Projekt


 1. Utmattningssyndrom – patofysiologi och differentialdiagnostik

  Projektstart:
  2013-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Bakgrund: Utmattningssyndrom karakteriseras av påtaglig trötthet och kognitiva besvär. Det uppstår pga. långvarig stress utan tillräcklig återhämtning och medför inte sällan lång tids arbetsoförmåga. Att skilja mellan utmattningssyn...
 2. Utredning av patienter med demes på Spånga vårdcentral - Följer vi nationella riktlinjer?

  Projektstart:
  2017-02-20
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  Demens drabbar den äldre delen av befolkningen och ökar i takt med befolkningens stigande ålder. Socialstyrelsen har 2010 utarbetat nationella riktlinjer för utredning av demens. Hur väl vi på Spånga vårdcentral utreder och förhåller oss ti...
 3. Utredning och behandling av oklar yrsel

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
 4. Utveckling av distriktssköterskans tobakspreventiva arbete i Stockholms läns landsting – en kartläggning av tobaksavvänjning

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Omvårdnad, Pedagogik
  Under 2010 gjordes en kartläggning av tobaksavvänjningen inom primärvården i Stockholms län. Enkäter skickades ut till alla vårdcentral/husläkare med husläkaravtal. Enheten ombads att besvara om de hade en tobaksansvarig, om så var fallet s...
 5. Vad gör läkaren när patienten inte ser? En kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie om läkares arbetstidfördelning på Norrvikens vårdcentral

  Projektstart:
  2014-11-27
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Tidigare studier under de senaste 15 åren visar att allmänläkare i Sverige använder 28 - 37 procent av sin arbetstid till administration. Samma studier visar att allmänläkare träffar patienter mellan 26 - 63 procent av sin arbetstid. Syftet me...
 6. Vad gör vi för att minska övervikt och fetma hos patienter med Diabetes Mellitus typ 2

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Övervikt och fetma har ökat och därmed kopplade sjukdomar som diabetes. Diabetes mellitus typ 2(DM2) är en vanlig diagnos i primärvården. Viktminskning är en del av grundbehandlingen. Syftet var att undersöka i vilken utsträckning BMI hos pa...
 7. Vad hände när de anställda tog över vårdcentralen

  Projektstart:
  2012-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  Bakgrund: Andelen privata vårdgivare i Sverige har ökat kraftigt under den senaste tiden, framför allt privata vårdcentraler. Men kunskapen om hur detta påverkar vården är dålig, speciellt om det påverkar vårdens kvalitet. Stuvsta vårdcent...
 8. Val av läkemedel och uppfyllelse av målblodtryck En studie av hypertonipatienter på Tullinge Vårdcentral

  Projektstart:
  2013-10-14
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Hypertoni är en viktig riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. Trots detta finns det uppgifter om att få patienter i Sverige uppnår målblodtryck < 140/90 mmHg. Denna studie kartlägger hur måluppfyllelsen är på just Tullinge Vårdcentra...
 9. Var det bättre förr? En kvalitativ intervjustudie.

  Projektstart:
  2013-05-24
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hälsoinformatik, Vesta
  Vårdvalsreformens inverkan på allmänläkarens vardag och den givna vårdens kvalitet. Syftet med detta arbete är att utforska om, och i sådana fall hur, enskilda allmänläkare uppfattar att Vårdval Stockholm har påverkat deras arbetssituation...
 10. Vårdvalets beslutsgrunder en enkätstudie på Norrtälje hälsocentral avseende patienters incitament för byte av vårdgivare inom det allmänmedicinska vårdvalssystemet

  Projektstart:
  2017-11-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  Vårdvalet inom primärvård ger patienter rätten att själva välja vårdgivare genom så kallad listning. Norrtälje hälsocentral är en nyöppnad vårdcentral som ökat i listningsantal men orsaken till varför människor valt just denna vårdce...
 11. Varför följer inte patienter med diabetes typ 2 den ordination de fått om fysisk aktivitet?

  Projektstart:
  2017-11-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Det är känt att fysisk aktivitet, såsom lågintensiv motion av uthållighetstyp, bidrar till ett förbättrat behandlingsresultat och allmäntillstånd hos diabetespatienter. Hälso- och sjukvårdskvaliteten får stöd av Socialstyrelsens föreskr...
 12. Varför går man till medicinmannen? – en systematisk litteraturöversikt över orsaker till att traditionell östafrikansk medicin väljs istället för västerländsk medicin

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Afrika står inför en befolkningsexplosion med starkt ökat migrationstryck mot Europa. Traditionella afrikanska föreställningar om sjukdom och etiologi har helt andra förklaringar än den biomedicinska. Detta ställer stora krav och utgör utman...
 13. Vibrationsträning och bassängträning som behandling vid Fibromyalgi

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  Fibromyalgi (FM) är ett kronsikt smärtsyndrom och en dominerande orsak till långvarig sjukskrivning. Många av dessa patienter tas om hand inom primärvården. För att kunna hjälpa patienter med FM är det angeläget att klarlägga vilka inom pr...
 14. Vitamin D och trötthet - en litteraturstudie

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Idag söker många patienter vårdcentral på grund av trötthet. Trötthet är ett diffust symtom som kan ha många orsaker. Ofta efterfrågar patienterna provtagning av vitamin D. Enligt VISS ska man dock undvika provtagning av vitamin D vid diffus...
 15. Waran eller Nya orala anti-koagulantia (NOAK) vid icke-valvulärt förmaksflimmer? En systematisk jämförande litteraturanalys av effekt och säkerhet

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl
   Förmaksflimmer (FF) är den kliniskt vanligaste hjärtrytmrubbningen. Idag förebyggs stroke vid icke-valvulärt FF genom behandling med Waran eller något av de fyra godkända NOAK: Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran och Edoxaban. Syftet med s...
 16. Waranordination per telefon - är det patientsäkert?

  Projektstart:
  2013-05-24
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Waran är Sveriges mest använda vitamin K-antagonist (AVK-läkemedel) och mycket effektiv för att förebygga tromboemboliska händelser. Warans snäva terapeutiska intervall kräver noggrann och individuell kontroll av behandlingsintensiteten för ...
 17. Working 9 to 5 – eller? - en kvalitativ studie om allmänläkares upplevelse av deltidsarbete

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Det är brist på specialister i allmänmedicin i Sverige och med stora pensionsavgångar under de närmaste åren blir behovet ännu större. Specialister i allmänmedicin benämns här som allmänläkare. En svårighet vid beräkning av framti...
 18. ”Doktorn, jag kan inte sova…” KBT som behandlingsalternativ vid insomni hos äldre.

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Insomni är ett vanligt problem i primärvården och behandlas ofta med sömnmedicin. Hos den äldre delen av befolkningen, som lättare reagerar negativt på sömnmediciner, och som dessutom ofta har andra kroniska sjukdomar kan både insomnin och d...
 19. ”Röda flaggor” och bilddiagnostik av ländrygg

  Projektstart:
  2013-12-06
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  Akut ländryggssmärta är ett vanligt tillstånd som ofta inte föranleder vidare utredning med exempelvis bilddiagnostik.  Hos 1-5% av patienter med akut ländryggssmärta som söker primärvården finns en allvarlig bakomliggande patologi. Vi...
 20. ”Tacksam poliklinisk utredning” en studie av remisser från akutmottagningar till Hammarby Sjöstads Husläkare 2015–2016

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete
  En remiss definieras som handling om patient som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar. Omfattningen av remisser från akutmottagningar till vårdcentraler är inte känd, och hanteringen av denna typ av remisse...