Antikoagulantiabehandling av patienter med förmaksflimmer vid Sätra VC. Uppnår vi målen?

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Hjärta/kärl
Målgrupp:
ST-läkare
Projektledare:
Lina Ludvigsson
Projektstart:
2016-11-25

Beskrivning

Förmaksflimmer är en av de vanligaste förekommande hjärtarytmierna som obehandlat innebär en årlig 5 % risk att drabbas av stroke, men med stora individuella variationer. För att minska denna risk används läkemedel som påverkar koagulationen, så kallade orala antikoagulantia, OAK. Tidigare studier visar underförskrivning av dessa läkemedel i Sverige.
Syftet med denna studie var att undersöka om de nationella riktlinjerna för antitrombotisk behandling vid förmaksflimmer följs vid Sätra Vårdcentral. Studien undersökte även om det fanns en motivering till att avstå behandling som var journalförd samt om förskrivningen skilde sig åt mellan män/kvinnor, yngre/äldre.

Filer