Ett lyft för astma- och KOL-vården

Publicerad: 2018-05-15

AstmaSatsningen ”Spirometrilyftet” för att förbättra vården för patienter med astma och KOL i primärvården gav resultat. Både nydiagnostik, antal spirometriundersökningar och användning av verktyg för diagnostik och uppföljning ökade.

Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är två av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Vinsterna med tidigt omhändertagande är stora. Minskat onödigt lidande för patienter och lägre samhällskostnader. Det kan uppnås om vården organiseras optimalt. Men så är fallet långt ifrån i dag, menar Hanna Sandelowsky, allmänläkare och projektledare
inom APC:s kunskapsteam: astma och KOL samt doktorand vid KI.
 – Att kunna göra lungfunktionsmätningar med spirometri och screeningsverktyg och att följa sina resultat är centralt. I vår primärvård görs spirometri på bara 2 procent av patienterna, trots att mellan 10 och 15 procent av befolkningen över 45 år har KOL, säger Hanna.

Satsning i tre steg
För att försöka vända trenden, öka kompetensen i diagnostik och främja att rätt insatser sätts in genomfördes det tvärprofessionella pilotprojektet ”Spirometrilyftet” under 2017.  Satsningen bestod av tre delar:

  1. Utbildning i Nationellt Spirometrikörkort med teori och praktik om spirometr samt utbildning om hur man dokumenterar i journalen och följer upp sina egna resultat.
  2. Utbildningsbesök till vårdcentralen för stöd, praktiska råd och konsultation.
  3. Uppstart av lokala nätverk inom AVC-området för kollegiala fortbildningsaktiviteter.

Betydande förbättringar
Totalt deltog 35 vårdcentraler, där  21 vårdcentraler med 161 anställda deltog i utbildningsaktiviteterna och 14 vårdcentraler var kontrollgrupp. Resultatet visade på betydande förbättringar för de vårdcentraler som deltog i Spirometrilyftet utifrån nio indikatorer för god vård av astma och KOL (Socialstyrelsen, 2015). Både nydiagnostik, antal spirometriundersökningar och användning av verktyg för diagnostik och uppföljning (ACT, CAT) ökade.
 – Det visar att personal med speciell kunskap om astma och KOL i primärvården gör stor nytta med ökad möjlighet till korrekt diagnos och rätta insatser, och därmed bättre hälsa och livskvalitet för våra patienter, säger Maria Rosengren, distrikssköterska och projektledare inom APC:s kunskapsteam: astma och KOL.

Foto: Yanan Li

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2018-05-15