Projekt


 1. Hemsjukvårdspatienters förväntningar, önskemål och upplevelser av insatser från vårdcentralen i samband med akut sjukdom som lett till sjukhusvård

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Omvårdnad, Vesta
  Hemsjukvårdspatienter tvingas vid försämring ofta uppsöka sjukhus på grund av hemsjukvårdens begränsade tillgänglighet. Förflyttningen mellan sluten och öppenvård utsätter samtidigt äldre patienter för risker. Kunskap om vilka önskemå...
 2. Hittar vi okända fall av obstruktivitet med hjälp av minispirometer?

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Astma och KOL är folksjukdomar där upp mot 1 miljon invånare i Sverige har en av diagnoserna. Dessa sjukdomar står idag för stora samhällsekonomiska kostnader och förorsakar över 2000 dödsfall per år. Många med astma och KOL har starkt ned...
 3. Hjälper intraartikulär injektion av kortison mot smärta vid artros i knä?

  Projektstart:
  2013-12-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  Artros (engelska osteoarthritis) är en ledsjukdom som beror på destruktion av ledbrosk och förändringar i lednära ben. Mer än hälften av alla personer över 70 år har artros, och artros i knä har en prevalens på 8,5% i åldrarna 50 till 70 ...
 4. Hjärtkärlsjukdom hos patienter med schizofreni - förbättras screening och behandling av riskfaktorer vid integrering av primärvård och psykiatrisk vård

  Projektstart:
  2013-12-06
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Schizofreni är idag den vanligaste psykossjukdomen. Det är känt att sjukdomen i sig samt behandling med antipsykotiska läkemedel ökar risken för metabola sjukdomar. Patienter med schizofreni är idag i större utsträckning obehandlade avseende...
 5. Hjärtsvikt hos patienter på Mörby Akademiska Vårdcentral -Uppfylls behandlingsmål för läkemedel och Svensk Förening för Allmänmedicins kvalitetsmått?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Hjärtsvikt är en sjukdom med hög mortalitet och morbiditet även vid rätt behandling. Studier visar att behandlingen i primärvård är klart bristfällig när det gäller måldosuppfyllnad av läkemedelsbehandling, något som visats vara viktigt...
 6. Hjärtsvikt på Kista Vårdcentral

  Projektstart:
  2013-12-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Hjärtsvikt förekommer hos 2-3% av Sveriges befolkning. Man har tidigare sett att det föreligger en underdiagnostik av hjärtsvikt i Sverige. På Kista Vårdcentral väcktes frågan om huruvida vi har en underdiagnostik av hjärtsvikt. Vår följsa...
 7. Hjärtsvikt på Täby vårdcentral - föjlsamhet till riktlinjer vid utredning och behandling

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl
  Hjärtsvikt är en vanlig behandlingsbar folksjukdom med hög mortalitet och kostnad för samhället. Tidig diagnos och behandling förbättrar prognos. Implementeringen av evidensbaserad omvårdnad skiljer sig åt på nationell nivå och även mella...
 8. Hjärtsvikt på vårdcentralen Söderdoktorn – i vilken utsträckning används ACEhämmare och betablockerare? (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Med medicinska insatser framför allt från primärvården kan livskvaliteten/ livslängden för patienter med hjärtsvikt förbättras  ACE-hämmare (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors), ARB (Angiotensin Receptor Blockerare) och betablock...
 9. Hjärtsvikt utredning och behandling på Tumba vårdcentral

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl
  I Sverige drabbas 2-3 % av befolkningen utav hjärtsvikt. Rätt medicinering och dosering i ett tidigt skede skapar livskvalitet, livslängd samt minskar onödig sjukhusvård vilket ställer krav på att måldos uppfylls vid behandling. Vid diagnosti...
 10. Hjärtsviktspatienter och primärvårdens roll i deras vardag.

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Hjärtsvikt är en allvarlig och dödlig folksjukdom som berör kring 2% av Sveriges befolkning. Lika många uppskattas ha en nedsatt hjärtfunktion eller latent hjärtsvikt. Antalet drabbade ökar med åldrande befolkning. Omhändertagande av patien...
 11. Hög följsamhet till ordinerad antibiotikabehandling hos barn med akut mediaotit och tonsillit

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut mediaotit och tonsillit är mycket vanliga infektioner hos barn iprimärvården och dessa diagnoser står för majoriteten av den antibiotika som förskrivs till barn. Det är välkänt att följsamheten till läkemedelsordinationer ofta brister...
 12. Högt blodtryck: Patienten, läkaren och konsultationen

  Projektstart:
  2012-10-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Konsultation, Vesta
  Konsultationen är ett viktigt instrument för att förbättra bemötandet och skapa en jämlik allians vid läkarbesöket. Behandling i samförstånd med patienten leder till ökad följsamhet av läkemedelsordination, tillfredsställelse och förho...
 13. Hur använder läkare sig av Fysisk aktivitet på Recept, FaR?

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Fysisk aktivitet på recept är (FaR) ett sätt för sjukvården att främja fysisk aktivitet. Man har kunnat se en ökad följsamhet och effekt hos patienter genom att komplettera muntliga råd om fysisk aktivitet med skriftliga ordinationer. Syftet...
 14. Hur bedömer och handlägger allmänläkaren pigmenterade hudförändringar?

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Bedömning av pigmenterade hudförändringar (nevi) är en vanlig arbetsuppgift för allmänläkaren. Inom allmänmedicin bedöms nevi utan utrustning utifrån föreslagna ABCDE-kriterier. Det framgår inte vilket antal avvikande kriterier som ska f...
 15. Hur behandlar vi patienter med lätt och medelsvår depression på Kvartersakuten Surbrunn?

  Projektstart:
  2017-11-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Depression är en av våra vanligaste folksjukdomar. Socialstyrelsen utkom 2010 med riktlinjer för behandling av lätt- till medelsvår depression. Psykoterapi är starkt rekommenderat då de ger få biverkningar. Kombinationsbehandling av psykotera...
 16. Hur bra är läkarna på Gröndals vårdcentral på att bedöma hudförändringar

  Projektstart:
  2012-10-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Som allmänläkare träffar vi ofta patienter som är oroliga för sina hudförändringar. Syftet med denna journalstudie var att dels att mäta kvaliten på hur hudförändringar handläggs på Gröndals vårdcentral, dels att få en uppfattning om ...
 17. Hur handlägger läkarna på Gröndals Vårdcentral patienter med nydiagnostiserad depression?

  Projektstart:
  2013-12-06
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Depression är en folksjukdom. Uppemot hälften av kvinnorna och en fjärdedel av männen drabbas av en depression någon gång under livet. Det stora flertalet av de deprimerade patienterna sköts i primärvården. Därför är det viktigt att allm...
 18. Hur handläggs akut mediaotit hos barn vid Liljeholmens vårdcentral respektive närakut?

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut mediaotit (AOM) är en av de diagnoser som leder till flest antibiotikarecept i Sverige. Idag rekommenderas exspektans för barn 1-12 år med okomplicerad, ensidig AOM.Syftet var att kartlägga och jämföra handläggningen av AOM vid Liljeholme...
 19. Hur handläggs patienter med KOL på Hässelbys Akademiska Vårdcentral?

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom som förblir symtomlös länge och en betydande underdiagnostik ses. Studier tyder på bristande följsamhet till behand-lingsrekommendationer för KOL i primärvården. Syftet är att kartläg...
 20. Hur handläggs patienter med KOL vid Vårdcentralen Stocksund? - en deskriptiv studie, med utgångspunkt från nationella kvalitetsindikatorer.

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  KOL är en av våra stora folksjukdomar. Underdiagnostik och underbehandling anses vara betydande inom primärvården. Socialstyrelsen och Svensk lungmedicinsk förening har båda utarbetat förslag till kvalitetsindikatorer för omhändertagandet av...