Projekt


 1. Gynnsamt samarbete? Några öppenvårdsgynekologers syn på samarbetet med primärvården i Stockholmsregionen

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete
  Öppenvårdsgynekologin och primärvården samarbetar ofta, men det finns få studier som undersöker detta. Det är viktigt att samarbetet bedrivs effektivt med tanke på resursbrist, både vad det gäller tid och ekonomi. Studien ska belysa hur nå...
 2. Halsomfång - ett användbart mått för vårdcentralen som markör för hjärtkärlsjukdom? (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Ökat bukomfång är en markör för hjärtkärlsjukdom och kan påverkas av fysisk aktivitet. Huruvida halsomfång är korrelerat till bukomfång och påverkas av fysisk aktivitet är inte känt. Syftet med studien är att undersöka om det finns en...
 3. Hälsosamtal för 75-åringar - ger det någon effekt?

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Äldres hälsa
  Vårdcentralerna i Stockholms läns landsting är ålagda att erbjuda hälsosamtal för 75-åringar. Vad som karaktäriserar dem som accepterar respektive avböjer hälsosamtal är oklart. Det råder oenighet angående effekten av hälsosamtal för 7...
 4. Handläggning av akut media otit på Spånga VC 2015 - följer vi behandlingsrekommendationer?

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Akut mediaotit (AOM) är den vanligaste bakteriella infektionen hos barn. En ökande resistensutveckling av antibiotika är ett stort problem i vården. Flera olika studier har visat spontanläkning av AOM. I de aktuella riktlinjerna rekommenderas ak...
 5. Handläggning av akut mediaotit på Älvsjö VC 2012 - följer vi STRAMAs riktlinjer?

  Projektstart:
  2014-12-04
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut mediaotit, AOM, är en vanlig diagnos inom primärvården som ger upphov till stor antibiotikaförskrivning. Med tanke på ökande resistensutveckling mot antibiotika, samt att man i studier sett att många fall av AOM är självläkande, kom ST...
 6. Handläggning av akut mediaotit- följer vi riktlinjerna på Tumba Vårdcentral?

  Projektstart:
  2015-01-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut mediaotit är en av de vanligaste infektionerna hos barn och de flesta handläggs i primärvården. Läkemedelsverket utarbetade år 2000 riktlinjer för hur akut mediaotit skall handläggas. Syftet med undersökningen var att ta reda på följs...
 7. Handläggning av avvikande PSA-värden vid Lina Hage Vårdcentral

  Projektstart:
  2013-12-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Allmänläkare träffar ofta patienter som är oroliga för sin prostata och primärvården spelar en betydelsefull roll för att upptäcka prostatacancer innan den ger symptom. PSA-test anvä...
 8. Handläggning av barn med akut mediaotit på Hälsocentralen Akka - Följer vi riktlinjerna?

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut otitis media (AOM) är den mest förekommande bakteriella infektionen hos barn. Oftast är det lätt att ställa diagnos men ibland kan det vara oklart särskilt hos små barn. Traditionellt har man behandlat AOM hos barn med antibiotika. M...
 9. Handläggning av faryngotonsillit

  Projektstart:
  2013-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut faryngotonsillit är en vanlig besöksorsak inom primärvården. Läkemedelsverket har sammanställt riktlinjer för handläggning av faryngotonsillit. Dessa riktlinjer är viktiga att följas upp för att minska antibiotikaförskrivning inom pr...
 10. Handläggning av faryngotonsillit Följsamhet till läkemedelsverkets Behandlingsrekommendationer vid Solna centrum Vårdcentral

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut faryngotonsillit är en vanlig besöksorsak inom primärvården. Läkemedelsverket har sammanställt riktlinjer för handläggning av faryngotonsillit. Dessa riktlinjer är viktiga att följas upp för att minska antibiotikaförskrivning inom pr...
 11. Handläggning av faryngotonsilliter på Norrvikens vårdcentral (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Halsont är en vanlig orsak till besök i primärvården samt ett vanligt skäl tillantibiotikaförskrivning. Därför det är viktigt att följa Stramas (strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning) och Läkemedelsverkets riktlinjer för h...
 12. Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral.

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Nedre urinvägsinfektion föranleder stor del av vårdkontakterna i primärvården. Läkemedelsverket i samarbete med Strategigruppen för Rationell Antibiotika användning och minskad Antibiotikaresistens (STRAMA) presenterade 2007 nya rekommendatio...
 13. Handläggning av okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor i fertil ålder på Täby Centrum Doktorn

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Urinvägsinfektion (UVI) är en vanlig diagnos i primärvården. År 2007 presenterade STRAMA (Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens) nya riktlinjer för handläggning av okomplicerad nedre urinvägsin...
 14. Handläggning av otillräcklig fysisk aktivitet på Rissne Vårdcentral (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Rekommendation om ökad fysisk aktivitet ingår som bas i alla riktlinjer kring behandling och prevention av ett flertal av våra stora folksjukdomar. Det är visat attrådgivning om fysisk aktivitet har en tydlig effekt på patienters fysiska aktivi...
 15. Handläggning av patienter med D-vitaminbrist samt D-vitamin insufficiens 2010-2015 på Ektorps vårdcentral

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  D-vitaminbrist har länge varit känt som en av de viktiga orsakerna till benskörhet hos vuxna. Senaste forskningsfynd visar att D-vitaminbrist hos patienter kan bidra till utveckling av ett stort antal sjukdomar bland annat vissa typer av cancer, d...
 16. Handläggning av patienter med förmaksflimmer på Ekerö Vårdcentral utifrån SFAMs kvalitetsindikatorer

  Projektstart:
  2014-12-04
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Förmaksflimmer (FF) är den vanligaste rubbningen av hjärtrytmen och är också en stor riskfaktor för stroke. Patienter med förmaksflimmer handläggs ofta i primärvården. Adekvat utredning och behandling är viktigt för att förebygga stroke....
 17. Handläggning av patienter med hjärtsvikt vid Aleris Husläkarmottagning Täby Centrum (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom med hög morbiditet och mortalitet och är en vanlig orsak till läkarbesök på vårdcentraler. Forskning har visat att det finns mycket att vinna vid tidigt upptäckt sjukdom och rätt medicinering. Svensk före...
 18. Handläggning av patienter med KOL på Mörby Vårdcentral under perioden 2010-2012

  Projektstart:
  2014-09-03
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kronisk obstruktiv lungsjukdom  (KOL) är en av våra stora folksjukdomar och den enda av de sjukdomarna med ökande dödlighet. Sjukdomen är tyvärr både underdiagnostiserad och underbehandlad. Enligt flera undersökningar som gjorts inom sju...
 19. Handläggning av patienter med KOL på Värmdö Vårdcentral

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom som oftast orsakas av tobaksrök. Diagnostiken har länge varit eftersatt. Att hitta patienter med KOL tidigt är av stor betydelse och rökstopp är den viktigaste åtgärden. De svårast sjuk...
 20. Handläggning av patienter med kronisk smärta i primärvården

  Projektstart:
  2011-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Smärta
  Bakgrund: Kronisk smärta (smärta mer än 3 månader), är mycket vanligt förekommande i befolkningen och i primärvården och medför såväl stort lidande som ekonomiska konsekvenser för både individ och samhälle. 20-40% av patienterna som sö...