Antikoagulantiabehandling av patienter med förmaksflimmer på Akka hälsocentral

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Hjärta/kärl
Projektledare:
Sefatullah Alimi
Projektstart:
2017-05-19

Beskrivning

Förmaksflimmer (FF) är en av de vanligaste hjärtarytmierna hos vuxna och är också den vanligaste orsaken till ischemisk stroke. Omkring 6000 personer drabbas av stroke varje år i Sverige. Strokerisken för den enskilde patienten med FF beror på övriga riskfaktorer och kan uppskattas med hjälp av riskskattningsskalan CHA2DS2-VASc. Antikoagulantiabehandling (AK-behandling) i form av Warfarin eller NOAK rekommenderas som strokeprofylax.


Syftet är att studera följsamheten till riktlinjer för AK-behandling hos patienter med FF på Akka hälsocentral med fokus på prevalens, följsamhet till CHA2DS2-VASc och signifikanta könsskillnader vid val av antikoagulantia.

Filer