Projekt


 1. Behandling av depression på Täby Vårdcentral under 2011-2012

  Projektstart:
  2013-12-06
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Depression är en mycket vanlig sjukdom som orsakar lidande. Det medför också stora kostnader för samhället. Riktlinjer för behandling av depression i primärvården i Stockholmkan man hitta på www.viss.nu som rekommenderar att patienter i för...
 2. Behandling av faryngotonsillit

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Halsfluss är en vanlig sökorsak i pimärvården. Läkemedelsverket har sammanställt riktlinjer för diagnostik och behandling av tonsillit och Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) har tagit fram kvalitetsindikatorer för att utvärdera diag...
 3. Behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom på Valsta vårdcentral

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanlig sjukdom som huvudsakligen hanteras i primärvården. Studiens första syfte var att kartlägga vilken farmakologisk underhållsbehandling patienter med KOL ordineras på Valsta vårdcentral, i vilke...
 4. Behandling av okomplicerad akut mediaotit hos barn 1-12 år på Abrahams

  Projektstart:
  2017-11-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Akut mediaotit (AOM) är en av de vanligaste bakteriella infektionerna hos barn i Sverige. Spontanläkningsfrekvensen vid AOM är hög. STRAMA har i samarbete med Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten 2013 tagit fram riktlinjer för diagnostik ...
 5. Behandling av okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor på Trångsunds vårdcentral Följs gällande riktlinjer?

  Projektstart:
  2014-12-04
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Nedre urinvägsinfektion (cystit) är en vanlig sökorsak i primärvården. Läkemedelsverket har i samarbete med Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens (STRAMA) utarbetat rekommendationer för behandli...
 6. Behandlingsrutiner för KOL-patienter på Capio Vårdcentral Lidingö

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), en  progressiv, obotbar sjukdom med försämrad lungfunktion. Allt fler drabbas av KOL, kvinnor och män. Rökning är en riskfaktor. Sjukdomens svårighetsgrad bedöms med spirometri och benämns i stadier...
 7. Behandlingsstrategier och sjukdomsduration vid Lateral Epikondylit

  Projektstart:
  2012-10-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  Lateral epikondylit är den vanligaste orsaken till armbågssmärtor bland patienter inom Primärvården. Orsaken anses vara ensidigt överbelastande arbete med handen. Studier visar att det är få av behandlingarna som har någon effekt vid långti...
 8. Behandlingsval och behandlingseffekt hos patienter med lateral epikondylit på Capio vårdcentral Lidingö

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  Lateral epikondylit är en av de vanligaste orsakerna till smärta i armbågstrakten i primärvården. Orsaken är sannolikt repetitivt monotont arbete och överbelastning på extensorsenan. Den vanligaste behandlingen är NSAID, vila och sjukgymnast...
 9. Beror IBS på bakteriell överväxt?

  Projektstart:
  2013-05-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Irritable Bowel Syndrome(IBS) är en vanlig åkomma som orsakar hög sjukdomsbörda, etiologin bakom IBS är oklar och det finns flertal hypoteser. I denna litteraturstudie kommer hypotesen om bakteriell överväxt att granskas. Syftet med arbetet va...
 10. Beskrivning av kvalitetsindikatorer för omhändertagande av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) på Skytteholms Vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom. Tobaksrökning är den viktigaste orsaken. Överdödligheten hos KOL-patienter är betydande, men KOL är oftast möjlig att förebygga och kan även behandlas ho...
 11. Betydelsen av konsultationstid vid förskrivning av antibiotika

  Projektstart:
  2012-10-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Syfte med denna studie var att se om tidsskillnaden för patientbesök mellan dag- och kvällsakutmottagningar leder till olikheter i antibiotikaförskrivning....
 12. Betydelsen av rehabkoordinatorer i sjukskrivningsprocessen; sjukskrivnas, läkarens och koordinatorns perspektiv

  Projektstart:
  2019-05-01
  Verksamhet:
  APC Fortbildning, APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Försäkringsmedicin
  Hur sjukskrivning hanteras kan ha lika stor betydelse för patienten som annan behandling. En åtgärd för att höja kvalitén i sjukvårdens hantering av sjukskrivningar är införandet av rehabkoordinatorer (REKO). Enligt ett lagförslag...
 13. Biologiska och psykologiska processer i kognitiv beteendeterapi

  Projektstart:
  2018-11-22
  Verksamhet:
  AVC Gustavsberg
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Det finns starkt stöd för att kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv terapiform för behandling av depression, ångest, och insomni. Forskningsstödet för KBT vid stressrelaterad ohälsa växer. Det är dock oklart vad som orsakar förbätt...
 14. Bör patienter med hypertoni ta sina blodtrycksmediciner på kvällen? (litteraturstudie)

  Projektstart:
  2013-05-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Det finns ett ökande intresse kring chronoterapi i behandling av essentiell hypertoni. Det finns redan mycket beskrivet om hur chronoterapi med olika blodtrycksmediciner påverkar blodtrycket. Under senaste åren har det kommit studier som jämför ...
 15. Bristande vetenskapligt underlag för läkemedelsgenomgångar i primärvården

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Äldres hälsa
  Läkemedelsgenomgångar i vårdteam syftar till att minska läkemedelsrelaterade problem hos äldre patienter som behandlas med många läkemedel. Enligt tidigare undersökningar saknas det vetenskapligt stöd för att bedöma om denna intervention f...
 16. Brister och behov för en god demensvård inom primärvård

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Äldres hälsa
  Demens är en diagnos för en rad symptom som kan bero på olika sjukdomar och skador. Demens står för den fjärde största diagnosen i Sverige och 140 000-150 000 individer har denna diagnos, en siffra som kommer att stiga i takt med att den äldr...
 17. Con-Prim: särskilja patientens behov av nutritionsvård tidigt och sent sjukdomsskede

  Projektstart:
  2018-11-22
  Verksamhet:
  APC Fortbildning, APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Cancer, Diabetes/Endokrinologi, Hjärta/kärl, Infektion och hud, Mag- och tarmsjukdomar, Nutrition, Omvårdnad, Pedagogik, Smärta, Stroke/förvärvad hjärnskada, Äldres hälsa, Obesitas
  Akademiskt primärvårdscentrum fick uppdraget att fortbilda primärvårdens personal om nutritionsvård till de mest svårt sjuka patienterna med vård i hemmet. En fortbildningsintervention i ämnet togs fram av en forskargrupp och som tog stöd av...
 18. ConPrim: särskilja behov av nutritionsvård i tidigt respektive sent sjukdomsskede

  Projektstart:
  2018-11-22
  Verksamhet:
  APC Fortbildning, APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Cancer, Diabetes/Endokrinologi, Hjärta/kärl, Infektion och hud, Mag- och tarmsjukdomar, Nutrition, Omvårdnad, Pedagogik, Smärta, Stroke/förvärvad hjärnskada, Äldres hälsa, Obesitas
  Akademiskt primärvårdscentrum fick uppdraget att fortbilda primärvårdens personal om nutritionsvård till de mest svårt sjuka patienterna med vård i hemmet. En fortbildningsintervention i ämnet togs fram av en forskargrupp och som tog stöd av...
 19. Current scientific activity by Gunnar Nilsson

  Projektstart:
  2006-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hälsoinformatik
  1. Current scientific activity by Gunnar Nilsson1.1. Clinical research and health care research1.1.1. Group treatment of insomnia in primary careAn alternative to pharmacological treatment is evaluated in a RCT. Research leader and co-supervisor in c...
 20. D-droppar till deprimerade? (litteraturstudie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Nutrition, Vesta
  Det finns ett ökande intresse kring vitamin D och dess eventuella koppling till depression. Ett ökande intresse att kontrollera vitamin D-nivå har också noterats i primärvården. Det finns ännu inte några rekommendationer för att varken ...