Projekt


 1. Hur kan allmänläkaren hjälpa? En litteraturstudie om metoder för upptäckt och omhändertagande inom primärvården av individer utsatta för våld i nära relationer

  Projektstart:
  2013-10-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Våld i nära relationer (VNR) är ett globalt folkhälsoproblem, men flera studier visar att primärvården har svårt att både identifiera och ge stödinsatser till personer utsatta för VNR. Syftet med denna litteraturstudie är att granska evide...
 2. Hur kan kvaliteten i primärvårdens omhändertagande av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom förbättras?

  Projektstart:
  2011-01-03
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL
  Bakgrund: Majoriteten av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) upptäcks och behandlas i primärvården. För att minska sjuklighet i KOL är det viktigt att diagnostiken och behandlingen av KOL i primärvården är av hög kvalite...
 3. Hur korrelerar vitrockhypertoni med ålder och kön?

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Prevalensen av vitrockhypertoni i befolkningen ligger kring 10-20 procent. I det aktuella kunskapsläget råder konsensus att vitrockhypertoni inte ger någon ökad risk för kardiovaskulär sjukdom jämfört med normotoniker. Det är därför av sto...
 4. Hur löser allmänläkaren antibiotikaresistensen på tio till femton minuter? (kvalitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Världen står inför en ökande resistensutveckling mot antibiotika och studier visarpå onödig antibiotikaförskrivning till patienter med luftvägsinfektioner där behandlingen inte förbättrar den kliniska utgången. Det finns en stor variation...
 5. Hur ser allmänläkare på sina möjligheter till fortbildning? (kvalitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Läkarförbundet har genom den årliga fortbildningsenkäten kunnat följa läkares fortbildningssituation under flera år. Man har då sett att allmänläkare avsätter allt mindre tid för fortbildning och andelen som inte avsätter någon tid...
 6. Hur ser allmänläkaren på sitt uppdrag? (kvalitativ)

  Projektstart:
  2013-05-24
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete, Vesta
  Bakgrund: Primärvård är kostnadseffektiv och bra för folkhälsan och landstingspolitikerna i Stockholm vill göra primärvården mer tillgänglig och använda sig av LEON prinicpen. Vårdval infördes 2008 och innebar ökad valfrihet för patient...
 7. Hur ser förskrivningen av FaR ut på Täby kyrkby Husläkarmottagning - en kartläggning 2012-2014

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Vikten av fysisk aktivitet som behandling, samt förebyggande insats, vid en rad sjukdomstillstånd har varit känt under lång tid. Det finns vetenskapligt stöd för att fysisk aktivitet har en positiv effekt på såväl somatiska som psykiatriska ...
 8. Hur ser tjänstemännen i beställarorganisationen på allmänläkarens arbete?

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete, Vesta
  Allmänläkarens uppdrag och kompetens förändrats genom åren. Vårdval har införts i Stockholms läns landsting (SLL) och snart sjösätts landstingsprojektet ”Framtidsplan för hälso- och sjukvården”. Två yrkeskvalifikationer för allmän...
 9. Hur ser utrikes födda ST-läkare i allmänmedicin med utländsk läkarutbildning på egna symtom på utbrändhet och idéer till preventiva insatser

  Projektstart:
  2013-10-14
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  En studie visar att läkare med utländsk läkarutbildning har en tendens att lättare bli utbrända än läkare med svensk läkarutbildning. Det saknas studier av prevalensen av utbrändhet hos utrikes födda ST-läkare i allmänmedicin med utländs...
 10. Hur stor andel av patienter med icke-diabetisk fastehyperglykemi (IFG) utvecklar diabetes inom 4 år?

  Projektstart:
  2014-11-27
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Diabetes mellitus är en av våra stora folksjukdomar. En vanlig uppskattning är att drygt 3 % av befolkningen i Sverige har diabetes. IFG innebar en betydande risk att utveckla DM2 senare i livet. Tidigare studier har visat att risken personer med ...
 11. Hur stor del av tiden ligger de Waranbehandlade patienterna inom terapeutiskt intervall på Carema vårdcentral Rågsved?

  Projektstart:
  2012-10-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Warankontroll är den vanligaste kontaktorsaken i primärvården. Waranbehandlade patienter löper ökad risk för allvarliga komplikationer eller död varför behandlingen kräver noggrann kontroll....
 12. Hur väl följer vi riktlinjerna för utredning av hypertoni vid Gröndals vårdcentral?

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Hjärtkärlsjukdom är starkt associerat till lidande och mortalitet. Det är därför viktigt att utreda patienter med nyupptäckt hypertoni för att minimera komorbiditet och utesluta sekundär hypertoni. Syftet var att se hur väl vi utreder patie...
 13. Hypertoni

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Högt blodtryck, det vill säga hypertoni, är en av de vanligaste sjukdomarna globalt sett. I Sverige är det cirka 1,8 miljoner personer, motsvarande 27 procent av befolkningen, som har hypertoni. Läkemedel mot hypertoni utgör en stor del av den ...
 14. Hypertoni en utbredd men svårbehandlad sjukdom

  Projektstart:
  2012-10-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Antalet patienter med högt blodtryck är stor och som behandlande läkare är vi angelägna om att behandla detta tillstånd med livsstilsförändringar och/eller medicinering. Syftet med detta arbete är att ta reda på bland annat hur stor andel a...
 15. Hypertonipatienter på St Eriks Vårdcentral – hur många når målblodtryck, hur många kommer på återbesök?

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Hypertonipatienter på St Eriks Vårdcentral – hur många når målblodtryck, hur många kommer på återbesök? Läkemedelsboken rekommenderar årliga läkarbesök för uppföljning av patienter med hypertoni. Då patienter med hypertoni är vanli...
 16. Hypotyreos och Subklinisk hypotyreos

  Projektstart:
  2013-12-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Misstanke om hypotyreos föranleder ofta provtagning för att se om underfunktion av sköldkörteln föreligger. Subklinisk hypotyreos  är ett tillstånd då tyroideastimulerande hormon är förhöjt medan koncentrationen av tyreoideahormon lig...
 17. Hypotyreos och subklinisk hypotyreos på Salems vårdcentral Förekomst, diagnostik och behandling

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  : Hypotyreos uppkommer vid brist på tyreoideahormon och definieras som förhöjd TSH och sänkt T4 (ibland sänkt T3). Vid subklinisk hypotyreos ses förhöjt TSH, men normala T3/T4. Man har oftast inga eller subtila symptom. Behandling med levaxin ...
 18. Hypotyreos och subklinisk hypotyreos. Förekomst, diagnostik och behandling på Kvartersakuten Surbrunn

  Projektstart:
  2017-11-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  Inom primärvården tas ofta prover för att utesluta underfunktion av sköldkörteln. Om hypotyreos föreligger skall alltid behandling sättas in. Vid subklinisk hypotyreos är tyroideastimulerande hormon förhöjt men tyroideahormonnivån normal. ...
 19. I vilken utsträckning genomförs läkemedelsgenomgångar i primärvården och hur förändras läkemedelsanvändningen över tid hos äldre?

  Projektstart:
  2016-12-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Äldres hälsa
  Läkemedelsgenomgångar (LMG) inom primärvården anses vara ett bra sätt att förbättra läkemedelsanvändningen av äldre på grund av läkemedelsbiverkningar. Trots detta är det fortfarande oklart om ett strukturerat arbete med LMG i primärvå...
 20. Identifiering av vitrockshypertoni med 24-timmars blodtrycksmätning

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Ett normalt blodtryck visar en fysiologisk variation under dygnet och påverkas av olika faktorer. Ett förhöjt blodtryck vid flera mättillfällen kan vara hypertoni. Hypertoni ökar risken för hjärt-kärl komplikationer och upptäcks till stor d...