Projekt


 1. Behandling av depression på Täby Vårdcentral under 2011-2012

  Projektstart:
  2013-12-06
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Depression är en mycket vanlig sjukdom som orsakar lidande. Det medför också stora kostnader för samhället. Riktlinjer för behandling av depression i primärvården i Stockholmkan man hitta på www.viss.nu som rekommenderar att patienter i för...
 2. Behandling av faryngotonsillit

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Halsfluss är en vanlig sökorsak i pimärvården. Läkemedelsverket har sammanställt riktlinjer för diagnostik och behandling av tonsillit och Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) har tagit fram kvalitetsindikatorer för att utvärdera diag...
 3. Behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom på Valsta vårdcentral

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanlig sjukdom som huvudsakligen hanteras i primärvården. Studiens första syfte var att kartlägga vilken farmakologisk underhållsbehandling patienter med KOL ordineras på Valsta vårdcentral, i vilke...
 4. Behandling av okomplicerad akut mediaotit hos barn 1-12 år på Abrahams

  Projektstart:
  2017-11-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Akut mediaotit (AOM) är en av de vanligaste bakteriella infektionerna hos barn i Sverige. Spontanläkningsfrekvensen vid AOM är hög. STRAMA har i samarbete med Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten 2013 tagit fram riktlinjer för diagnostik ...
 5. Behandling av okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor på Trångsunds vårdcentral Följs gällande riktlinjer?

  Projektstart:
  2014-12-04
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Nedre urinvägsinfektion (cystit) är en vanlig sökorsak i primärvården. Läkemedelsverket har i samarbete med Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens (STRAMA) utarbetat rekommendationer för behandli...
 6. Behandlingsrutiner för KOL-patienter på Capio Vårdcentral Lidingö

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), en  progressiv, obotbar sjukdom med försämrad lungfunktion. Allt fler drabbas av KOL, kvinnor och män. Rökning är en riskfaktor. Sjukdomens svårighetsgrad bedöms med spirometri och benämns i stadier...
 7. Beror IBS på bakteriell överväxt?

  Projektstart:
  2013-05-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Irritable Bowel Syndrome(IBS) är en vanlig åkomma som orsakar hög sjukdomsbörda, etiologin bakom IBS är oklar och det finns flertal hypoteser. I denna litteraturstudie kommer hypotesen om bakteriell överväxt att granskas. Syftet med arbetet va...
 8. Bör patienter med hypertoni ta sina blodtrycksmediciner på kvällen? (litteraturstudie)

  Projektstart:
  2013-05-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Det finns ett ökande intresse kring chronoterapi i behandling av essentiell hypertoni. Det finns redan mycket beskrivet om hur chronoterapi med olika blodtrycksmediciner påverkar blodtrycket. Under senaste åren har det kommit studier som jämför ...
 9. D-droppar till deprimerade? (litteraturstudie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Nutrition, Vesta
  Det finns ett ökande intresse kring vitamin D och dess eventuella koppling till depression. Ett ökande intresse att kontrollera vitamin D-nivå har också noterats i primärvården. Det finns ännu inte några rekommendationer för att varken ...
 10. D-vitamin provtagning - följs riktlinjer enligt viss.nu?

  Projektstart:
  2017-12-14
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  D-vitamin är viktig för kalciumomsättningen samt uppbyggnaden av skelettet. Solljus på huden är avgörande för produktion av D-vitamin. Det finns flera indikationer för D-vitamin provtagning på viss.nu men det är okänt om vi följer indikat...
 11. D-vitaminbrist och fibromyalgirelaterad smärta

  Projektstart:
  2013-10-14
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Nutrition, Vesta
  D-vitaminbrist är den vanligaste vitaminbristen och intresset för att förstå dess konsekvenser ökar. D-vitaminbrist associeras till vissa kroniska smärttillstånd. Fibromyalgi är ett typexempel på ett sjukdomstillstånd som huvudsakligen kän...
 12. D-vitaminnivåer i en primärvårdsbefolkning med D-vitaminbrist eller -insufficiens

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Nutrition, Vesta
  Intensiv forskning avseende D-vitamin och dess hälsoeffekter har bedrivits de senaste åren. Det finns indikationer på att D-vitaminnivåer kan ha betydelse för utvecklingen av ett stort antal sjukdomar, utöver de kopplingar som finns till skelet...
 13. De mest sjuka äldre i primärvården - ett tvärprofessionellt angreppssätt

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete, Annat
  Att ta fram en uppdragsutbildning vid KI HT 2013. 10 kursdagar och två studiedagar under hösten med start 26/8 och avslut 17/12.Kursdeltagaren ska efter avslutad kurs ha ökad kompetens i att kunna identifiera och behandla äldre med komplexa behov...
 14. Den borttappade patienten - hur KOL diagnostiseras, behandlas och följs upp på Ektorps Vårdcentral (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Personer med KOL är en stor patientgrupp som ofta missas av sjukvården och därmed sällan får tillgång till den vård och behandling som finns. Indikatorer finns på att de som diagnostiseras inte fullt ut får det omhändertagande som rekommend...
 15. Depression

  Projektstart:
  2013-12-06
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Depression är en folksjukdom som orsakar stort lidande och stora kostnader för samhället. Majoriteten av patienterna med depression diagnostiseras och behandlas inom primärvården. För att säkerställa kvaliteten på vården finns det regionala...
 16. Depression - en journalstudie angående patienter vid Kalhälls nya vårdcentral (kvantitativ)

  Projektstart:
  2013-06-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Majoriteten av patienter med depression upptäcks och behandlas i primärvården. Enligt tidigare studier sker en underdiagnostisering och underbehandling av depression i primärvården. Syftet med studien är att kartlägga hur vanlig diagnosen depr...
 17. Depression hos vuxna patienter. Följer allmänläkare Socialstyrelsens rekommendationer avseende suicidriskbedömning?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Depression representerar en riskfaktor för suicid. Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för vård vid depression och ångest rekommenderade 2013 att primärvården kan förbättras genom att vårdcentralerna har rutiner för suicidriskbedömning....
 18. Dexametason-CRH-test som prediktor av effekt vid depressionsbehandling: en pilotstudie

  Projektstart:
  2011-01-03
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Bakgrund: Endast 60 % av patienter med primär depression får en tillfredsställande symtomlindring av antidepressiva läkemedel och KBT. En möjlig förklaring kan vara heterogenicitet i det som klassas som depression. Vid stimulering med det ...
 19. Diabetes hos invandrare

  Projektstart:
  1999-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Bakgrund: Det är känt att diabetesförekomsten är högre i vissa invandrargrupper i Europa. I Sverige är diabetes särskilt vanligt hos personer från Mellanöstern, där ärftlighet kan bidra men livsstilsfaktorer är av större vikt. Detta är ...
 20. Diabetes i en Stockholmsförort – kartläggning byggd på journaluppgifter

  Projektstart:
  2015-01-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Riskfaktorintervention förbättrar överlevnad och komplikationsutveckling vid diabetes (DM). Detta projekt ska öka kunskapen om DM-patienter i Husby Akalla vårdcentral. I befolkning har 79 % utländsk bakgrund. Av listade 87 % <65 rs="" lder="...