Projekt


 1. Regional psykologisk och social krisberedskap

  Projektstart:
  2013-01-17
  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Kris- och katastrofpsykologi
  Ett samverkansprojekt om ledning och ansvar för psykologiskt och socialt stöd vid kriser, katastrofer och extraordinära händelser med deltagande av SLL, Länstyrelsen, Stockholms stad och representanter för övriga kommuner, polis och frivilligo...
 2. Registrering av kvalitetsindikatorer avseende patienter med KOL på Tensta Vårdcentral under 2012

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL
  KOL är en progredierande inflammatorisk lungsjukdom som karakteriseras av kronisk luftvägsobstruktion. Majoriteten av patienterna med KOL sköts av primärvården. Kvalitetsindikatorer som bedöms viktiga för en god vårdkvalitet hos patienter med...
 3. Rökstopp hos patienter på Hässelby vårdcentral. ‐Följs riktlinjerna om att Vareniklin skall ordineras med samtalsstöd?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor
  Idag röker cirka 1 miljon människor i Sverige, och ytterligare en miljon röker ibland. Det finns olika läkemedel som kan hjälpa personer att bli av med rökberoende. Den substans som vi kommer att studera är Vareniklin, (Champix). En behandling...
 4. Rökstopp med vareniklin (Champix) på Fruängens vårdcentral

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Tobaksrökning är en av de främsta orsakerna till ohälsa. Rökstopp har en stor positiv effekt på hälsan. Vareniklin (Champix) är en selektiv, partiell nikotinreceptoragonist som ökar chansen till rökstopp. Studier saknas dock som visar att v...
 5. Samband mellan rökning och högt HbA1c hos patienter med diabetes typ 2 på Aleris vårdcentral Järva – en retrospektiv journalstudie 2013

  Projektstart:
  2015-01-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Flertalet studier har påvisat ett samband mellan rökning och ökad risk för utveckling av diabetes mellitus typ2. Sambanden mellan rökning och högt HbA1c är dock oklara. Syftet var att undersöka om det finns något samband mellan rökning och ...
 6. Samsjuklighet – utveckling av dess epidemiologi och konsekvenser för primärvården

  Projektstart:
  2014-10-07
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hälso- och sjukvårdsforskning
  Multisjuklighet är vanligt förekommande hos de patienter som registreras i primärvården. Epidemiologisk kunskap saknas för komplexa sjuklighetstillstånd. Projektet ska utveckla begreppet samsjuklighet, kartlägga förekomst, analysera samband, ...
 7. Sätter vi ut Metformin vid nedsatt njurfunktion? En studie på Spånga vårdcentral

  Projektstart:
  2013-05-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Metformin är en vanligt förekommande behandling vid typ 2 diabetes. Laktatacidos är en allvarlig komplikation vid metforminbehandling hos patienter med sviktande njurfunktion. Läkemedelsverket rekommenderar utsättning av metformin vid eGFR < ...
 8. Self-rated health: The importance of sickness behavior for subjective health perception

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Diffusa sjukdomssymptom såsom trötthet, nedstämdhet och ökad smärtkänslighet är vanliga inom primärvården och är faktorer som tidigare har förknippats med dålig självskattad hälsa. Utöver den omedelbara betydelsen för individen har sj...
 9. Sexuell dysfunktion hos kvinnor med diabetes mellitus typ 2

  Projektstart:
  2014-11-27
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Diabetes är en känd riskfaktor för sexuell dysfunktion hos män. I jämförelse med män med diabetes är sexuell dysfunktion hos kvinnor med diabetes betydligt mindre studerad. Kvinnor som lider av sexuell dysfunktion riskerar att drabbas av psyk...
 10. Småbarnsföräldrars upplevelser av läkarbesök i primärvården

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Konsultation, Vesta
  Många läkarbesök på vårdcentralen utgörs av små barn med övre luftvägsinfektion. Det finns många skäl till varför föräldrar söker vård när barnen är sjuka. Föräldrar har åtskilliga förväntningar och önskemål inför besöket. ...
 11. Somatoforma smärtsyndrom – kliniska och intervjustudier från transkulturell primärvård

  Projektstart:
  2005-01-05
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Konsultation, Rörelseorganen, Smärta
  Background: Back pain in combination with depression is a common cause for disability and long-term sick-leave. It affects also many younger people and reduces impact life quality. Hitherto the treatment of non-Swedish speaking patients or patients f...
 12. Spirometri, rökanamnes och rökavvänjning vid Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom

  Projektstart:
  2012-11-06
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en underdiagnostiserad samt underbehandlad folksjukdom, med ökande prevalens och dödlighet i samhället. Enligt WHO beräknas sjukdomen år 2020 vara den tredje vanligaste dödsorsaken. I Sverige uppskattas ...
 13. Stöd och information till drabbade och närstående i Sverige

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Kris- och katastrofpsykologi
  I syfte att stärka beredskapen för att ge stöd till drabbade och närstående efter allvarliga händelser utomlands eller i Sverige bildade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, år 2010 en nationell samverkansgrupp med representante...
 14. Stöd till patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kan ett nytt bedömningsinstrument vara effektivt i rökavvänjning.

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Omvårdnad, Pedagogik, Vårdvetenskap
  Rökstopp är den mest effektiva behandlingen vid KOL trots detta fortsätter många patienter med KOL att röka efter att de har fått diagnosen. Detta kan vara frustrerande för både patienten och vårdpersonalen. Under 2005-2007 intervjuades där...
 15. Svårläkta bensår - hanterar vi dem enligt riktlinjer på Capio Stadshusdoktorn Lidingö?

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Svårläkta bensår är ett betydande hälsoproblem, både för den enskilda patienten och samhällsekonomiskt. Riktlinjer för arbetet kring bensår finns, men det saknas rikstäckade data om hur behandlingspraxis ser ut och det vetenskapliga under...
 16. Svårläkta bensår på Tranebergs vårdcentral – utreds etiologin eller omläggs de i blindo?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Svårläkta bensår är sår nedom knäleden som inte läker på sex veckor. Behandlingen är beroende av orsaken och det är därför viktigt att utreda bakomliggande orsak. En viktig del i utredningen på primärvårdsnivå innebär mätning av ank...
 17. Svårläkta bensår – följs riktlinjerna för diagnostik och behandling på Tumba vårdcentral?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Risken för svårläkta bensår stiger med åldern. Då befolkningen blir allt äldre i Sverige är patienter med svårläkta bensår en växande grupp med en betydligt nedsatt livskvalitet. Det finns få studier om hur patienter med bensår tas om h...
 18. Tar vi bort för många hudförändringar på Capio Husläkarmottagning Serafen?

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Många patienter söker sin vårdcentral för oro kring nevus och andra hudförändringar. Syftet med denna studie har varit att beskriva hur patienter som söker för oro för hudförändringar på Capio Husläkarmottagning Serafen (Capio HLM Serafe...
 19. Teledermatologi vid handläggning av hudtumörer i primärvården (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Hudcancer ökar generellt och ett stort antal patienter söker för hudförändringarinom primärvården. Allmänläkarna har många gånger begränsad erfarenhet och kunskap om handläggning av hudtumörer. Teledermatologi (TD) har potentialen att b...
 20. Tidig cancerdiagnos – primärvårdens roll

  Projektstart:
  2014-05-21
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Tidig diagnos förbättrar prognosen vid cancersjukdom. Många patienter söker till primärvården med oro för cancersjukdom. Det kan därför vara viktigt att undersöka primärvårdens roll i diagnostiken av cancersjukdom. Syftet med studien var ...