Projekt


 1. Distriktssköterskors möte med kvinnor som utsätts för våld

  Projektstart:
  2006-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Omvårdnad, Vårdvetenskap
  Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor är ett stort folkhälsoproblem som drabbar flickor och kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser. Mörkertalet är stort men det är känt att nästan varannan kvinna någon gång har utsatts för våld av en man ...
 2. Distriktssköterskors prevention och behandling av undernäring bland äldre i basal hemsjukvård

  Projektstart:
  2017-03-23
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Äldres hälsa
  Ät och näringsproblem är vanligt bland äldre sjuka individer som vårdas i hemmet. Det saknas dock ofta rutiner för både nutritionsbedömning och behandling i primärvården. 2007-2008 genomfördes en studie med distriktssköterskor i hemsjukv...
 3. Dokumentation av kvalitetsindikatorer för omhändertagande av barn med astma mellan 13-18 år på Boo vårdcentral i Nacka.

  Projektstart:
  2014-09-03
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Astma är en av våra vanligaste förekommande sjukdomar. Prevalensen av barnastma i Sverige är 7 till 8 % i skolålder. 25 % av dessa barn med astma har medelsvår astma och 10 % har svår astma (2). I Sverige behandlas barn med astma både i prim...
 4. Dokumentation av rökvanor hos unga patienter med luftvägsdiagnos på Tranebergs vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  I allmänläkarens arbete ingår prevention mot rökning. Läkaren skall fråga patienter om deras rökvanor, dokumentera dem och vid behov erbjuda hjälp till rökstopp. Denna studie undersöker huruvida läkare och astmasköterskor på Tranebergs v...
 5. Effekter av en hälsokurs hos patienter med nedsatt glukostolerans eller typ-2 diabetes efter hjärtinfarkt.

  Projektstart:
  2013-05-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Två tredjedelar av patienter med genomgången hjärtinfarkt har en störd glukosmetabolism. Att tidigt upptäcka störd glukosmetabolism och påbörja livsstilsintervention kan förhindra progress till typ-2 diabetes och ytterligare riskfaktorer fö...
 6. Elevhälsa - Professionellt lärande och samarbete inom skolans elevhälsa

  Projektstart:
  2007-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Interprofessionellt samarbete, Pedagogik, Vårdvetenskap
  Bakgrund:  Elevhälsa är en ny hälsofrämjande verksamhet som integrerar skolhälsovård, elevvård och specialpedagogik för att bättre främja elevers fysiska, psykiska hälsa och lärande. I elevhälsan ingår läkare, sköterskor, kurator...
 7. En kartläggning av Tullinge Vårdcentrals dokumentation av patienter med astma utifrån de fyra utvalda kvalitetsindikatorerna

  Projektstart:
  2014-01-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna och är en av de vanligaste sjukdomarna i världen med fördubblad prevalens under de senaste decennierna. Majoriteten av astmapatienter hanteras inom primärvården. Det finns evidens för b...
 8. En väg till bättre intyg - vilka tester av aktivitetsbegränsning utförda av sjukgymnast eller arbetsterapeut finns tillgängliga för primärvårdsläkare?

  Projektstart:
  2013-12-06
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  En granskning som Försäkringskassan gjorde 2011 av 10000 sjukintyg visade att endast 54 % av dessa innehöll tillräcklig information för att kunna ta beslut om sjukpenning. Ny forskning tyder på att ett gemensamt språk för bättre beskrivning ...
 9. Ett års uppföljning av LDL (Low density lpoprotein) hos patienter med nydiagnostiserad Diabetes mellitus typ 2 på SKogås vårdcentral

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Diabetes Mellitus typ 2 (DM2) är en metabol sjukdom med multipel etiologi, kännetecknad av kronisk hyperglykemi. Mikro- och makrovaskulära komplikationer kan drabba många organ och ge en förkortad livslängd. Effektiv blodtrycksbehandling, röks...
 10. Faktorer som motiverar läkare att arbeta vidare med global hälsa efter Globalmedicintjänstgöring i Afrika och Indien

  Projektstart:
  2013-05-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Globalmedicin (GM) är ett program för läkare under specialistutbildning (ST) i Sverige som möjliggör att under en 3-månadersperiod delta i kliniskt arbete vid ett antal sjukhus i ett låginkomstland. Ett av GM syften är att öka intresse blan...
 11. Farmakologisk behandling av patienter med kronisk hjärtsvikt på Ekerö vårdcentral

  Projektstart:
  2017-11-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl
  Hjärtsvikt är en folksjukdom som leder till nedsatt livskvalitet, ett ökat behov av inneliggande vård och en ökad mortalitet. Nationell prevalens av symptomgivande hjärtsvikt beräknas till cirka 2%. Tillståndet är underdiagnosticerat, vilket...
 12. Finns det evidens för att lokal kortisoninjektion är den bästa behandlingsmetoden, avseende smärta och rörlighet, vid adhesiv kapsulit?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Smärta från rörelseapparaten är en mycket vanligt förekommande sökorsak i den svenska primärvården. Axelsmärta som är en av de vanligare inom gruppen estimeras vara den tredje vanligaste besöksorsaken efter nack- och ryggsmärta. Diagnosen...
 13. Finns det evidens för att stretching kan rekommenderas som behandling av tennisarmbåge?

  Projektstart:
  2014-05-21
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  Tennisarmbåge eller lateral epikondylit är en vanlig åkomma. Orsaken anses vara repetitiva sträck- och vridrörelser där handgreppet används vilket medför degenerativa skador på senan till framförallt m extensor carpi radialis brevis (ECRB)....
 14. Finns det samband mellan vitamin D och risken för utveckling av stressfrakturer? Vad säger litteraturen?

  Projektstart:
  2014-11-27
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Nutrition, Vesta
  Stressfrakturer är en vanlig överbelastningsskada som kan leda till smärta, minskad prestation, förlust av träningstid och sjukvårdskostnader, samt komplikationer inkluderat komplett fraktur, kronisk smärta och funktionsnedsättning. Olika pre...
 15. Följer Capio Lidingö vårdcentral Läkemedelverkets riktlinjer för behandling av okomplicerad akut otitis media hos barn i åldern 1-12 år?

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Antibiotikaanvändning bidrar till att antibiotikaresistens uppkommer och till att den sprids. Den vanligaste orsaken till varför antibiotika förskrivs till barn är öroninflammation, akut otitis media (AOM). Enligt behandlingsrekommendationer fr...
 16. Följs behandlingsrekommendationerna för akut mediaotit på Tallhöjdens vårdcentral? (kvantitativ)

  Projektstart:
  2013-05-24
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Syftet var att undersöka följsamheten till behandlingsrekommendationerna på Tallhöjdens vårdcentral. Hur stor andel av patienterna behandlades med aktiv exspektans? Fanns skillnader avseende följsamheten beroende på läkarnas utbildningsgrad?...
 17. Följs behandlingsriktlinjerna från STRAMA vid behandling av akut mediaotit för barn mellan 1-12 års ålder på Alby vårdcentral?

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Akut mediaotit är en av de vanligaste bakterieinfektionerna hos barn. Det förekommer en global ökande antibiotikaresistens. De nya behandlingsrekommendationerna som gäller i Sverige sedan 2010, bestämdes efter expertmötet mellan Läkemedelsverk...
 18. Följs Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för inhalationssteroider vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom på Riksby vårdcentral?

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är den fjärde största dödsorsaken i världen. Genom tidig diagnos och åtgärder kan försämring och ökad mortalitet undvikas. Studier har visat att följsamheten till behandlingsriktlinjer varierar stort i...
 19. Följs STRAMAS Behandlingsrekommendationer för akut media otit för barn mellan 1 till 12 år på Trångsunds Vårdcentral?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Akut media otit (AOM) är den vanligaste bakteriella infektion hos barn i Sverige. Den läker oftast spontant utan antibiotika behandling. Det förekommer en ökande antibiotikaresistens i hela världen. Läkemedelsverkets och STRAMAs nya behandlings...
 20. Följsamhet till Läkemedelsverkets behandlingstrappa för behandling av KOL på Brommaplans Vårdcentral

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  De flesta av patienterna med diagnos KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) behandlas i primärvården. Riktlinjer för behandling av KOL patienter är sammanställda av Läkemedelsverket i form av behandlingstrappan. Många patienter i stadium 1 och 2...