Projekt


 1. Behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom på Valsta vårdcentral

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanlig sjukdom som huvudsakligen hanteras i primärvården. Studiens första syfte var att kartlägga vilken farmakologisk underhållsbehandling patienter med KOL ordineras på Valsta vårdcentral, i vilke...
 2. Behandling av okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor på Trångsunds vårdcentral Följs gällande riktlinjer?

  Projektstart:
  2014-12-04
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Nedre urinvägsinfektion (cystit) är en vanlig sökorsak i primärvården. Läkemedelsverket har i samarbete med Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens (STRAMA) utarbetat rekommendationer för behandli...
 3. Behandlingsrutiner för KOL-patienter på Capio Vårdcentral Lidingö

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), en  progressiv, obotbar sjukdom med försämrad lungfunktion. Allt fler drabbas av KOL, kvinnor och män. Rökning är en riskfaktor. Sjukdomens svårighetsgrad bedöms med spirometri och benämns i stadier...
 4. Beror IBS på bakteriell överväxt?

  Projektstart:
  2013-05-23
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Irritable Bowel Syndrome(IBS) är en vanlig åkomma som orsakar hög sjukdomsbörda, etiologin bakom IBS är oklar och det finns flertal hypoteser. I denna litteraturstudie kommer hypotesen om bakteriell överväxt att granskas. Syftet med arbetet va...
 5. Bör patienter med hypertoni ta sina blodtrycksmediciner på kvällen? (litteraturstudie)

  Projektstart:
  2013-05-23
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Det finns ett ökande intresse kring chronoterapi i behandling av essentiell hypertoni. Det finns redan mycket beskrivet om hur chronoterapi med olika blodtrycksmediciner påverkar blodtrycket. Under senaste åren har det kommit studier som jämför ...
 6. D-droppar till deprimerade? (litteraturstudie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Nutrition, Vesta
  Det finns ett ökande intresse kring vitamin D och dess eventuella koppling till depression. Ett ökande intresse att kontrollera vitamin D-nivå har också noterats i primärvården. Det finns ännu inte några rekommendationer för att varken ...
 7. D-vitaminbrist och fibromyalgirelaterad smärta

  Projektstart:
  2013-10-14
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Nutrition, Vesta
  D-vitaminbrist är den vanligaste vitaminbristen och intresset för att förstå dess konsekvenser ökar. D-vitaminbrist associeras till vissa kroniska smärttillstånd. Fibromyalgi är ett typexempel på ett sjukdomstillstånd som huvudsakligen kän...
 8. D-vitaminnivåer i en primärvårdsbefolkning med D-vitaminbrist eller -insufficiens

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Nutrition, Vesta
  Intensiv forskning avseende D-vitamin och dess hälsoeffekter har bedrivits de senaste åren. Det finns indikationer på att D-vitaminnivåer kan ha betydelse för utvecklingen av ett stort antal sjukdomar, utöver de kopplingar som finns till skelet...
 9. De mest sjuka äldre i primärvården - ett tvärprofessionellt angreppssätt

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete, Övrigt
  Att ta fram en uppdragsutbildning vid KI HT 2013. 10 kursdagar och två studiedagar under hösten med start 26/8 och avslut 17/12.Kursdeltagaren ska efter avslutad kurs ha ökad kompetens i att kunna identifiera och behandla äldre med komplexa behov...
 10. Den borttappade patienten - hur KOL diagnostiseras, behandlas och följs upp på Ektorps Vårdcentral (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Personer med KOL är en stor patientgrupp som ofta missas av sjukvården och därmed sällan får tillgång till den vård och behandling som finns. Indikatorer finns på att de som diagnostiseras inte fullt ut får det omhändertagande som rekommend...
 11. Depression

  Projektstart:
  2013-12-06
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa, Vesta
  Depression är en folksjukdom som orsakar stort lidande och stora kostnader för samhället. Majoriteten av patienterna med depression diagnostiseras och behandlas inom primärvården. För att säkerställa kvaliteten på vården finns det regionala...
 12. Depression - en journalstudie angående patienter vid Kalhälls nya vårdcentral (kvantitativ)

  Projektstart:
  2013-06-07
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa, Vesta
  Majoriteten av patienter med depression upptäcks och behandlas i primärvården. Enligt tidigare studier sker en underdiagnostisering och underbehandling av depression i primärvården. Syftet med studien är att kartlägga hur vanlig diagnosen depr...
 13. Depression hos vuxna patienter. Följer allmänläkare Socialstyrelsens rekommendationer avseende suicidriskbedömning?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa
  Depression representerar en riskfaktor för suicid. Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för vård vid depression och ångest rekommenderade 2013 att primärvården kan förbättras genom att vårdcentralerna har rutiner för suicidriskbedömning....
 14. Dexametason-CRH-test som prediktor av effekt vid depressionsbehandling: en pilotstudie

  Projektstart:
  2011-01-03
  Verksamhet:
  Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa
  Bakgrund: Endast 60 % av patienter med primär depression får en tillfredsställande symtomlindring av antidepressiva läkemedel och KBT. En möjlig förklaring kan vara heterogenicitet i det som klassas som depression. Vid stimulering med det fris...
 15. Diabetes hos invandrare

  Projektstart:
  1999-01-01
  Verksamhet:
  Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Bakgrund: Det är känt att diabetesförekomsten är högre i vissa invandrargrupper i Europa. I Sverige är diabetes särskilt vanligt hos personer från Mellanöstern, där ärftlighet kan bidra men livsstilsfaktorer är av större vikt. Detta är ...
 16. Diabetes i en Stockholmsförort – kartläggning byggd på journaluppgifter

  Projektstart:
  2015-01-22
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Riskfaktorintervention förbättrar överlevnad och komplikationsutveckling vid diabetes (DM). Detta projekt ska öka kunskapen om DM-patienter i Husby Akalla vårdcentral. I befolkning har 79 % utländsk bakgrund. Av listade 87 % <65 rs="" lder="...
 17. Diabetes i primärvården

  Projektstart:
  2011-01-01
  Verksamhet:
  Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Bakgrund: Diabetes är en av de stora folksjukdomarna, med en prevalens av känd diabetes i befolkningen på 4,5 %. Typ 2 diabetes sköts till största delen i primärvården, varför en god kännedom om sjukdomen i denna inramning är väsentlig. M...
 18. Diabetes mellitus typ 2 och mikroalbuminuri - hur handlägger vi det på SöderDoktorn

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Albuminuri är en mycket stark riskmarkör för allvarlig njurskada, men även för kardiovaskulär sjukdom. Regelbundna kontroller av patienter med Diabetes Mellitus typ 2 (DM2) rekommenderas avseende förekomst av mikroalbuminuri. Vid diagnosticera...
 19. Diabetes och övrig riskprofil för hjärtkärlsjukdom hos invandrare och svensk-födda

  Projektstart:
  2012-09-03
  Verksamhet:
  Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Hjärta/kärl
  Bakgrund: Hjärtkärlsjukdomar är vanligare hos de flesta grupper av invandrare jämfört med svensk-födda. Vad gäller diabetes finns det ett fåtal studier som visar en ökad risk i allmänhet hos icke-europeiska invandrare, men det saknas studie...
 20. Diabetes på Hässelby Vårdcentral: Uppnås målvärdena för HbA1c, blodtryck och kolesterol?

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  AT- & ST-utbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Sjukdomen Diabetes mellitus kan ge svåra komplikationer. Det finns ett antal variabler för att följa behandlingen hos en diabetespatient, så som glykosylerat hemoglobin (HbA1c), blodtryck, samt totalkolesterol. Syftet med studien var att undersö...