Unik möjlighet till medel för vetenskapliga projekt

Publicerad: 2018-03-10

forspengWEBBÄr du handledare? Och har en har en idé för ett doktorandprojekt som kan bidra till att förbättra primärvården? Missa då inte denna unika utlysning. Stockholms läns sjukvårdsområde, Akademiskt primärvårdscentrum och Karolinska Institutet erbjuder finansiellt stöd till blivande doktorander som är kliniskt aktiva på minst 30 procent inom
primärvården (oberoende av driftsform) i Stockholms läns landsting. Ansökan görs av den vetenskapliga handledaren senast 13 april 2018.


Ansökningstid och kontaktinformation

Ansökan, original i pappersformat samt inskannat original ska ha inkommit till nedan angivna mottagare senast 13 april 2018.

- Ett (1) underskrivet original skickas till Anne Denhov, Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm. Märk kuvertet ”Dok-Prim-programmet”.

Underskrivet original av ansökan ska även skannas och skickas med
e-post: anne.denhov@sll.se

För ytterligare information kontakta:
Marianne Schultzberg, dekan för forskarutbildning, KI,
e-post: marianne.schultzberg@ki.se

Clara Hellner, FoUU-direktör, SLSO, e-post: clara.hellner@sll.se

Sprid gärna erbjudandet vidare med bifogad pdf
Sprid gärna detta till andra som kan vara intresserade med hjälp pdf som du hittar här >>bannerWEBB
Bakgrund

Karolinska Institutet (KI) och Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) har beslutat att inom ramen för ett pilotprojekt gemensamt stötta forskarutbildning med fokus på primärvård. Stödet utgår i form av finansiering av doktorandprojekt. Huvudhandledare ansöker om medel till doktorandprojektet och rekryterar därefter en doktorand.

Utlysningsperiod
Ansökningsomgången öppnar 9 mars 2018. Sista ansökningsdag är 13 april.

Behörighet sökande

Behörig att söka som huvudsökande tillika huvudhandledare är den som uppfyller följande kriterier:

 • Forskare med anställning/adjungering vid KI eller anställning inom SLL och verksam vid KI
 • Huvudsökande skall tillhöra den institution vid KI där doktoranden är tänkt att registreras

Krav för att blir utsedd till handledare regleras i Regler för utbildning på forskarnivå vid KI
(http://ki.se/medarbetare/regler-och-allman-studieplan-for-utbildning-pa-forskarniva)
För medsökande tillika bihandledare gäller inget utöver de krav som ställs på bihandledare på KI.

Behörighet doktorand
Doktorand rekryteras via annons efter det att projektet har blivit beviljat. Doktorandprojektet ska genomföras på deltid (minst halvtid) inom primärvård och den tilltänkta doktoranden ska ha en klinisk anställning inom primärvård och vara kliniskt verksam på deltid (minst 30 %).
Forskarutbildningen finansieras inom ramen för anställningen vid SLSO. Anslaget förväntas bidra till 50 % av lönekostnaden fram till disputation (maximalt 8 år).

Projekt
Projektet ska ha anknytning till primärvård. Betoningen ligger inte på någon specifik yrkesgrupp eller kompetensområde utan på relevansen för primärvårdens patientgrupper och/eller de sjukdomstillstånd som ligger, eller är planerade att ligga, inom primärvårdens ansvarsområden. Projektet bör ha nära anknytning till vården och vara förankrat hos den kliniska ledningen. Utlysningen riktar sig inte till renodlade pedagogiska projekt (som fokuserar på högskolepedagogik) men däremot kan det finnas pedagogiska aspekter på aktuellt projekt, t ex delar som berör fortbildning eller implementering.

Vetenskaplig granskning
En vetenskaplig granskningsgrupp bestående av seniora forskare från KI och SLSO kommer att granska ansökningarna. Vetenskaplig granskning och bedömning av forskningsprojektens lämplighet för utbildning på forskarnivå sker utifrån fastställda kriterier bedömningskriterier. Bedömningskriterierna utgår från de bedömningskriterier som används för KID-medel med viss modifiering.

Efter sammanställning av granskarnas bedömningsresultat kommer en strategi för normalisering av granskarnas värden att tillämpas. Förslag till beslut tas fram mot bakgrund av den vetenskapliga granskningsgruppens slutliga rangordning enligt följande:
1. De 2 högst rangordnade projektansökningarna
2. Den därnäst högst rankade projektansökningen som reserv
3. Ett medelvärde på minst 3 är ett krav för att tilldelas medel.

Beslut om tilldelning av projektmedel
Beslut om tilldelning av projektmedel för finansiering av utbildning på forskarnivå fattas av styrgruppen för Dok-Prim-programmet. Beslutet grundar sig på den vetenskapliga granskningsgruppens utarbetade förslag utifrån riktlinjer fastställda av FUS. Beslutet delges därefter FUS och SLSO:s FoUU-kommitté. Bedömningsmöte äger rum den 16 april och sökande meddelas den 17 april.

Doktorandrekrytering
De projekt som beviljas projektmedel för finansiering av utbildning på forskarnivå deltar sedan i rekryteringsprocessen av doktorander enligt KI:s regelverk. Den sökande presumtive doktoranden får inte vara antagen till forskarutbildning.

Projekten kommer att presenteras på SLSO/Akademiskt primärvårdscentrums hemsidor och länkar dit kommer att finnas från KI:s webb. Presumtiva doktorander ansöker till valfritt forskningsprojekt som ansökan avser. Den presumtiva doktoranden kan söka till fler än ett projekt, och då skall en ansökan för varje projekt lämnas in. Efter ansökningstidens utgång sänds ansökningarna till huvudhandledaren för respektive forskningsprojekt varvid urvalsprocessen påbörjas.

Doktorandrekryteringen skall vara klar senast den 1 september 2018. Huvudsökande skall därefter, senast under september månad 2018, till styrgruppen för Dok-Prim, ha inkommit med skriftlig motivering till förslag av val av presumtiv doktorand i projektet. Efter detta vidtar antagningsprocessen vid den institution vid KI där den föreslagna presumtive doktoranden skall registreras. Ansökan om antagning till forskarutbildning ska tillsändas aktuell institution så snart som möjligt efter rekrytering så att ansökan kan behandlas vid första möjliga tillfälle.

Efter antagningsseminarium fattar prefekten beslut om antagning av doktorand Det är angeläget att berörd institution har beredskap för denna antagningsprocess.

Deltagande i forskarskola
De antagna doktoranderna rekommenderas att delta i det kursutbud som erbjuds inom ramen för de kliniska forskarskolorna2. Forskarskola i allmänmedicin, och molekylärmedicin startar nya skolor hösten 2018. Forskarskola i klinisk psykiatri startar ny skola hösten 2019. Särskild överenskommelse behöver göras mellan doktorand och aktuell forskarskola vilket samordnas genom Dok-Prims styrgrupp.

Överenskommelse
För att tydliggöra Dok-Prim-programmets inriktning och ömsesidiga åtaganden t ex vad gäller anställning, registrering, studietakt, kursverksamhet, avhandlingsprojekt (delegation, finansiering och omfattning) skall en särskildöverenskommelse/samverkansavtal undertecknas mellan prefekt, handledare, doktorand och styrgruppen för Dok-Prim-programmet.

Instruktion för ansökan

En fullständig ansökan (fylls i med Times New Roman, 11 p, enkelt radavstånd) skrivs på svenska eller engelska och omfattas av följande delar:

 1. Uppgifter om huvudsökande och medsökande

Ansökan skall omfattas av minst två sökande (huvudsökande, tillika huvudhandledare, och medsökande) vilka samtliga skall vara disputerade och minst en inneha docentkompetens. Huvudsökande tillika huvudhandledare skall vara anställd/adjungerad vid KI eller anställd vid SLL och verksam vid den institution vid KI där presumtiv doktorand förväntas antas. Endast en huvudhandledare anges för projektet. Med huvudhandledare avses den sökande som kommer att vara ansvarig för att leda avhandlingsarbetet, utformningen av doktorandens individuella forskningsplan samt den årliga uppföljningen (till institutionen och styrgrupp för Dok-Prim-programmet) avseende doktorandens aktiviteter vad gäller såväl progress som uppnådda mål i den uppställda individuella studieplanen samt forskningsplanen. Samtliga sökande skall också ange tidigare erfarenhet av handledning i samband med utbildning på forskarnivå.

 1. Forskningsprojektets titel

Av projekttiteln skall tydligt framgå vad projektet går ut på och den skall också ge möjlighet för personer utanför specialområdet att bilda sig en uppfattning om projektets innehåll. Projekttiteln används i olika sammanhang och bör utformas med omsorg. Projekttiteln anges på såväl svenska som engelska.

 1. Sammanfattning av forskningsprojektet

Den vetenskapliga sammanfattningen av forskningsprojektet skall innehålla bakgrund, frågeställningar, metoder, planerade studier och betydelse. Beskriv gärna även vad doktoranden skall göra. Sammanfattningen, max 4000 tecken (inkl. blanksteg) motsvarar cirka 600 ord eller en A4-sida, skall kunna läsas helt fristående.

 1. Relevans för primärvård

Beskriv eller motivera (max 2000 tecken) forskningsprojektets relevans för primärvård.

 1. Beskriv forskningsprojektets lämplighet för utbildning på forskarnivå

Av beskrivningen (max 2000 tecken) av projektets lämplighet som doktorandprojekt skall framgå doktorandens kommande forsknings- och forskarutbildningsmiljö och plan för handledning.

Beskriv även på vilket sätt eventuellt samarbete mellan medverkande institutioner kommer att ske samt eventuell tvärvetenskaplig ansats och multiprofessionell sammansättning av samarbetspartners.

 1. Redovisa eventuell befintlig finansiering av forskningsprojektet samt övrig finansiering av den tilltänkta doktoranden

Ange förutsättningarna för projektets genomförande angående ekonomiska resurser. Sökande skall ange samtliga bidrag med relevans för aktuellt projekt som huvudsökande och medsökande erhållit eller sökt. Vid bidragskälla skall storleken på bidraget, tidsperiod samt finansiär framgå. Det skall tydligt framgå om bidrag som beviljats har koppling till det sökta forskningsprojektet. Av ansökan skall även framgå sökandes nuvarande försörjningsform och anställning (max 2000 tecken).

 1. Redovisning av övriga resurser tillgängliga för projektet och doktoranden.

Redovisa övriga resurser tillgängliga för forskningsprojektet och doktoranden t ex personella och materiella resurser. Ange även eventuella samarbetspartners inom och utom landet t ex om projektet ingår i ett större internationellt samarbete (max 2000 tecken). Beskriv hur studierna ska integreras med det kliniska arbetet.

 1. Forskningsplan
 1. Etisk prövning

Diarienummer för etiskt tillstånd skall anges. Om etiskt tillstånd saknas vid ansökningstillfället skall detta ombesörjas i enlighet med KI:s regelverk.

 1. Ange hur målen för forskarutbildning kan uppnås

Ange hur målen för doktoranden inom forskningsprojektet kan uppnås:

 • Kunskap och förståelse
 • Färdigheter och förmåga
 • Värderingsförmåga och förhållningssätt

För information om målen för forskarutbildning, se:

https://ki.se/medarbetare/mal-for-forskarutbildning-enligt-hogskoleforordningen

 1. Implementering och klinisk relevans för forskningsprojektet

Motivera/beskriv forskningsprojektets kliniska relevans och plan för implementering, max 2000 tecken. Under denna punkt beskrivs hur forskningsprojektets resultat kommer att bidra till utveckling av primärvården och studiernas relevans för den kliniska verksamheten.

Exempel på vad som beaktas vid bedömning av implementering och klinisk relevans är:

 • Plan för implementering av förväntade resultat: Ju mer tillämpbara forskningens förväntade resultat är och ju tydligare och mer konkret processen för överföring av vetenskapliga rön till klinisk praxis är beskriven, desto mer prioriteras projektet.
 • Generaliserbarheten av förväntade resultat: generaliserbarheten av forskningens förväntade resultat bedöms. En tydlig beskrivning krävs av hur man tänker sig att erhållna resultat kan tolkas, användas eller utvecklas i vården. Tillåter projektets utformning att man kan dra slutsatser som är applicerbara på en bredare patientpopulation än den i projektet ingående patientgruppen.

Ansökan – underskrifter och inlämning

Efter att ansökan fyllts i skall den skrivas under av samtliga sökande samt prefekt/motsvarande vid den institution där projektet skall bedrivas. Styrgruppen för Dok-Prim-programmet ser prefektens underskrift som en bekräftelse på att projektet, som är ett forskningsprojekt för utbildning på forskarnivå, kan beredas plats inom institutionen och att huvudsökande innehar tjänst (eller motsvarande) vid institutionen. Med underskriften följer även att institutionen uppmärksammas på den särskilda beredskap för antagning av den presumtive doktoranden till utbildning på forskarnivå, som kan vara nödvändig.

Ansökan, original i pappersformat samt inskannat original skall ha inkommit till nedan angivna mottagare senast 13 april 2018.

- Ett (1) underskrivet original skickas till Anne Denhov, Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm. Märk kuvertet ”Dok-Prim-programmet”.

Underskrivet original av ansökan skall även skannas och skickas med e-post till anne.denhov@sll.se

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2018-03-10