Projekt


 1. Handläggning av otillräcklig fysisk aktivitet på Rissne Vårdcentral (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Rekommendation om ökad fysisk aktivitet ingår som bas i alla riktlinjer kring behandling och prevention av ett flertal av våra stora folksjukdomar. Det är visat attrådgivning om fysisk aktivitet har en tydlig effekt på patienters fysiska aktivi...
 2. Handläggning av patienter med D-vitaminbrist samt D-vitamin insufficiens 2010-2015 på Ektorps vårdcentral

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  D-vitaminbrist har länge varit känt som en av de viktiga orsakerna till benskörhet hos vuxna. Senaste forskningsfynd visar att D-vitaminbrist hos patienter kan bidra till utveckling av ett stort antal sjukdomar bland annat vissa typer av cancer, d...
 3. Handläggning av patienter med förmaksflimmer på Ekerö Vårdcentral utifrån SFAMs kvalitetsindikatorer

  Projektstart:
  2014-12-04
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Förmaksflimmer (FF) är den vanligaste rubbningen av hjärtrytmen och är också en stor riskfaktor för stroke. Patienter med förmaksflimmer handläggs ofta i primärvården. Adekvat utredning och behandling är viktigt för att förebygga stroke....
 4. Handläggning av patienter med hjärtsvikt vid Aleris Husläkarmottagning Täby Centrum (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom med hög morbiditet och mortalitet och är en vanlig orsak till läkarbesök på vårdcentraler. Forskning har visat att det finns mycket att vinna vid tidigt upptäckt sjukdom och rätt medicinering. Svensk före...
 5. Handläggning av patienter med KOL på Mörby Vårdcentral under perioden 2010-2012

  Projektstart:
  2014-09-03
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kronisk obstruktiv lungsjukdom  (KOL) är en av våra stora folksjukdomar och den enda av de sjukdomarna med ökande dödlighet. Sjukdomen är tyvärr både underdiagnostiserad och underbehandlad. Enligt flera undersökningar som gjorts inom sju...
 6. Handläggning av patienter med KOL på Värmdö Vårdcentral

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom som oftast orsakas av tobaksrök. Diagnostiken har länge varit eftersatt. Att hitta patienter med KOL tidigt är av stor betydelse och rökstopp är den viktigaste åtgärden. De svårast sjuk...
 7. Handläggning av patienter med kronisk smärta i primärvården

  Projektstart:
  2011-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Smärta
  Bakgrund: Kronisk smärta (smärta mer än 3 månader), är mycket vanligt förekommande i befolkningen och i primärvården och medför såväl stort lidande som ekonomiska konsekvenser för både individ och samhälle. 20-40% av patienterna som sö...
 8. Handläggning av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom vid Vallentuna Husläkargrupp

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Primärvårdsläkarna är i frontlinjen när det gäller prevention och tidig upptäckt av KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom). Trots detta finns det studier som visar att bara hälften med svår KOL får korrekt diagnos. Syftet med denna studie är...
 9. Handläggning av patienter med långvarig smärta på Östra Vårdcentralen

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Smärta, Vesta
  Långvarig smärta (varaktighet längre än tre månader) är ett stort problem i primärvården och handläggning av dessa patienter upplevs ofta svår. Mekanismgrundad smärtklassifikation har betydelse framför allt för val av rätt behandling.Sy...
 10. Handläggning av polymyalgia rheumatica

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Äldres hälsa
  Polymyalgia rheumatica (PMR) är en vanligt förekommande sjukdom hos äldre som kännetecknas av proximal smärta och stelhet, förhöjd inflammationsparametrar samt snabbt svar på glukokortikoidbehandling. Det saknas dock enhetliga riktlinjer för...
 11. Handläggning av snarkning och sömnapné på Luna VC

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  Sömnapnésyndrom är ett potentiellt hälsofarligt tillstånd som är överrepresenterat hos patienter med övervikt, hjärtkärlsjukdom och diabetes, stora patientgrupper i primärvården. Syfte att kartlägga hur snarkning och sömnapné hand...
 12. Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården

  Projektstart:
  2010-10-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Denna studie gjordes för att undersöka strategier för diagnostik ochantibiotikabehandling vid UVI hos kvinnor och jämföra dem med aktuella rekommendationer från Läkemedelsverket och STRAMA....
 13. Handläggs patienter med akut rinosinuit enligt Läkemedelverkets riktlinjer för antibiotikabehandling på Ringens vårdcentral?

  Projektstart:
  2017-12-14
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Antibiotikaresistens är ett växande problem i Sverige och i hela världen. I Sverige behandlas de flesta infektioner inom primärvården och en vanlig infektion är akut rinosinuit som utgör ca 10 % av alla akuta luftvägsinfektioner. Flertalet st...
 14. Handläggs patienter med KOL enligt SFAMs kvalitetsindikatorer på Capio vårdcentral Viksjö?

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en ökande, underdiagnostiserad och underbehandlad sjukdom. Syftet var att jämföra handläggningen av patienter med diagnos KOL vid Capio vårdcentral Viksjö med SFAMs kvalitetsindikatorer....
 15. Handläggs rinosinuit enligt Läkemedelsverkets rekommendationer?

  Projektstart:
  2015-06-04
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut rinosinuit i samband med övre luftvägsinfektion (ÖLI) är en vanligt förekommande orsak till att patienter söker vårdcentralen. Rinosinuit är i de flesta fall en viral infektion och även bakteriell rinosinuit är ofta självläkande och ...
 16. Handledning – en fråga för verksamhetschefer?

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete, Vesta
  Projektarbetet är en deskriptiv och kvantitativ studie som med en webbaserad enkät har undersökt attityder till handledning hos verksamhetschefer på vårdcentraler i Stockholms län som hade ST-läkare anställda 2012. Syftet var tvådelat: 1. At...
 17. Har kontinuitet i läkarkontakten betydelse för måluppfyllelsen för patienter med typ 2 diabetes?

  Projektstart:
  2013-12-06
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Typ 2 diabetes är en kronisk sjukdom med potentiellt allvarliga komplikationer som har visat sig kunna förebyggas med god kontroll av blodsocker, blodfetter och blodtryck. Studier på kontinuitetens betydelse för glukoskontroll har visat motstridi...
 18. Har snusare ökad risk för ischemisk hjärtsjukdom och stroke?

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Det finns ca 1 - 1.5 miljoner snusare i Sverige. Forskningen om snusets eventuella hälsorisker är inte samstämmig och särskilt omdebatterad är frågan om snus orsakar kardiovaskulär sjukdom och död. Syftet med denna studie är att på ett syst...
 19. Health yourself!- Innovativ screening av befolkningen för kroniska sjukdomar

  Projektstart:
  2018-10-04
  Verksamhet:
  APC Forskning, Akademiska vårdcentraler
  Syfte Uppmärksamma medborgare i Västvärlden om egen hälsa och engagera dem i ett förebyggande program, paketera ett hälsoutfallsmått, samla hälsodata för forskning och innovation, samt förberedda och testa ett generiskt evidensbaserad, tids...
 20. Health yourself!- Innovativ screening av befolkningen för kroniska sjukdomar

  Projektstart:
  2018-10-04
  Verksamhet:
  APC Forskning, Akademiska vårdcentraler
  Syfte Uppmärksamma medborgare i Västvärlden om egen hälsa och engagera dem i ett förebyggande program, paketera ett hälsoutfallsmått, samla hälsodata för forskning och innovation, samt förberedda och testa ett generiskt evidensbaserad, tids...