Miljoner till primärvårdsforskning

Publicerad: 2014-11-13

Forskningsmedel2014Sex CeFAM-anknutna projekt har fått 3,4 miljoner kronor för forskning. Projekten spänner över områden som ryggvärk hos äldre kvinnor med osteoporos, metod för att hjälpa våldtagna kvinnor, undernäring i basal palliativ hemsjukvård, virtuell patientmodell och studenters lärande.


PROJEKT 1

Kartläggning och behandling av ryggvärk hos äldre kvinnor med osteoporos. Randomiserad kontrollerad studie där en aktiverande korsett jämförs med sjukgymnastisk redskapsträning i grupp och en kontrollgrupp.

DET HÄR SKA GÖRAS
Randomiserad behandlingsstudie där för att ta reda på effekt av en funktionell ryggortos på ryggvärk och livskvalitet. En kvalitativ intervjudel av kvinnors upplevelser att använda ortosen är en annan del av projektet.

ANSLAG
300 000 kr för 2015.

SAMTLIGA MEDLEMMAR I PROJEKTET (namn, titel och verksamhet)
Helena Salminen, lektor i omvårdnad, huvudsökande
Kristina Kaiser Alin, leg sjukgymnast och doktorand
Mahmood Ahmed, docent, medsökande
Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Med Dr, medsökandeLifespan Integration, en användbar behandlingsmetod efter våldtäkt på vuxna kvinnor?

PROJEKT 2

DET HÄR SKA GÖRAS
Studera behandlingseffekt och kostnadseffektivitet av den psykologiska behandlingsmetoden Lifespan Integration avseende posttraumatiska stressymtom för våldtäktsutsatta kvinnor. Då fenomenet medför betydande lidande för dessa kvinnor är användbarheten och utbudet av olika behandlingsinsatser av stor vikt, där Lifespan Integration kan vara en framgångsrik behandlingsform.

ANSLAG
ALF projektmedel medicin
2015-400 000 kr och 2016 -300 000 kr (totalt 700 000 kr).

MEDLEMMAR I PROJEKTET
Axel Carlsson, huvudsökande, Centrum för Allmänmedicin, Nobels Alle 12, Huddinge
Per Wändell, Centrum för Allmänmedicin, Nobels Alle 12, Huddinge
Gita Rajan, Centrum för Allmänmedicin, Nobels Alle 12, Huddinge
Carl Göran Svedin, BUP Linköping, Linköpings Universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköping


PROJEKT 3
Kan en pedagogisk teoribaserad intervention öka kunskaper om undernäringens konsekvenser och förståelsen för nutritionens betydelse i basal palliativ hemsjukvård?

DET HÄR SKA GÖRAS
Interprofessionell fortbildning till ansvariga för patienter med hemsjukvård om nutritionsvård till patienter i palliativt skede. Utvärdera interventionen samt kunskapsutvecklingen.

ANSLAG
ALF projektmedel medicin
300 000 kr för 2015

MEDLEMMAR I PROJEKTET
Peter Strang, Huvudsökande. Professor , överläkare, ONKPAT, KI
Stockholms Sjukhems FoUU
Lena Törnkvist, Vårdutvecklingschef, Docent. NVS, K, Centrum för Allmänmedicin CeFAM,
Ylva Orrevall, Leg dietist, med dr, LIME, KI, Kvalitet och patientsäkerhet, T5
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Ann Ödlund Olin, Med dr, leg.sjuksköterska, vårdutvecklingsledare
CLINTEC, KI, Kvalitet och patientsäkerhet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Erika Berggren, Distriktssköterska, doktorand, NVS, KI, CeFAM, ASIH

PROJEKT 4
Självstyrd återföring – en möjlighet för läkarstudenter att handleda sig själva till ett patientcentrerat arbetssätt?".

DET HÄR SKA GÖRAS
Samtliga läkarstudenter på termin 9 kommer att ingå i studien och delas i tre likstora grupper. Den första gruppen får träna självstyre-återföring. Den andra tränar återföring av en studiekamrat och den tredje gruppen kommer att få återföring av en specialtränad handledare enligt etablerad återföringsmodell. På integrerade sluttentamen på termin 11 kommer en standardiserad bedömningsmall för patientcentrering att användas och grupperna jämföras.

ANSLAG
400 000 kr för 2015.

MEDLEMMAR I PROJEKTET
Monika Engblom, Med Dr, specialist i allmänmedicin och klinisk adjunkt på läkarprogrammet på CeFAM.
Charlotte Hedberg, specialist i allmänmedicin och klinisk adjunkt på läkarprogrammet på CeFAM.

PROJEKT 5
Nya sätt att främja verksamhetsintegrerat och interprofessionellt lärande i handledning av studenter i primärvården genom virtuella patienter.

DET HÄR SKA GÖRAS
Skapa en interprofessionell virtuell patientmodell för ett hembesök i primärvården som ska kunna användas inom grundutbildning för läkar-, sjuksköterske-, sjukgymnast- och arbetsterapeututbildningarna. Lärandeaktiviteten kan även genomföras som en förberedelse av ett hembesök på vårdcentralen med flera studentkategorier inblandade.

ANSLAG
600 000 kr för 2015 och 300 000 kr för 2016.

MEDLEMMAR I PROJEKTET
Helena Salminen, Med Dr, lektor i allmänmedicin och ansvarig för primärvårdsdelen på samt programstudierektor på läkarprogrammet, huvudsökande
Päivi Kaila, leg sjuksköterska och lektor i omvårdnad NVS
Eva Toth-Pal, specialist i allmänmedicin och Med Dr, AVC samordnare Liljeholmen

PROJEKT 6
Studentens lärande i primärvårdens kliniska vardag.

DET HÄR SKA GÖRAS
Observationsstudie med kvalitativa metoder av lärandemiljön i primärvården. Studien omfattar observation av läkarstudenter på olika vårdcentraler samt kvalitativa intervjuer med patienter om deras upplevelser om hur de kan bidra till studentens lärande. Studien är ett avhandlingsarbete med doktoranden Eva Öhman som doktorand och Helena Salminen som huvudhandledare och Päivi Kaila, Håkan Hult och Gunnar Nilsson som bihandledare.

ANSLAG
400 000 kr för 2015 och 400 000 kr för 2016.

MEDLEMMAR I PROJEKTET
Päivi Kaila, lektor i omvårdnad, huvudsökande
Helena Salminen, lektor i allmänmedicin, medsökande
Håkan Hult, professor i pedagogik, medsökande
Gunnar Nilsson, professor i allmänmedicin, medsökande
Eva Öhman, leg sjuksköterska och doktorand i projektet

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2014-11-13