Nytt team stöttar om fysisk aktivitet och lättare vikt på sikt

Publicerad: 2015-03-11

FaRgängLitenVi blir allt tyngre och fysiskt inaktiva. Möt teamet som vill vända trenden. Med en mix av utbildning, handledning, stöd och att bredda lokala kontaktnät ska de tillsammans med vårdpersonal arbeta för att praktiskt tillämpa handlingsprogrammet för övervikt och fetma och få fler att röra på sig genom Fysisk aktivitet på recept.


Stillasittande, ohälsosam mat och att vi blir allt tyngre leder till både ohälsa och ökade sjukvårdskostnader. Det råder ingen tvekan om att det är viktigt att ta itu med problemen. Men hur? Vilka råd fungerar? Hur kan vi omsätta kunskap och metoder i praktiken och vad finns det för vetenskapliga belägg?

Ett nytt team från Akademiskt primärvårdcentrum ska stödja vårdpersonal att praktiskt omsätta handlingsprogrammet för övervikt och fetma (HPÖ) samt få fler att använda metoden Fysisk aktivitet på Recept (FaR). Uppdraget kommer från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Syftet är att förebygga och behandla övervikt och fetma och dess följdsjukdomar. I teamet ingår: Eva Flygare Wallén, Ann Hafström, Louise Kimby, Sofia Trygg-Lycke, Liselotte Kuehn Krylborn och Maria Wolf. Tillsammans har gruppen en bred kompetens inom områdena och lång erfarenhet från både akut- och primärvård. Deras bas är de Akademiska vårdcentralerna i länet.
– Vår främsta uppgift är att erbjuda kunskap om metoder som är vetenskapligt förankrade. Det gör vi främst genom utbildning och handledning, att inspirera och motivera, samt hjälpa till med modeller för att följa upp att förändringar har skett. Vi vill också samverka med olika aktörer, säger Eva Flygare Wallén.

Kropp och själ hänger ihop
När inte själen mår bra är motivationen ofta låg att ta hand om kroppen. I teamets uppdrag ingår därför också att hjälpa personalen att stödja patienter som behöver hälsofrämjande insatser och behandling vid övervikt och fetma inom exempelvis psykiatrin och socioekonomiskt utsatta områden.
– Vi vet att fysisk aktivitet och ändrade levnadsvanor har en positiv effekt på sömn, oro, självkänsla och livskvalitet. En träningsgrupp eller träningskompis som finns där som ett stöd kan också fylla en viktig social funktion, säger Louise Kimby.

Mer än en receptblankett
En hörnsten i arbetet är att få fler att skriva ut fysisk aktivitet på recept, FaR. Metoden är ett sätt att öka folkhälsan. Vissa hävdar dock att det saknas vetenskaplig grund. Något Ann Hafström tycker är olyckligt formulerat eftersom det inte finns något stöd i det påståendet vad gäller förskrivning till vuxna.
– Det finns vetenskapligt stöd för att FaR är ett effektivt verktyg för en bättre hälsa och höjd livskvalitet. FaR lämpar sig för att förebygga och i vissa fall behandla många folksjukdomar – som enskild behandling eller som komplement, säger Ann Hafström.

Enligt henne har följsamheten till FaR också visat sig vara minst lika god som för behandling med läkemedel. Ett annat plus är att ordinationen kan göras av alla legitimerade vårdprofessioner.

Ann Hafström betonar att FaR är mycket mer än en receptblankett. I själva verket är FaR en metod som består av flera delar:
Ett patientcentrerat samtal.

  • Välja lämplig aktivitet med hjälp av Fyss, den fysiska aktivitetens motsvarighet till Fass.
  • Skriva receptet förstärker betydelsen av insatsen och kan öka motivationen.
  • Uppföljning av såväl förändring i fysisk aktivitet som effekt på hälsa och livskvalitet
  • Även barn och unga ska kunna få fysisk aktivitet utskriven på recept vid vissa diagnoser, som behandling eller komplement till annan behandling.

– Genom att hälso- och sjukvårdens personal skriver ut aktiviteter på recept kan man stimulera barn och unga till att röra sig mer, menar Sofia Trygg Lycke.

Men vad händer när barn och ungdomar får fysisk aktivitet utskrivet på recept? Det har det inte bedrivits någon forskning kring, däremot finns en del kunskap om fysisk aktivitet och olika effekter hos barn och ungdom som Stockholms läns landsting samlat i en rekommendation (se faktarutan nedan).
– De är den vi följer och har fått i uppdrag att sprida, säger Ann Hafström som varit med och tagit fram rekommendationerna.

Motiverande samtal
Gruppens erfarenheter är att många i vården säger att det är svårt och komplext att ge råd om mat. Vårdpersonalen uppger att de får mycket frågor från patienterna som själva läst om vad som är rätt och fel.
– Vi hjälper till att reda ut begreppen, ger den senaste uppdateringen på forskningsområdet och verktyg om vad de kan säga till patienten, säger Eva Flygare Wallén.

Att stödja människor att förändra sina levnadsvanor är inte alltid lätt. För att praktiskt ge exempel på hur ett samtal kan utformas har teamet även inkluderat motiverande samtalsmetodik i utbildningarna som erbjuds.
– Motiverande samtal bygger bland annat på att man genom att visar medkänsla och lyssnar intresserat och därmed ökar sin förståelse för hur patienten tänker. Att inte argumentera emot utan att i stället undersöka varför. Sedan tar man en sak i taget tillsammans med patienten utifrån patientens egen agenda, säger Liselotte Kuehn Krylborn.

Lokalt nätverkande a och o
Teamet kommer ha ett nära samarbete med samordnarna på de Akademiska vårdcentralerna och finnas som stöd och handledare för vårdpersonalen i de olika nätverken. För att lyckas med sitt uppdrag kommer de även involvera många andra aktörer inom och utanför hälso- och sjukvården, exempelvis FaR-ledarnätverket som organiserar friskvård i kommunen.
– De är viktigt att vi får en gemensam kunskapsbas och samsyn kring åtgärder och mål, menar Eva Flygare Wallén.

 

VILL DU VETA MER?  Välkommen attkontakta projektledare Eva Flygare Wallén,
e-post: eva.flygare-wallen@sll.se.

UTBILDNINGAR SOM TEAMET ERBJUDER:
Kom igång med Fysisk aktivitet på recept FaR  Boka här >>

FaR för barn och ungdom  Boka här >>

När vikten väger över  Boka här >>

 

FAKTA
HANDLINGSPROGRAM MOT ÖVERVIKT OCH FETMA
Stockholms Läns Landstingsfullmäktige beslutade 2003 om en vision som ska gälla i det gemensamma arbetet mot fetma och övervikt. I ett försök att stoppa den oroande utvecklingen togs ett handlingsprogram fram. Handlingsprogrammet har tre huvuddelar: Beställarunderlag, Vårdprogram och Program för samhällsinriktat arbete. Vårdprogrammet vänder sig huvudsakligen till vårdgivare och innehåller avsnitt om förebyggande, utredande, behandlande och vidmakthållande insatser för barn, ungdomar och vuxna. Under 2015 kommer en reviderad version av handlingsprogrammet att tas fram. Ladda ner handlingsprogrammet här >>

FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT, FaR
Fysisk aktivitet på recept (FaR) innebär en individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet till personer/patienter för att förebygga och behandla ett trettiotal olika sjukdomar och besvär.

All legitimerad vårdpersonal kan förskriva FaR om de har kunskap om patientens hälsostatus och om hälsofrämjande fysisk aktivitet.

Det centrala är att förskrivningen utgår från individen. Det är patientens hälsotillstånd, tidigare erfarenheter och vad som känns stimulerande och möjligt att genomföra som ska vara vägledande.

Samtalet leder fram till den skriftliga ordinationen av fysisk aktivitet på en speciell FaR-blankett.
Hur ordinerar man Far >>

REKOMMENDATIONER – FaR till barn och ungdomar i SLL. Ladda ner här >>

EVIDENSBASERADE RÅD OM KOST Ladda ner här >>

ANDRA BRA SAJTER OCH LÄNKAR
www.viss.nu
www.uppdragsguiden.sll.se
http://www.vardguiden.se/Tema/Halsa/Motion-och-rörelse/Far---fysisk-aktivitet-Pa-recept/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Fysisk-aktivitet-pa-receptFaR--en-vagledning-for-implementering/
www.farledare.se
www.slv.se
www.folkhalsoguiden.se
www.janusinfo.org
www.fyss.se
www.socialstyrelsen.se
www.vardhandboken.se
www.rikshandboken-bhv.se
www.hfsnatverket.se

 

 

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2015-03-11