Projekt


 1. Följsamhet till riktlinjer för handläggning av akut mediaotit

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut mediaotit (AOM) är en av de vanligaste orsakerna till läkarbesök och antibiotikabehandling hos barn. Tidigare fick nästan alla barn med AOM antibiotikabehandling. Antibiotikaresistens har blivit ett globalt hot och mot bakgrund av att sjukdo...
 2. Följsamhet till STRAMAs behandlingsrekommendationer för akut otitis media (AOM) hos barn 1-12 år på Rosenlunds vårdcentral

  Projektstart:
  2017-12-14
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Akut otitis media (AOM) är en vanlig infektion i barndomen och står för en stor andel antibiotikaförskrivning i vården. Antibiotikaresistens ökar i hela världen. Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresi...
 3. Föräldrars tankar kring primärvårdens roll när de söker vård för sitt barn med akut luftvägsinfektion

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  För att vården ska fungera på ett bra sätt är det viktigt att patienten söker sig till och tas om hand på rätt nivå i vårdorganisationen. De patienter som kan tas om hand på vårdcentralen ska tas om hand där och inte på akutmottagningen...
 4. Förändringar i levnadsvanor vid pensionering – kvinnligt och manligt

  Projektstart:
  2010-10-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Levnadsvanor
  Bakgrund: En åldrande befolkning medför ett ökat behov av att främja sunda levnadsvanor och fördröja åldersrelaterade sjukdomar. Kroniska sjukdomar upptäcks ofta i äldre medelåldern (55-65 år), denna åldersgrupp kan därför vara mer mott...
 5. Förekommer odiagnostiserad KOL på Hallunda VC? Screening med minispirometri

  Projektstart:
  2015-01-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  I Sverige beräknas att cirka åtta procent av befolkningen över 45 års ålder har kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). KOL karaktäriseras av kontinuerligt nedsatt luftflöde i luftvägarna och svårighet att andas ut sin funktionella lungvolym....
 6. Föreställningar om och förväntningar på den egna läkemedelsbehandlingen - en kvalitativ intervjustudie av äldre hemsjukvårdspatienters tankar om sin medicinering på Aleris Stureplans Husläkarmottagning

  Projektstart:
  2014-12-04
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Äldres hälsa
  Andelen äldre i befolkningen stiger och dessa använder i allt högre grad en stor mängd läkemedel dagligen. Resurser har satsats för att medicinskt säkerställa en avancerad läkemedelsbehandling till våra sköraste patienter men studier och k...
 7. Förmaksflimmer - primärvården

  Projektstart:
  2002-01-02
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl
  Retledningssystemet som håller hjärtat i regelbunden rytm fungerar inte som det ska vid förmaksflimmer. Det drabbar drygt en procent av befolkningen och blir vanligare med stigande ålder. Förmaksflimmer ökar såväl risken att drabbas av stroke...
 8. Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel Personalens upplevelse före och efter införande av en strukturerad rutin med behandlingskontrakt på Stuvsta VC.

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  Förskrivning av läkemedel som kan skapa beroende är vanligt inom primärvården. Trots detta saknas en tydlig struktur kring hur förskrivning och uppföljning av dessa läkemedel bör gå till för att minimera risken för en patient att utveckla...
 9. Frågor om sexualitet och sexuell orientering i anamnesupptagningen. En kvalitativ studie av anamnesupptagning avseende HBTQ " är det alltid viktigt att känna till sexuell läggning?"

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  HBTQ (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) är en grupp som kan vara svåra att nå. Stigmatisering kan skapa förtroendeklyftor. Gruppen kan sakna tilltro till hälso- och sjukvården, varför vården ställs inför uppgiften att vara...
 10. Fysisk aktivitet i behandlingen av irritabel tarm

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Irritabel tarm (irritable bowel syndrome, IBS) är en funktionell tarmsjukdom med symtom som spänner från förstoppning till diarréer, med buksmärta och onormal tarmtömning. Den drabbar tio till 15% av befolkningen i Europa och kvinnor oftare ä...
 11. Fysisk aktivitet på Recept – faktorer som påverkar följsamhet

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Fysisk aktivitet på Recept (FaR) är ett verktyg för personal inom vården som vill motivera patienter till ökad fysisk aktivitet. Hälsovinsterna med att vara fysiskt aktiv innefattar allt från ett ökat psykiskt välbefinnande till sänkta kole...
 12. Fysisk aktivitet på recept (FaR®) och dess användning - Ett projekt på Brommaplans vårdcentral

  Projektstart:
  2014-11-27
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Fysisk Aktivitet på Recept (FaR®) är en metod för att öka den fysiska aktiviteten hos människor med inaktiv livsstil. I Sverige förskrevs under 2010 i genomsnitt 42 FaR® per vårdcentral. Vi vet inte i vilken utsträckning FaR® används vid ...
 13. Fysiskt aktivitet på recept. Hur används FaR av läkare i primärvården i Huddinge? (kvantitativ)

  Projektstart:
  2013-06-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en behandlingsmetod som primärvården kan använda för att stimulera patienter till fysisk aktivitet och som enligt Socialstyrelsen ska erbjudas som alternativ till läkemedel. Hur mycket FaR används på vård...
 14. Ger 24-timmars blodtrycksmätning bättre bedömning av hypertoni?

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Hypertoni ökar risken för hjärt-kärlhändelser och diagnosticering och behandling sker oftast inom primärvården. Många studier har visat att dygnsmätning av blodtryck bättre motsvarar patienters verkliga blodtryck och större möjligheter fi...
 15. Ger långdistanslöpning en ökad risk för knäartros?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen
  Knäartros är ett vanligt tillstånd som genererar många kontakter med sjukvården. Knäartros är den absolut vanligaste orsaken till knäprotes. Incidensen av knäprotesoperationer under 2013 var 139 på 100 000 invånare i riket. Över 90 procen...
 16. Görs en årlig uppföljning enligt gällande riktlinjer för demens på Vårdcentralen?

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Enligt Socialstyrelsens riktlinjer från 2010 bör alla patienter med en demensdiagnos få en årlig, strukturerad uppföljning av sin sjukdom. Detta sker i primärvården om patienterna inte följs på en annan instans till exempel specialistmottagn...
 17. Granskning av spirometrins användande och dess resultat i form av KOL diagnoser, på Carema vårdcentral Södermalm

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  KOL är en växande folksjukdom där diagnosen ställs med spirometri. Sjukdomen är underdiagnostisterad. Då KOL är en sjukdom som går att behandla är det av största vikt att patienterna upptäcks för att får den vård de behöver....
 18. Gruppbehandling av psykisk ohälsa i primärvården

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Syfte: Att studera effekten av två gruppbehandlingar med diagnosblandade grupper jämfört med sedvanlig behandling (SB) för patienter med ångest, depression eller stress i primärvården. Metod: Studien var icke-blindad, randomiserad och kontroll...
 19. Gruppbehandling vid sömnproblem i primärvården

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor
  Bakgrund: Sömnbesvär har de senaste decennierna uppmärksammats som ett stort folkhälsoproblem. Obehandlade kan långvariga sömnbesvär leda till psykisk och fysisk ohälsa. De som söker hjälp gör det när dagtidssymtomen börjar bli besväran...
 20. Grupputbildning vid typ 2-diabetes - har en ny utbildningsinsats på Curera Hornstull förbättrat hälsan för patienter med typ 2-diabetes? (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  I Sverige har ca 4 % av befolkningen diabetes och av dessa är 85-90 % typ 2-diabetiker. Detta projekt syftar till att undersöka hur en redan genomförd grupputbildning som komplement till den sedvanliga diabetesvården på Curera Hornstull påverka...