Projekt


 1. Användning av nasofarynxodlingar vid Djursholms Husläkarmottagning 2006-2010

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Antibiotikaförskrivningen vid luftvägsinfektioner har ökat i Sverige trots att många luftvägsinfektioner inte behöver behandlas med antibiotika. En metod att identifiera agens vid infektion är nasofarynxodling, NPH-odling. Syftet med projektet...
 2. Användningen av IRLS skattningsskala och Pramipexol i handläggning av restless legs syndrom/Willis-Ekboms sjukdom på Huddinge Akademiska vårdcentral

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
   Restless leg syndrom (RLS), även benämnt Willis Ekbom Disease (WED), är en vanlig neurologisk sjukdom som diagnostiseras kliniskt med hjälp av fyra kriterier och efter uteslutande av bakomliggande orsak. En symtomskattningsblankett (IRLS) b...
 3. Är behandlingen av hjärtsivkt hos kvinnor och män jämlik? (kvalitativ)

  Projektstart:
  2013-05-24
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning riktlinjer från SFAM och European Society of Cardiology (ESC) följdes vid behandlingen av hjärtsviktspatienter med avseende på ACE-hämmare/ARB på CVL och undersöka om det fanns ...
 4. Är förskrivning av ARB (Angiotensin Receptor-Blockerare) optimalt på Turebergs VC?

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Det är endast vid ACE-hämmarintolerans som användningen av ARB (Angiotensin Receptor Blockers) är motiverat enligt Läksaks rekommendation. Sedan 1 september 2008 är detta ett 3 krav för att läkemedelsförmån kan beviljas till patienten. Syft...
 5. Är patientnära d-dimertest säkert att använda inom primärvården?

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) är allvarliga, potentiellt dödliga, men behandlingsbara tillstånd. Det kräver snabb diagnostik och behandling. Då patienter med dessa tillstånd söker sig till primärvården, är det viktigt att man sn...
 6. Arbetsrelaterad stress på Älvsjö vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Arbetet inom vården innebär en hög arbetsbelastning och stressnivå hos vårdpersonalen och påverkas ofta av större organisatoriska förändringar. Detta projekt syftar till att undersöka förekomst av stress hos anställda på Älvsjö vårdce...
 7. Aspekter av Västervårdens hemsjukvård

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Äldres hälsa
  Patienter som tidigare sjukhusvårdades tills de var färdigbehandlade skickas allt tidigare tillbaka till hemmet som “utskrivningsklara”. Man förväntar sig från slutenvården att hemsjukvården ska bistå med fler och mer komplexa vårdinsats...
 8. AT-läkares syn på allmänmedicin - en kvalitativ intervjustudie

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Det råder brist på allmänläkare i Sverige och AT-läkare utgör en viktig grupp för framtida rekrytering. Intryck under AT kan påverka den enskilda läkaren vid val av specialitet. Det saknas studier om AT-läkares syn på allmänmedicin. Med A...
 9. Att fråga eller inte fråga – allmänläkare om våld mot kvinnor i nära relationer

  Projektstart:
  2012-10-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa, Vesta
  Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett utbrett folkhälsoproblem som orsakar stora lidanden och samhällskostnader. De utsatta kvinnorna söker sig till primärvården, främst för psykiska och psykosomatiska åkommor, men primärvården...
 10. Att identifiera undernäring hos äldre

  Projektstart:
  2012-10-01
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Nutrition, Vesta
  Undernäring är ett vanligt problem hos äldre och är associerad med ökad morbiditet och mortalitet. I primärvården saknas ofta rutiner och gemensamma verktyg för att identifiera undernäring hos äldre. Mini Nutritional Assessment (MNA) är et...
 11. Att leva med flera kroniska sjukdomar

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Äldres hälsa
  En stor del av befolkningen lider av kroniska sjukdomar. Det är också mycket vanligt att personer drabbas av flera kroniska sjukdomar och antalet patienter med flera kroniska sjukdomar ökar i och med en åldrande befolkning. Patienter med flera kr...
 12. Att påverka levnadsvanor – arbetsmetoder och åsikter hos läkare och sjuksköterskor på Gustavsbergs vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Rökning, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor bidrar till cirka en femtedel av den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Under 2011 utkommer Socialstyrelsen med riktlinjer innehållande evidensbaserade...
 13. Att vaccinera eller inte? Varför väljer föräldrar att vaccinera eller att inte vaccinera sina barn enligt vaccinationsprogrammet?

  Projektstart:
  2015-09-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Våren 2012 drabbades Sverige av ett mässlings och ett röda hund utbrott. Båda var centrerade i Järnaområdet söder om Stockholm.  Järna är ett område med lägre vaccinationstäckning jämfört med övriga Sverige. På grund av risken f...
 14. Att vara ansvarig distriktsläkare för patienter med hemsjukvård

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete
    Både hemsjukvårdspatienters hälsoproblem och deras vård är komplicerade och många vårdgivare är inblandade. Distriktsläkaren sköter stora delar av den medicinska vården via distriktssköterskan. Syftet var att söka orsaker till att...
 15. Barn delaktiga i vård genom digital applikation, Inter-Active Communication Tool for Activities (IACTA)

  Projektstart:
  2018-10-10
  Verksamhet:
  Akademiska vårdcentraler
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hälsoinformatik
  Barn ska enligt Barnkonventionen vara delaktiga i tex vårdsituationer. Projektet vidareutvecklar IACTA-app:en, ett interaktivt kommunikationsverktyg som möjliggör yngre barns (3–5 år) delaktighet i vård genom en avatar de själva skapar. I app...
 16. Bättre vård med patientmedverkan på lättakuten?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  Patientmedverkan är en viktig del i vården som kan utvecklas för att bidra till nöjdare patienter och mer effektiv vård. Ett sätt att öka patientmedverkan är att, i väntrummet före läkarbesök, låta patienten fylla i sina egna uppgifter i...
 17. Behandlas patienter med förmaksflimmer med antikoagulantia enligt riktlinjerna? En journalstudie på Stuvsta vårdcentral

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl
  Den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat, är förmaksflimmer (FF). 2,9% av den vuxna befolkningen beräknas ha FF. Undersökningar visar FF är underdiagnostiserat inom primärvården. FF ökar risken för stroke. Risken går att minska med antikoag...
 18. Behandling av akut cystit hos kvinnor över 18 år på Tumba VC Följsamhet till gällande riktlinjer

  Projektstart:
  2014-11-27
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Okomplicerad akut cystit hos kvinnor är en vanligt förekommande orsak till att söka sjukvård i Sverige. Antibiotika förskrivning vid akut cystit har en plats i behandlingen. Antibiotikaval, behandlingstid och behandlingslängd är avgörande fö...
 19. Behandling av akut mediaotit före och efter ny rekommendation

  Projektstart:
  2015-05-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut mediaotit (AOM) är den vanligaste bakteriella infektionen hos barn. Resistens mot antibiotika är i hela världen ett växande problem. Flera oberoende studier har påvisat spontanläkning av AOM. Det har länge funnits rekommendationer om...
 20. Behandling av akut mediaotit på Wasa vårdcentral

  Projektstart:
  2015-09-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut mediaotit (AOM) är en av de vanligaste infektionerna hos barn. Behandlingsriktlinjerna rekommenderar exspektans av barn 1-12 år med okomplicerade AOM. Handläggning av AOM avseende diagnos, behandling och kontroll finns detaljerat på Viss, en...