Projekt


 1. Förekomst och behandling av D-vitaminbrist – en journalstudie på Tensta vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Nutrition, Vesta
  D-vitaminbrist har rönt ökad uppmärksamhet senaste åren och kännedomen om dess negativa hälsoeffekter har ökat. D-vitamin har en stor betydelse för skelettbyggnad. Forskningen har även visat att D-vitaminbrist kan vara relaterat till bland a...
 2. Föreställningar om och förväntningar på den egna läkemedelsbehandlingen - en kvalitativ intervjustudie av äldre hemsjukvårdspatienters tankar om sin medicinering på Aleris Stureplans Husläkarmottagning

  Projektstart:
  2014-12-04
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Äldres hälsa
  Andelen äldre i befolkningen stiger och dessa använder i allt högre grad en stor mängd läkemedel dagligen. Resurser har satsats för att medicinskt säkerställa en avancerad läkemedelsbehandling till våra sköraste patienter men studier och k...
 3. Förskrivning av antibiotika vid halsont på Bredängs vårdcentral (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Halsont orsakas till ofta av virus. Bakteriella infektioner behandlas ibland med antibiotika. Diagnosen viral eller bakteriell halsinfektion ställs på symtom, kliniska fynd och laboratorieprover. Diagnostiska kriterier som ömmande lymfkörtlar, av...
 4. Förskrivning av antibiotika, vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor mellan 18 och 64 år på Fruängen Vårdcentral

  Projektstart:
  2019-08-13
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Urinvägsinfektion är den vanligaste sjukdom efter luftvägsinfektion som leder till antibiotikabehandling och förskrivning av antibiotika i primärvården. Vanligaste symtom vid UVI är sveda, täta, trängningar och frekventa miktioner och diagno...
 5. Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel Personalens upplevelse före och efter införande av en strukturerad rutin med behandlingskontrakt på Stuvsta VC.

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  Förskrivning av läkemedel som kan skapa beroende är vanligt inom primärvården. Trots detta saknas en tydlig struktur kring hur förskrivning och uppföljning av dessa läkemedel bör gå till för att minimera risken för en patient att utveckla...
 6. Förskrivning av hostmediciner vid luftvägsinfektioner vid Trollbäckens vårdcentral före och efter 2008. Följer vi STRAMAs riktlinjer?

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Luftvägsinfektioner är en vanlig besöksorsak i primärvården idag och utgör 10-30% av alla konsultationer i de nordiska länderna. Hosta är sannolikt det vanligaste symtomet vid akuta infektioner i de övre och nedre luftvägarna och under sena...
 7. Förskrivning av icke-rekommenderade statiner på Torsviks Vårdcentral - en deskriptiv studie av rationell läkemedelsanvändning

  Projektstart:
  2012-10-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Läkemedelskostnaderna i Sverige växer stadigt och låg 2006 på 19,2 miljarder vilket utgjorde 11 % av den totala hälso- och sjukvårdskostnaden. I Stockholms län beräknas läkemedelskostnaderna stiga med 8% per år de närmaste åren och nation...
 8. Förskrivning av lugnande preparat och insomningstabletter till unga vuxna på två husläkarmottagningar i Stockholms innerstad 2003 och 2008

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa, Vesta
  Det är viktigt att minimera överförskrivning av lugnande preparat och insomningstabletter till unga vuxna. Författarnas gemensamma uppfattning var att förskrivningen ökat till denna patientgrupp och vi ville därför få inblick i just denna fr...
 9. Frågor om sexualitet och sexuell orientering i anamnesupptagningen. En kvalitativ studie av anamnesupptagning avseende HBTQ " är det alltid viktigt att känna till sexuell läggning?"

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  HBTQ (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) är en grupp som kan vara svåra att nå. Stigmatisering kan skapa förtroendeklyftor. Gruppen kan sakna tilltro till hälso- och sjukvården, varför vården ställs inför uppgiften att vara...
 10. Fysisk aktivitet i behandlingen av diabetes mellitus typ 2 inom primärvården - en systematisk litteraturanalys

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Diabetes mellitus (DM) typ 2 medför ökad mortalitet och morbiditet. Förhöjning av glykosylerat hemoglobin (HbA1c) vid DM typ 2 är associerat med ökad risk för mikrovaskulära komplikationer och bidrar sannolikt till de makrovaskulära komplika...
 11. Fysisk aktivitet i behandlingen av irritabel tarm

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Irritabel tarm (irritable bowel syndrome, IBS) är en funktionell tarmsjukdom med symtom som spänner från förstoppning till diarréer, med buksmärta och onormal tarmtömning. Den drabbar tio till 15% av befolkningen i Europa och kvinnor oftare ä...
 12. Fysisk aktivitet på recept

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Fysisk aktivitet har stor betydelse för den allmänna hälsan i befolkningen. Under de senare åren har man försökt uppmuntra till ökat grad av fysisk aktivitet för att förebygga och behandla livsstilsrelaterade sjukdomar. En metod för att fö...
 13. Fysisk aktivitet på Recept – faktorer som påverkar följsamhet

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Fysisk aktivitet på Recept (FaR) är ett verktyg för personal inom vården som vill motivera patienter till ökad fysisk aktivitet. Hälsovinsterna med att vara fysiskt aktiv innefattar allt från ett ökat psykiskt välbefinnande till sänkta kole...
 14. Fysisk aktivitet på recept (FaR®) och dess användning - Ett projekt på Brommaplans vårdcentral

  Projektstart:
  2014-11-27
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Fysisk Aktivitet på Recept (FaR®) är en metod för att öka den fysiska aktiviteten hos människor med inaktiv livsstil. I Sverige förskrevs under 2010 i genomsnitt 42 FaR® per vårdcentral. Vi vet inte i vilken utsträckning FaR® används vid ...
 15. Fysisk aktivitet som behandling i primärvården

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Rekommendation om ökad fysisk aktivitet ingår som bas i alla riktlinjer kring hypertonibehandling. Det är visat att rådgivning om fysisk aktivitet har en tydlig effekt på patienters fysiska aktivitetsnivå och att skriftlig ordination förbättr...
 16. Fysiskt aktivitet på recept. Hur används FaR av läkare i primärvården i Huddinge? (kvantitativ)

  Projektstart:
  2013-06-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en behandlingsmetod som primärvården kan använda för att stimulera patienter till fysisk aktivitet och som enligt Socialstyrelsen ska erbjudas som alternativ till läkemedel. Hur mycket FaR används på vård...
 17. Genusperspektiv i konsultationsstudier inom primärvården

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Tidigare studier har visat att konsultationen och dess effekter påverkas av många olika faktorer, bland annat läkarens och patientens kön. Det finns inga litteraturstudier som undersökt om det finns något genusperspektiv i konsultationsstudier ...
 18. Ger 24-timmars blodtrycksmätning bättre bedömning av hypertoni?

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Hypertoni ökar risken för hjärt-kärlhändelser och diagnosticering och behandling sker oftast inom primärvården. Många studier har visat att dygnsmätning av blodtryck bättre motsvarar patienters verkliga blodtryck och större möjligheter fi...
 19. Ger långdistanslöpning en ökad risk för knäartros?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen
  Knäartros är ett vanligt tillstånd som genererar många kontakter med sjukvården. Knäartros är den absolut vanligaste orsaken till knäprotes. Incidensen av knäprotesoperationer under 2013 var 139 på 100 000 invånare i riket. Över 90 procen...
 20. Global Medicin - erfarenheter som utvecklar

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Erfarenheter och lärdomar under tjänstgöringen i Asien och Afrika som utvecklar läkaren och påverkar arbetet i Sverige på olika sätt....