Projekt


 1. D-vitamin provtagning - följs riktlinjer enligt viss.nu?

  Projektstart:
  2017-12-14
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  D-vitamin är viktig för kalciumomsättningen samt uppbyggnaden av skelettet. Solljus på huden är avgörande för produktion av D-vitamin. Det finns flera indikationer för D-vitamin provtagning på viss.nu men det är okänt om vi följer indikat...
 2. D-vitaminbrist och fibromyalgirelaterad smärta

  Projektstart:
  2013-10-14
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Nutrition, Vesta
  D-vitaminbrist är den vanligaste vitaminbristen och intresset för att förstå dess konsekvenser ökar. D-vitaminbrist associeras till vissa kroniska smärttillstånd. Fibromyalgi är ett typexempel på ett sjukdomstillstånd som huvudsakligen kän...
 3. D-vitaminnivåer i en primärvårdsbefolkning med D-vitaminbrist eller -insufficiens

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Nutrition, Vesta
  Intensiv forskning avseende D-vitamin och dess hälsoeffekter har bedrivits de senaste åren. Det finns indikationer på att D-vitaminnivåer kan ha betydelse för utvecklingen av ett stort antal sjukdomar, utöver de kopplingar som finns till skelet...
 4. De mest sjuka äldre i primärvården - ett tvärprofessionellt angreppssätt

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete, Annat
  Att ta fram en uppdragsutbildning vid KI HT 2013. 10 kursdagar och två studiedagar under hösten med start 26/8 och avslut 17/12.Kursdeltagaren ska efter avslutad kurs ha ökad kompetens i att kunna identifiera och behandla äldre med komplexa behov...
 5. Definitioner och prevalens av LADA (latent autoimmune diabetes in adults)

  Projektstart:
  2010-10-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Syftet med detta projektarbete är litteraturstudie om LADA med fokus på definition, incidens, prevalens, handläggning i primärvården (Tensta vårdcentral) och översikt av tillgänglig information om LADA för allmänläkare....
 6. Den borttappade patienten - hur KOL diagnostiseras, behandlas och följs upp på Ektorps Vårdcentral (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Personer med KOL är en stor patientgrupp som ofta missas av sjukvården och därmed sällan får tillgång till den vård och behandling som finns. Indikatorer finns på att de som diagnostiseras inte fullt ut får det omhändertagande som rekommend...
 7. DentiDi - tidig upptäckt av diabetes genom samverkan med Folktandvården

  Projektstart:
  2019-05-13
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Diabetes kan vara svårt att upptäcka och symtomen kommer ofta smygande. Folktandvården Stockholm driver i samverkan med Akademiskt primärvårdscentrum projektet DentDi med syfte att tidigt hitta personer med diabetes typ2 och prediabetes Projekte...
 8. Depression

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mental hälsa, Vesta
  Depression är en av de mest frekventa psykiska sjukdomarna och lederofta till en nedsatt livskvalitet för den enskilda patienten. För de flesta patienterna med depressiv sjukdom är husläkaren den första kontakten med vårdkedjan, vilket underst...
 9. Depression

  Projektstart:
  2013-12-06
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Depression är en folksjukdom som orsakar stort lidande och stora kostnader för samhället. Majoriteten av patienterna med depression diagnostiseras och behandlas inom primärvården. För att säkerställa kvaliteten på vården finns det regionala...
 10. Depression - en journalstudie angående patienter vid Kalhälls nya vårdcentral (kvantitativ)

  Projektstart:
  2013-06-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Majoriteten av patienter med depression upptäcks och behandlas i primärvården. Enligt tidigare studier sker en underdiagnostisering och underbehandling av depression i primärvården. Syftet med studien är att kartlägga hur vanlig diagnosen depr...
 11. Depression hos vuxna patienter. Följer allmänläkare Socialstyrelsens rekommendationer avseende suicidriskbedömning?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Depression representerar en riskfaktor för suicid. Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för vård vid depression och ångest rekommenderade 2013 att primärvården kan förbättras genom att vårdcentralerna har rutiner för suicidriskbedömning....
 12. Dexametason-CRH-test som prediktor av effekt vid depressionsbehandling: en pilotstudie

  Projektstart:
  2011-01-03
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Bakgrund: Endast 60 % av patienter med primär depression får en tillfredsställande symtomlindring av antidepressiva läkemedel och KBT. En möjlig förklaring kan vara heterogenicitet i det som klassas som depression. Vid stimulering med det ...
 13. Diabetes i en Stockholmsförort – kartläggning byggd på journaluppgifter

  Projektstart:
  2015-01-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Riskfaktorintervention förbättrar överlevnad och komplikationsutveckling vid diabetes (DM). Detta projekt ska öka kunskapen om DM-patienter i Husby Akalla vårdcentral. I befolkning har 79 % utländsk bakgrund. Av listade 87 % <65 rs="" lder="...
 14. Diabetes i primärvården

  Projektstart:
  2011-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Bakgrund: Diabetes är en av de stora folksjukdomarna, med en prevalens av känd diabetes i befolkningen på 4,5 %. Typ 2 diabetes sköts till största delen i primärvården, varför en god kännedom om sjukdomen i denna inramning är väsentlig. M...
 15. Diabetes mellitus typ 2 och mikroalbuminuri - hur handlägger vi det på SöderDoktorn

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Albuminuri är en mycket stark riskmarkör för allvarlig njurskada, men även för kardiovaskulär sjukdom. Regelbundna kontroller av patienter med Diabetes Mellitus typ 2 (DM2) rekommenderas avseende förekomst av mikroalbuminuri. Vid diagnosticera...
 16. Diabetes mellitus typ 2 på Lisebergs vårdcentral - uppnås Socialstyrelsens målnivåer för HbA1c och blodtryck?

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Personer med Diabetes mellitus typ 2 har fördubblad risk för hjärt-kärlsjukdom jämfört friska, men komplikationsrisken minskar vid behandling. Socialstyrelsens riktlinjer anger målnivåer för HbA1c och blodtryck. Mottagningsblodtryck kan i vi...
 17. Diabetes och övrig riskprofil för hjärtkärlsjukdom hos invandrare och svensk-födda

  Projektstart:
  2012-09-03
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Hjärta/kärl
  Bakgrund: Hjärtkärlsjukdomar är vanligare hos de flesta grupper av invandrare jämfört med svensk-födda. Vad gäller diabetes finns det ett fåtal studier som visar en ökad risk i allmänhet hos icke-europeiska invandrare, men det saknas studie...
 18. Diabetes och viktnedgång vid Jakobsbergs vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Syftet med denna studie är att studera några viktiga faktorer för att lyckas gå ner i vikt efter fastställande av diagnosen hos patienter med diabetes....
 19. Diabetes på Hässelby Vårdcentral: Uppnås målvärdena för HbA1c, blodtryck och kolesterol?

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Sjukdomen Diabetes mellitus kan ge svåra komplikationer. Det finns ett antal variabler för att följa behandlingen hos en diabetespatient, så som glykosylerat hemoglobin (HbA1c), blodtryck, samt totalkolesterol. Syftet med studien var att undersö...
 20. Diabetes på Tranebergs Vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Syftet med studien var att undersöka hur stor andel av patienterna med diabetes på Tranebergs Vårdcentral som uppnår målvärde för HbA1c, blodtryck och LDL samt om det föreligger någon skillnad i måluppfyllelse mellan män och kvinnor....