Smart och mer jämlik diabetesvård med DiaCert

Publicerad: 2016-10-26

FramsidaDiacertLitenSom stöd i arbetet med att utveckla diabetesvården har vårdprocessen DiaCert provats på 19 vårdcentraler. Och den verkar fungera. Bättre blodsockernivåer och fler bedömningar av patienternas fotstatus, tydligare ansvarsfördelning och stärkt teamarbete är några exempel. Nu erbjuds konceptet till hela primärvården i länet.


Hur kan vården för typ 2-diabetespatienterna förbättras och bli mer jämlik? Och hur kan personalen få stöd i att arbeta mer strukturerat? Det var några utgångspunkter när distriktsläkarna Magdalena Fresk och Doan Risberg, diabetessjuksköterskan Kaija Seijboldt och docent Marina Taloyan startade arbetet med att ta fram en standardiserad vårdprocess.
– Vi tror alltid att vi gör det bästa vi kan för våra patienter. Men det finns förbättringspotential. Vi vill hjälpa till att peka på de områden som behöver utvecklas och sen stötta för att få en förändring, säger Magdalena Fresk, distriktsläkare på Kista vårdcentral.

Gruppen ingår i 4D – ett unikt samverkansprogram mellan Karolinska institutet och Stockholms läns landsting. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för vård och forskning samt öka patienternas delaktighet och kontroll över sin hälsa.

Kartläggning om hinder och möjligheter
Till att börja med behövde gruppen få en klarare bild av hur diabetesvården fungerar i länet. Personal, verksamhetschefer och patienter fick säga sitt via intervjuer och enkät. Genomgångar av journaler gjordes också.
– Vi ville veta mer om hinder och möjligheter och vilka faktorer som påverkar förutsättningarna att ge en god och jämlik vård. Det fanns inget sådant underlag. Det blev ett första viktiga steg, säger Marina Taloyan, docent och AVC-koordinator vid Akademiskt primärvårdscentrum.

DiacertSTORapc

Magdalena Fresk, Kaija Seijboldt och Marina Taloyan är några av drivkrafterna bakom DiaCert.

Stor variation

Av kartläggningen framgår att vården för patienter med typ-2 diabetes varierar mellan vårdcentraler inom Stockholms läns landsting. De faktorer som enligt vårdpersonalen påverkade mest var ledningens prioriteringar, organisationskultur och intern struktur. Bland svårigheter och hinder uppgavs hur ersättningssystem i dag är utformade, avsaknad av kontinuitet och patientens egna förutsättningar. De faktorer som patienterna uppgav ha störst betydelse var kontinuitet, vårdpersonalens kompetens och engagemang, rutiner, tillgänglighet, patientutbildning och bemötande. En viktig nyckel till framgång är systematiskt arbete efter regionala och nationella riktlinjer och vårdprogram som finns.
– Men kartläggningen visade att bilden är mer komplex, säger Magdalena Fresk.

Gruppens nästa steg blev att komplettera innehåll i riktlinjer och vårdprogram med fakta från kartläggningen. Resultatet: en standardiserad vårdprocess för en god typ 2-diabetesvård, kallad DiaCert.
– Den är baserad på evidens och god praxis och utgår från patientens perspektiv och anger tydligt olika standardnivåer. DiaCert består av ett antal aktiviteter och rutiner som behövs för att identifiera hinder och framgångsfaktorer för att säkra vårdens kvalitet och ska vara ett konkret stöd, säger Kaija Seijboldt, diabetessjuksköterska på Akademiskt primärvårdscentrum.

Arbete med stöd av DiaCert lönar sig
Fyra områden är i fokus: Diagnostik och planering, behandling, kontroller och uppföljning och behandling och kontroller hos annan vårdgivare. DiaCert har nu testats på 19 vårdcentraler med hjälp av fyra workshops där föreläsningar varvas med diskussioner och tips. Deltagarna får hjälp även hjälp med att kartlägga sina arbetssätt och rutiner samt formulera en handlingsplan som kan resultera i förbättringar.

Resultaten visar att DiaCert fungerar, att systematik lönar sig - och att workshop är en bra metod för att involvera både diabetesgrupper och verksamhetschefer i kvalitets- och förbättringsarbetet.
– De som arbetat mer effektivt och strukturerat har fått en bättre diabetesvård på flera punkter, säger Marina Taloyan.

PuffDiaCertny

Tensta vårdcentral lyckades vända trenden
Tensta vårdcentral är en av vårdcentralerna som har förbättrat värdena rejält hos sina sjukaste patienter med typ 2-diabetes. Andelen patienter med ett HbA1c över 70 mmol/mol sjönk med 6 procent, från 21 procent av till 15 procent.
– Vi hade redan påbörjat ett förbättringsarbete kring vår diabetesvård. Workshopen gav oss en puff framåt och en bra struktur. I dag har vi blivit bättre på att prioritera vad vi ska arbeta med och vem som ansvarar för vad. Och tid avsatt för det. Vi dokumenterar våra beslut och idéer och följer upp vid nästa möte, säger Helena Karlsson, diabetesansvarig läkare Tensta vårdcentral.

Arbetet har inte bara gett positiva resultat för patienterna. Även arbetsmiljö och samarbete i teamet är stärkt.
– Vi har lärt känna varandra bättre och alla i personalgruppen vet vem de kan vända sig till vid frågor. Vi har också har blivit bättre på att muntligt och skriftligt föra ut information om nyheter vad gäller diabetets, säger Helena Karlsson.

Efterfrågade
Efterfrågan att få delta i DiaCert är stor – både i och utanför länet. Kaija och hennes kollegor på Akademiskt primärvårdscentrum erbjuder workshop kostnadsfritt till alla som är intresserade i Stockholms läns primärvård. Arbete pågår också med att integrera vårdprocessen i Värdelyftet inom Stockholms läns sjukvårdsområde.
– Det är jättekul! Ju fler som engagerar sig, desto bättre för våra diabetespatienter, avslutar Kaija Seijboldt.

Text och foto: Daphne Macris

 

Om Program 4D
Program 4D (D som i diagnos) är ett samverkansprogram mellan Stockholms läns landsting (SLL), och Karolinska Institutet (KI). I Program 4D ingår fyra diagnoser – artriter, bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt. Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar för vård och forskning som gör det möjligt att omsätta ny kunskap till individanpassad prevention, tidig diagnostik och behandling. Inom ramen för Program 4D utvecklas även en digital lösning för att underlätta kontakt och informationsflöde mellan patienter och personal utvecklats. Den pilottestas just nu.

 För mer information: www.vardgivarguiden.se/4d och www.ki.se/4d

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2016-10-26