början eftersom man skulle ta emot så många fler studenter. Vi införde det nya programmet på tre terminer och primärvården hade snabbt närmare 1 500 studenter att handleda varje termin, säger Helena Salminen.

Men genom ett målmedvetet samlat grepp har enheten för grundutbildning och handledarna på vårdcentralerna nått framgång. De har aktivt medverkat i att bygga upp primärvårdsdelen på läkarprogrammet, integrerat teori och praktik genom terminerna och kvalitetssäkrat innehållet. Varje termin har dessutom en terminsansvarig klinisk adjunkt som samordnar och har kunskap om var studenterna befinner sig i sina studier, och vad som kan förväntas på respektive stadium. Adjunkterna håller också kontakterna med kursledning, handledare, studenter, chefer och personal i primärvården. De deltar även själva i undervisningen och examinationer.

Ett särskilt uppskattat inslag är de så kallade CeFAM-dagarna på termin 1. Då får de nyblivna läkarstudenterna träna på moment som att lyssna på hjärta och lungor, mäta reflex och blodtryck och göra enkel öronstatus.
– Tanken är att läkarstudenterna ska bli vän med instrumenten och träna vissa grundläggande färdigheter som varje läkare bör kunna. De diskuterar även etiska förhållningssätt och får en introduktion i hur ett bra patientmöte går till, säger Helena.

Handledning2

Kunniga engagerade handledare

När studenterna är på plats i primärvården, är handledarna den viktigaste länken i utbildningskedjan för att koppla ihop teori och praktik, träna kliniska färdigheter och utveckla ett professionellt förhållningssätt.
– De gör ett fantastiskt jobb. De flesta tar sitt uppdrag på största allvar och är genuint engagerade. En bra handledare som är kunnig, intresserad och tar sig tid att reflektera tillsammans med studenten och ger konstruktiv återkoppling är en av de starkaste faktorerna till att studenten är nöjd med sin placering, säger Helena Salminen.
– De flesta ser också att man har mycket att vinna på att ta emot studenter. De är ju vår framtid.

Handledningen är mer än tidigare anpassad utifrån de olika terminerna på läkarprogrammet. Vid varje kursstart bjuder CeFAM grundutbildning in alla handledare till en utbildningsdag. Tillsamman går man igenom målen för terminen och allt praktiskt, ordnar intressanta föreläsare, diskuterar och byter erfarenheter.
– Vi har också tagit fram målbeskrivningar för primärvård på läkarprogrammet för alla terminer. De kommuniceras aktivt till handledarna och till studenterna, säger Helena Salminen.

Enheten för grundutbildning har just nu fullt upp med att med samordna samtliga läkarstudenters primärvårdsplaceringar i höst. De följer upp hur det fungerat via telefonsamtal och besök på enheterna, då ofta tillsammans med terminsansvariga adjunkter.
– Vi ser fram emot att samarbeta kring handledarstöd med de nya adjungerade kliniska adjunkterna för läkare som snart finns på alla de åtta akademiska vårdcentralerna, säger Helena Salminen.

Sammantaget finns nu en stabil infrastruktur för primärvårdsdelen och ett upplägg som integrerar landsting och akademi, teori och praktik.
– Satsningen har varit ett lyckokast, säger Helena Salminen.

Text: Daphne Macris

 

 

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2014-06-03