Projekt


 1. Handläggning av patienter med långvarig smärta på Östra Vårdcentralen

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Smärta, Vesta
  Långvarig smärta (varaktighet längre än tre månader) är ett stort problem i primärvården och handläggning av dessa patienter upplevs ofta svår. Mekanismgrundad smärtklassifikation har betydelse framför allt för val av rätt behandling.Sy...
 2. Handläggning av polymyalgia rheumatica

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Äldres hälsa
  Polymyalgia rheumatica (PMR) är en vanligt förekommande sjukdom hos äldre som kännetecknas av proximal smärta och stelhet, förhöjd inflammationsparametrar samt snabbt svar på glukokortikoidbehandling. Det saknas dock enhetliga riktlinjer för...
 3. Handläggning av snarkning och sömnapné på Luna VC

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  Sömnapnésyndrom är ett potentiellt hälsofarligt tillstånd som är överrepresenterat hos patienter med övervikt, hjärtkärlsjukdom och diabetes, stora patientgrupper i primärvården. Syfte att kartlägga hur snarkning och sömnapné hand...
 4. Handläggs patienter med akut rinosinuit enligt Läkemedelverkets riktlinjer för antibiotikabehandling på Ringens vårdcentral?

  Projektstart:
  2017-12-14
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Antibiotikaresistens är ett växande problem i Sverige och i hela världen. I Sverige behandlas de flesta infektioner inom primärvården och en vanlig infektion är akut rinosinuit som utgör ca 10 % av alla akuta luftvägsinfektioner. Flertalet st...
 5. Handläggs patienter med KOL enligt SFAMs kvalitetsindikatorer på Capio vårdcentral Viksjö?

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en ökande, underdiagnostiserad och underbehandlad sjukdom. Syftet var att jämföra handläggningen av patienter med diagnos KOL vid Capio vårdcentral Viksjö med SFAMs kvalitetsindikatorer....
 6. Handläggs rinosinuit enligt Läkemedelsverkets rekommendationer?

  Projektstart:
  2015-06-04
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut rinosinuit i samband med övre luftvägsinfektion (ÖLI) är en vanligt förekommande orsak till att patienter söker vårdcentralen. Rinosinuit är i de flesta fall en viral infektion och även bakteriell rinosinuit är ofta självläkande och ...
 7. Handledning – en fråga för verksamhetschefer?

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete, Vesta
  Projektarbetet är en deskriptiv och kvantitativ studie som med en webbaserad enkät har undersökt attityder till handledning hos verksamhetschefer på vårdcentraler i Stockholms län som hade ST-läkare anställda 2012. Syftet var tvådelat: 1. At...
 8. Har kontinuitet i läkarkontakten betydelse för måluppfyllelsen för patienter med typ 2 diabetes?

  Projektstart:
  2013-12-06
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Typ 2 diabetes är en kronisk sjukdom med potentiellt allvarliga komplikationer som har visat sig kunna förebyggas med god kontroll av blodsocker, blodfetter och blodtryck. Studier på kontinuitetens betydelse för glukoskontroll har visat motstridi...
 9. Har snusare ökad risk för ischemisk hjärtsjukdom och stroke?

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Det finns ca 1 - 1.5 miljoner snusare i Sverige. Forskningen om snusets eventuella hälsorisker är inte samstämmig och särskilt omdebatterad är frågan om snus orsakar kardiovaskulär sjukdom och död. Syftet med denna studie är att på ett syst...
 10. Hemsjukvårdspatienters förväntningar, önskemål och upplevelser av insatser från vårdcentralen i samband med akut sjukdom som lett till sjukhusvård

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Omvårdnad, Vesta
  Hemsjukvårdspatienter tvingas vid försämring ofta uppsöka sjukhus på grund av hemsjukvårdens begränsade tillgänglighet. Förflyttningen mellan sluten och öppenvård utsätter samtidigt äldre patienter för risker. Kunskap om vilka önskemå...
 11. Hjälper intraartikulär injektion av kortison mot smärta vid artros i knä?

  Projektstart:
  2013-12-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  Artros (engelska osteoarthritis) är en ledsjukdom som beror på destruktion av ledbrosk och förändringar i lednära ben. Mer än hälften av alla personer över 70 år har artros, och artros i knä har en prevalens på 8,5% i åldrarna 50 till 70 ...
 12. Hjärtkärlsjukdom hos patienter med schizofreni - förbättras screening och behandling av riskfaktorer vid integrering av primärvård och psykiatrisk vård

  Projektstart:
  2013-12-06
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Schizofreni är idag den vanligaste psykossjukdomen. Det är känt att sjukdomen i sig samt behandling med antipsykotiska läkemedel ökar risken för metabola sjukdomar. Patienter med schizofreni är idag i större utsträckning obehandlade avseende...
 13. Hjärtsvikt hos patienter på Mörby Akademiska Vårdcentral -Uppfylls behandlingsmål för läkemedel och Svensk Förening för Allmänmedicins kvalitetsmått?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Hjärtsvikt är en sjukdom med hög mortalitet och morbiditet även vid rätt behandling. Studier visar att behandlingen i primärvård är klart bristfällig när det gäller måldosuppfyllnad av läkemedelsbehandling, något som visats vara viktigt...
 14. Hjärtsvikt på Täby vårdcentral - föjlsamhet till riktlinjer vid utredning och behandling

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl
  Hjärtsvikt är en vanlig behandlingsbar folksjukdom med hög mortalitet och kostnad för samhället. Tidig diagnos och behandling förbättrar prognos. Implementeringen av evidensbaserad omvårdnad skiljer sig åt på nationell nivå och även mella...
 15. Hjärtsvikt på vårdcentralen Söderdoktorn – i vilken utsträckning används ACEhämmare och betablockerare? (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Med medicinska insatser framför allt från primärvården kan livskvaliteten/ livslängden för patienter med hjärtsvikt förbättras  ACE-hämmare (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors), ARB (Angiotensin Receptor Blockerare) och betablock...
 16. Hjärtsvikt utredning och behandling på Tumba vårdcentral

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl
  I Sverige drabbas 2-3 % av befolkningen utav hjärtsvikt. Rätt medicinering och dosering i ett tidigt skede skapar livskvalitet, livslängd samt minskar onödig sjukhusvård vilket ställer krav på att måldos uppfylls vid behandling. Vid diagnosti...
 17. Hjärtsviktspatienter och primärvårdens roll i deras vardag.

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Hjärtsvikt är en allvarlig och dödlig folksjukdom som berör kring 2% av Sveriges befolkning. Lika många uppskattas ha en nedsatt hjärtfunktion eller latent hjärtsvikt. Antalet drabbade ökar med åldrande befolkning. Omhändertagande av patien...
 18. Hög följsamhet till ordinerad antibiotikabehandling hos barn med akut mediaotit och tonsillit

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut mediaotit och tonsillit är mycket vanliga infektioner hos barn iprimärvården och dessa diagnoser står för majoriteten av den antibiotika som förskrivs till barn. Det är välkänt att följsamheten till läkemedelsordinationer ofta brister...
 19. Hur använder läkare sig av Fysisk aktivitet på Recept, FaR?

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Fysisk aktivitet på recept är (FaR) ett sätt för sjukvården att främja fysisk aktivitet. Man har kunnat se en ökad följsamhet och effekt hos patienter genom att komplettera muntliga råd om fysisk aktivitet med skriftliga ordinationer. Syftet...
 20. Hur bedömer och handlägger allmänläkaren pigmenterade hudförändringar?

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Bedömning av pigmenterade hudförändringar (nevi) är en vanlig arbetsuppgift för allmänläkaren. Inom allmänmedicin bedöms nevi utan utrustning utifrån föreslagna ABCDE-kriterier. Det framgår inte vilket antal avvikande kriterier som ska f...