Stöd och kontinuitet kring barnafödande med fokus på psykisk hälsa

Information

Verksamhet:
APC Forskning
Projektledare:
Mia Barimani
Projektmedlemmar:
Ragnhild Eikemo, Malin Alnervik, Anna Vikström, Sofia Zwedberg.
Forskningsledare:
Mia Barimani
Projektstart:
2019-01-01

Beskrivning

Många kvinnor drabbas av nedsatt hälsotillstånd efter förlossningen, detta inkluderar påverkad psykisk hälsa samt långvarig smärta och förlossningsskador. Det finns evidens som styrker att det vore önskvärt för nyförlösta med tidig uppföljning hos barnmorska för att tillgodose behov av stöd samt förebygga problem. I Sverige saknar vi kontinuitet i vårdkedjan mellan graviditet, förlossning och eftervård och vi saknar verktyg för att arbeta särskilt för att upptäcka och förbygga problem och psykisk ohälsa.


Syfte
Syftet är att undersöka om en intervention som involverar en ny modell av strukturerad och samordnad vård kring den gravida och nyförlöste är mer effektiv än standardvård för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa.


Metod
Kvasiexperimentell design. Interventionsstudie genomförs på en barnmorskemottagning, 380 mammor inkluderas. Interventionen innebär bl.a. planering, tidig kontakt/besök efter förlossningen och eftervårdsbesök inom 4-6 veckor post partum samt en öppen telefonlinje. Kontrollgruppen består av nyblivna mammor som inte haft kontakt med/besökt sin barnmorskemottagning inom 6 veckor efter förlossningen.


Sammanfattning
Fokus i projektet är stöd och kontinuitet i vårdkedjan kring barnafödande med mål att skapa en tydlighet och trygghet för blivande och nyblivna föräldrar. Utifrån den generellt ökade psykiska ohälsan i samhället och specifikt hos nyblivna föräldrar är det av vikt att undersöka hur man kan arbeta förebyggande, öka kontinuiteten och inom primärvården utveckla metoder för att kunna erbjuda bättra stöd.