Projekt


 1. Kartläggning av förskrivningen av protonpumpshämmare vid Salems VC 2010

  Projektstart:
  2016-12-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  Patienter med dyspepsi och reflux sjukdom utreds och handläggs framförallt inom primärvården. Läkemedelskostnaden för dessa patientgrupper är hög och förväntas att öka eftersom många äldre står på dessa läkemedel och levnadsåldern st...
 2. Kartläggning av HbA1c hos patienter med typ 2 diabetes på vårdcentralen Familjeläkarna i Vaxholm

  Projektstart:
  2017-11-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Diabetes typ 2 (T2DM) är en av de stora folksjukdomarna i Sverige. Patienter med T2DM löper stor risk för makro- och mikrovaskulära komplikationer. Glykosylerat hemoglobin (HbA1c) ger en bild av de genomsnittliga blodsockernivåerna de senaste 3 ...
 3. Kartläggning av HbA1c hos patienter med typ 2 diabetes på vårdcentralen Familjeläkarna Vaxholm

  Projektstart:
  2017-12-14
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Diabetes typ 2 (T2DM) är en av de stora folksjukdomarna i Sverige. Patienter med T2DM löper stor risk för makro- och mikrovaskulära komplikationer. Glykosylerat hemoglobin (HbA1c) ger en bild av de genomsnittliga blodsockernivåerna de senaste 3 ...
 4. Kartläggning av HbA1c, albuminuri och hypertoni hos Typ 2-diabetes patienter på Aleris vårdcentral Järva

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Diabetes Mellitus Typ 2 blir allt vanligare i Sverige. 391 654 personer har registrerats i Nationella Diabetes registret under 2015. Socialstyrelsen har fastställt flera indikatorer inom diabetesvården 2016 bland annat HbA1c >70mmol/mol till <...
 5. Kartläggning av kardiovaskulär risk hos patienter med typ 2 diabetes och högt HbA1c med hjälp av Nationella Diabetesregistrets riskmotor

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Majoriteten av patienterna med typ 2 diabetes mellitus (DM2) dör i förtid av komplikationer till sin diabetes, huvudsakligen i kardiovaskulära sjukdomar (CVD). Mortaliteten orsakad av kardiovaskulära komplikationer uppskattas till 75 % av den tot...
 6. Kartläggning av KBT och SSRI som behandling vid generaliserat ångestsyndrom samt ångesttillstånd vid Stureby Vårdcentral- följs riktlinjerna?

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Livstidsrisken att drabbas av någon typ av ångestsyndrom är så hög som 30 % och 70-75 % av alla personer med ångest handläggs initialt inom primärvården. Syftet var att kartlägga hur stor andel av personer diagnostiserade med ångesttillst...
 7. Kartläggning av omeprazolförskrivning på Hässelby Vårdcentral

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Omeprazolförskrivning har ökat på Hässelby VC under 2011. Antalet patienter som får omeprazol med klara och oklara indikationer är inte känt vid Hässelby VC. Syftet med denna studie var att kartlägga omeprazol förskrivning på Hässelb...
 8. Kartläggning av patienter med diabetes typ 2 på Skärholmen Vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Diabetes är en folksjukdom som ökar i hela världen. Sjukdomen kan leda till många kostnadskrävande komplikationer därför har en god glykemisk kontroll av patienter med diabetes stor betydelse för att förhindra kardiovaskulär sjuklighet. Str...
 9. Klamydia i Hovsjö, Södertälje

  Projektstart:
  2012-10-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Sverige och kan bland annatorsaka salpingit och epididymit. Förra året fick Smittskyddsinstitutet in 42 000 anmälda fall av klamydia, en incidens på ca 500 fall per 100 000 invånare. Man finner fler k...
 10. Klinisk symtombild, serologisk diagnostik och följsamhet till riktlinjer vid utredning av borreliainfektion på Vaxholms Vårdcentral (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Borreliainfektioner är vanliga i skärgården. Det är en utmaning för läkaren att ställa rätt diagnos vid diffusa symtom. Denna retrospektiva journalstudie har syftat till att undersöka hur vi på Vaxholms Vårdcentral 2010-01-01—2012-06-30 ...
 11. Knäbesvär hos fysiskt aktiva

  Projektstart:
  2014-12-04
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  Knäbesvär av oklar natur och av traumatisk natur är vanliga sökorsaker i primärvården och drabbar ofta fysiskt aktiva personer i arbetsför ålder med stora konsekvenser för såväl individ och samhälle, inte minst i form av arbetsoförmåga....
 12. Kognitiv beteendeterapi mot atopiskt eksem

  Projektstart:
  2018-11-22
  Verksamhet:
  AVC Gustavsberg
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Allergi, Infektion och hud, Psykisk Hälsa
  Atopiskt eksem är vanligt förekommande och kännetecknas av klåda och inflammerad hud och är associerat med försämrad livskvalitet samt ökad risk för ångest och depression. I detta forskningsprojekt undersöks om psykologisk behandling med k...
 13. Kollegial handledning i MI –lett av MI-ambassadörer i primärvården

  Projektstart:
  2018-10-04
  Verksamhet:
  APC Fortbildning, Akademiska vårdcentraler
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa, Pedagogik
  Forskning visar att regelbunden handledning i MI behövs för att bibehålla /utveckla MI-färdigheter och tilltro till den egna förmågan att genomföra MI-samtal med patienter. Därför pågår kollegial grupphandledning i MI på APC och AVC sedan...
 14. Kommunikation en ständig utmaning för läkare - en kvalitativ intervjustudie med läkare i Västra Kapprovinsen, Sydafrika

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Konsultation, Vesta
  Fungerande kommunikation är grundläggande i vården av patienter som talar utländska språk. Till Sverige kom år 2015 cirka 160 000 asylsökande från andra länder. Detta ställer höga krav på vården, inte minst ur kommunikationshänsyn. I Sy...
 15. Könsskillnader i blodtryckskontroll på Täby Centrum Doktorn i januari 2010

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen
  Idag har 27% av svenskar hypertoni. God hypertonikontroll minskar risken för tidig död i kardiovaskulär sjukdom. Risken att dö i kardiovaskulär sjukdom inom 10 år kan beräknas med Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE). Flertalet studier ...
 16. Konsultationens hörnstenar

  Projektstart:
  2019-01-08
  Verksamhet:
  AVC Danderyd
  För sjukvårdspersonal kan det vara svårt att på kort tid skapa en bra kontakt med patienten så att det som ett besök egentligen avser blir bra omhändertaget utifrån patientens föreställning, förväntan och ev. rädsla/oro. Av vårdgivaren ...
 17. Kontroll och uppföljning av astma vid Luna vårdcentral (kvalitets studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Idag beräknas cirka 10 % av Sveriges vuxna befolkning ha astma. Majoriteten av dessa följs och kontrolleras i primärvården. Trots omfattande vårdprogram med riktlinjer och tillgång till bra och effektiv astmabehandling visar undersökningar att...
 18. Korrelation mellan upplevd livskvalitet och objektiva mått som kan påverka hälsa hos patienter i primärvården (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Body Mass Index (BMI), midjehöjd, midjeomfång och motionsgrad är objektiva mått som kan påverka hälsa. Korrelation finns mellan ökat BMI och minskad livskvalitet i studier på överviktiga patienter. Evidens finns för att en ökning av en pat...
 19. Korta KBT-interventioner i primärvården vid lätt till måttlig depression – är de effektiva?

  Projektstart:
  2014-12-04
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Den psykiska ohälsan i Sverige har ökat de senaste decennierna. Patienter med lätt till måttlig depression tas ofta om hand i primärvården och behandlas med antidepressiv medicin och/eller kortare psykoterapi (i regel KBT). Tidigare forskning h...
 20. Kostrådgivning vid diabetes mellitus typ 2. Förbättrar medelhavskost HbA1c?

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Diabetes mellitus (DM) typ 2 är en av de vanligaste sjukdomarna som omhändertas i primärvården. Nationella Diabetesregistrets årsrapport för 2014 visar att det finns 368 577 personer med diabetes registrerade. Av dessa omhändertas 51 814 perso...