Projekt


 1. Hur bedömer och handlägger allmänläkaren pigmenterade hudförändringar?

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Bedömning av pigmenterade hudförändringar (nevi) är en vanlig arbetsuppgift för allmänläkaren. Inom allmänmedicin bedöms nevi utan utrustning utifrån föreslagna ABCDE-kriterier. Det framgår inte vilket antal avvikande kriterier som ska f...
 2. Hur behandlar vi patienter med lätt och medelsvår depression på Kvartersakuten Surbrunn?

  Projektstart:
  2017-11-23
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa
  Depression är en av våra vanligaste folksjukdomar. Socialstyrelsen utkom 2010 med riktlinjer för behandling av lätt- till medelsvår depression. Psykoterapi är starkt rekommenderat då de ger få biverkningar. Kombinationsbehandling av psykotera...
 3. Hur handlägger läkarna på Gröndals Vårdcentral patienter med nydiagnostiserad depression?

  Projektstart:
  2013-12-06
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa, Vesta
  Depression är en folksjukdom. Uppemot hälften av kvinnorna och en fjärdedel av männen drabbas av en depression någon gång under livet. Det stora flertalet av de deprimerade patienterna sköts i primärvården. Därför är det viktigt att allm...
 4. Hur handläggs akut mediaotit hos barn vid Liljeholmens vårdcentral respektive närakut?

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut mediaotit (AOM) är en av de diagnoser som leder till flest antibiotikarecept i Sverige. Idag rekommenderas exspektans för barn 1-12 år med okomplicerad, ensidig AOM.Syftet var att kartlägga och jämföra handläggningen av AOM vid Liljeholme...
 5. Hur handläggs patienter med KOL på Hässelbys Akademiska Vårdcentral?

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom som förblir symtomlös länge och en betydande underdiagnostik ses. Studier tyder på bristande följsamhet till behand-lingsrekommendationer för KOL i primärvården. Syftet är att kartläg...
 6. Hur kan allmänläkaren hjälpa? En litteraturstudie om metoder för upptäckt och omhändertagande inom primärvården av individer utsatta för våld i nära relationer

  Projektstart:
  2013-10-23
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Övrigt
  Våld i nära relationer (VNR) är ett globalt folkhälsoproblem, men flera studier visar att primärvården har svårt att både identifiera och ge stödinsatser till personer utsatta för VNR. Syftet med denna litteraturstudie är att granska evide...
 7. Hur kan kvaliteten i primärvårdens omhändertagande av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom förbättras?

  Projektstart:
  2011-01-03
  Verksamhet:
  Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL
  Bakgrund: Majoriteten av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) upptäcks och behandlas i primärvården. För att minska sjuklighet i KOL är det viktigt att diagnostiken och behandlingen av KOL i primärvården är av hög kvalite...
 8. Hur löser allmänläkaren antibiotikaresistensen på tio till femton minuter? (kvalitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Världen står inför en ökande resistensutveckling mot antibiotika och studier visarpå onödig antibiotikaförskrivning till patienter med luftvägsinfektioner där behandlingen inte förbättrar den kliniska utgången. Det finns en stor variation...
 9. Hur ser allmänläkare på sina möjligheter till fortbildning? (kvalitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Övrigt
  Läkarförbundet har genom den årliga fortbildningsenkäten kunnat följa läkares fortbildningssituation under flera år. Man har då sett att allmänläkare avsätter allt mindre tid för fortbildning och andelen som inte avsätter någon tid...
 10. Hur ser allmänläkaren på sitt uppdrag? (kvalitativ)

  Projektstart:
  2013-05-24
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete, Vesta
  Bakgrund: Primärvård är kostnadseffektiv och bra för folkhälsan och landstingspolitikerna i Stockholm vill göra primärvården mer tillgänglig och använda sig av LEON prinicpen. Vårdval infördes 2008 och innebar ökad valfrihet för patient...
 11. Hur ser förskrivningen av FaR ut på Täby kyrkby Husläkarmottagning - en kartläggning 2012-2014

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Övrigt
  Vikten av fysisk aktivitet som behandling, samt förebyggande insats, vid en rad sjukdomstillstånd har varit känt under lång tid. Det finns vetenskapligt stöd för att fysisk aktivitet har en positiv effekt på såväl somatiska som psykiatriska ...
 12. Hur ser tjänstemännen i beställarorganisationen på allmänläkarens arbete?

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete, Vesta
  Allmänläkarens uppdrag och kompetens förändrats genom åren. Vårdval har införts i Stockholms läns landsting (SLL) och snart sjösätts landstingsprojektet ”Framtidsplan för hälso- och sjukvården”. Två yrkeskvalifikationer för allmän...
 13. Hur ser utrikes födda ST-läkare i allmänmedicin med utländsk läkarutbildning på egna symtom på utbrändhet och idéer till preventiva insatser

  Projektstart:
  2013-10-14
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa, Vesta
  En studie visar att läkare med utländsk läkarutbildning har en tendens att lättare bli utbrända än läkare med svensk läkarutbildning. Det saknas studier av prevalensen av utbrändhet hos utrikes födda ST-läkare i allmänmedicin med utländs...
 14. Hur stor andel av patienter med icke-diabetisk fastehyperglykemi (IFG) utvecklar diabetes inom 4 år?

  Projektstart:
  2014-11-27
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Diabetes mellitus är en av våra stora folksjukdomar. En vanlig uppskattning är att drygt 3 % av befolkningen i Sverige har diabetes. IFG innebar en betydande risk att utveckla DM2 senare i livet. Tidigare studier har visat att risken personer med ...
 15. Hur väl följer vi riktlinjerna för utredning av hypertoni vid Gröndals vårdcentral?

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Hjärtkärlsjukdom är starkt associerat till lidande och mortalitet. Det är därför viktigt att utreda patienter med nyupptäckt hypertoni för att minimera komorbiditet och utesluta sekundär hypertoni. Syftet var att se hur väl vi utreder patie...
 16. Hypotyreos och Subklinisk hypotyreos

  Projektstart:
  2013-12-18
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Misstanke om hypotyreos föranleder ofta provtagning för att se om underfunktion av sköldkörteln föreligger. Subklinisk hypotyreos  är ett tillstånd då tyroideastimulerande hormon är förhöjt medan koncentrationen av tyreoideahormon lig...
 17. Hypotyreos och subklinisk hypotyreos på Salems vårdcentral Förekomst, diagnostik och behandling

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  : Hypotyreos uppkommer vid brist på tyreoideahormon och definieras som förhöjd TSH och sänkt T4 (ibland sänkt T3). Vid subklinisk hypotyreos ses förhöjt TSH, men normala T3/T4. Man har oftast inga eller subtila symptom. Behandling med levaxin ...
 18. Hypotyreos och subklinisk hypotyreos. Förekomst, diagnostik och behandling på Kvartersakuten Surbrunn

  Projektstart:
  2017-11-23
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Övrigt
  Inom primärvården tas ofta prover för att utesluta underfunktion av sköldkörteln. Om hypotyreos föreligger skall alltid behandling sättas in. Vid subklinisk hypotyreos är tyroideastimulerande hormon förhöjt men tyroideahormonnivån normal. ...
 19. I vilken utsträckning genomförs läkemedelsgenomgångar i primärvården och hur förändras läkemedelsanvändningen över tid hos äldre?

  Projektstart:
  2016-12-16
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Äldres hälsa
  Läkemedelsgenomgångar (LMG) inom primärvården anses vara ett bra sätt att förbättra läkemedelsanvändningen av äldre på grund av läkemedelsbiverkningar. Trots detta är det fortfarande oklart om ett strukturerat arbete med LMG i primärvå...
 20. Impetigo på Salems Vårdcentral (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Impetigo är den vanligaste hudinfektionen hos barn och en av de vanligaste hud och mjukdelsinfektioner som antibiotikabehandlas i primärvården. Strama har därför utfärdat behandlingsrekommendationer vid impetigo. Förekomsten av impetigo o...