Projekt


 1. Stöd och kontinuitet kring barnafödande med fokus på psykisk hälsa

  Projektstart:
  2019-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Många kvinnor drabbas av nedsatt hälsotillstånd efter förlossningen, detta inkluderar påverkad psykisk hälsa samt långvarig smärta och förlossningsskador. Det finns evidens som styrker att det vore önskvärt för nyförlösta med tidig uppf...
 2. 24-timmars blodtrycksmätning

  Projektstart:
  2012-11-06
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Ett normalt blodtryck visar en fysiologisk variation under dygnet och påverkas av olika faktorer. Ett förhöjt blodtryck vid flera mättillfällen kan vara hypertoni. Hypertoni ökar risken för hjärt-kärl komplikationer. Grunden för omhänderta...
 3. 5:2-dieten- vägen till supermänniskan? En litteraturstudie om effekten av intermittent fasta på metabola riskmarkörer hos människan

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Nutrition
  Övervikt och fetma utgör en stor medicinsk riskfaktor för morbiditet och mortalitet. Det senaste året har den så kallade 5:2-dieten fått stort utrymme i massmedia som ett medel för viktminskning och förbättrad hälsa. Denna diet är en typ a...
 4. ABCDE kriterier: Bör diameter-kriteriet modifieras för att förbättra tidig diagnostik vid Malignt Melanom?

  Projektstart:
  2015-06-04
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Tidig diagnostik av Malignt Melanom (MM) är essentiell för att minska mortaliteten och förbättra prognosen vid MM, särskilt inom nordiska länder där incidensen av MM är fyra gånger så stor än i södra Europa. MM är den sjätte vanligaste ...
 5. Akut mediaotit - följs behandlingsriktlinjerna?

  Projektstart:
  2012-10-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut mediaotit (AOM) är en av de vanligaste diagnoserna som förekommer på en vårdcentral. Det finns tydliga behandlingsriktlinjer och det primära syftet med projektet var att undersöka om dessa behandlingsriktlinjer följs i tider där antibiot...
 6. Akut okomplicerad urinvägsinfektion - sker onödig urinvägsdiagnostik på Tallhöjdens vårdcentral?

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Symtomen miktionssveda, frekventa miktioner och/eller trängningar är en vanlig sökorsak på vårdcentral. Okomplicerad cystit utan feber, genitala symtom eller flanksmärtor hos kvinnor som saknar komplicerande faktorer och inte har upprepad cysti...
 7. Albuminuri hos diabetiker en viktig riskfaktor som är otillräckligt uppmärksammad i primärvården

  Projektstart:
  2012-10-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Diabetes är en vanligt förekommande sjukdom, där risken för komplikationer är stor. Då många typ 2 diabetiker behandlas i primärvården, är det viktigt att undersöka om tillräckliga insatser ges för att förebygga, upptäcka och behandla ...
 8. Allmänläkarens upplevelser i mötet med barn och ungdomar med psykisk ohälsa

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Mätningar visar att den psykiska ohälsan ökar hos barn och ungdomar iSverige. Många barn söker primärvården som första instans då det är vanligt medexempelvis somatiska symtompresentationer av psykisk ohälsa. Vilka erfarenheterallmänläka...
 9. Ambulant blodtrycksmätning - indikationer och utfall på Järna och Nykvarns vårdcentraler Hur överensstämmer använda indikationer med rekommenderade?

  Projektstart:
  2014-12-06
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Hypertoni är en vanlig diagnos i primärvården och ett korrekt uppmätt blodtryck är avgörande för diagnossättning, behandling och fortsatt uppföljning av hypertoni. Klinisk blodtrycksmätning och hemblodtrycksmätning har flera begränsningar...
 10. Antibiotikabehandling eller exspektans vid okomplicerad akut mediaotit hos barn?

  Projektstart:
  2012-10-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  I ljuset av den alltmer aktuella debatten kring onödig antibiotikaförskrivning är det av vikt att se huruvida läkare i primärvården ändrat sitt förskrivningsmönster och om det finns skillnader i handläggning inom läkargruppen beroende på ...
 11. Antibiotikaförskrivning och användning av CRP test vid luftvägsinfektioner

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Luftvägsinfektioner är mycket vanliga i samhället. De flesta fall av luftvägsinfektioner har viral genes och bör därför inte behandlas med antibiotika. Trots det förskrivs ca 40% av patienterna med luftvägsinfektion antibiotika i Sverige. Ö...
 12. Antibiotikaförskrivning vid akut bronkit och pneumoni

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Nedre luftvägsinfektion är en vanligt förekommande orsak till att söka sjukvård i Sverige och globalt. I spektrat av nedre luftvägsinfektioner ingår akut bronkit och pneumoni. I de flesta fall orsakas akut bronkit av virus, medan pneumoni som ...
 13. Antibiotikaförskrivning vid akut bronkit på Tallhöjdens vårdcentral

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Nedre luftvägsinfektion är en vanligt förekommande orsak till sjukvårdsbesök. Akut bronkit är en vanlig orsak till hosta. I de flesta fall orsakas akut bronkit av en virusinfektion och bör därför inte behandlas med antibiotika. Överförskri...
 14. Antibiotikaförskrivning vid Akut mediaotit hos barn på Luna Vårdcentral, -följs riktlinjerna?

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut media otit (AOM) är en vanlig orsak till antibiotikaförskrivning hos barn inom primärvården. År 2010 kom nya riktlinjer från Läkemedelsverket och STRAMA. Rekommendationen är aktiv exspektans hos barn mellan 1 och 12 år med okomplicerad ...
 15. Antibiotikaförskrivning vid luftvägsinfektioner på Vårdcentralen Kronan

  Projektstart:
  2012-10-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Luftvägsinfektioner och öroninflammationer är vanliga anledningar till läkarbesök i primärvården och överförskrivning av antibiotika till dessa patienter förekommer. Detta är förknippat med ökad resistens mot antibiotika, vilket är ett ...
 16. Antikoagulantia-behandlade patienter på Råsunda Vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Regelbunden provtagning med PK-INR för antikoagulantia-behandlande patienter är en vanlig kontaktorsak i primärvården. Syfte med denna studie är att kartlägga hur antikoagulantiabehandling tillämpas på Råsundavårdcentral....
 17. Antikoagulantia-behandling av patienter med förmaksflimmer på Tullinge vårdcentral. (kvalitativ)

  Projektstart:
  2013-05-24
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
 18. Antikoagulantiabehandling av patienter med förmaksflimmer på Akka hälsocentral

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl
  Förmaksflimmer (FF) är en av de vanligaste hjärtarytmierna hos vuxna och är också den vanligaste orsaken till ischemisk stroke. Omkring 6000 personer drabbas av stroke varje år i Sverige. Strokerisken för den enskilde patienten med FF beror p...
 19. Antikoagulantiabehandling av patienter med förmaksflimmer vid Sätra VC. Uppnår vi målen?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl
  Förmaksflimmer är en av de vanligaste förekommande hjärtarytmierna som obehandlat innebär en årlig 5 % risk att drabbas av stroke, men med stora individuella variationer. För att minska denna risk används läkemedel som påverkar koagulatione...
 20. Antitrombotisk behandling hos patienter med förmaksflimmer vid Brommaplans Vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Studiesyftet var att undersöka om riktlinjerna för antitrombotisk behandling vid förmaksflimmer följs vid Brommaplans Vårdcentral. Hur stor andel av patienterna som uppfyller behandlingskriterierna får warfarin? Finns det en journalförd motive...