Publicerat

 1. Egenvård vid diabetes – Injektionsteknik - Patientinformation

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 2. Egenvård vid diabetes – Min Diabetesvård - DIABETES 2017

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 3. Energiberikning

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  När aptiten är liten och matportionerna små kan maten berikas för att den ska bli mer energi- och näringstät. Här ges några förslag på berikningar i olika maträtter.

 4. Gener kan ligga bakom att diabetiker svarar sämre på fysisk aktivitet

  Verksamhet:
  Forskning

  Motion är viktigt för att förebygga och behandla typ 2-diabetes. Nu visar en ny avhandling från Karolinska Institutet att typ 2-diabetiker eller personer med nedsatt glukostolerans kan ha sämre genetiska förutsättningar att tillgodogöra sig motion än friska.

 5. Grupputbildning diabetes del 1 Sjukdomen typ2 diabetes APC 2017

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Här är den nya versionen av vårt ”Grupputbildningsmaterial” till patienter med typ 2-diabetes. Observera att materialet i sin helhet har 5 delar. Akademiskt primärvårdscentrum har copyright på hela innehållet av materialet, både text och bilder. Innehållet får absolut inte förändras eller på annat sätt förvanskas, det får inte heller kopieras.

  Om du har frågor om själva materialet var vänlig kontakta Marina Stenbäck,  e-post: marina.stenback@sll.se.

  Problem att öppna filen? Prova att klicka på filnamnet med höger musknapp, välja "Spara mål som"/"Spara länk som" och spara filen på lämpligt ställe på datorn. När du öppnar filen från datorn öppnas den automatiskt i en program som läser PDF-filer.  

   

 6. Grupputbildning diabetes del 2 Maten

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Här är den nya versionen av vårt ”Grupputbildningsmaterial” till patienter med typ 2-diabetes. Observera att materialet i sin helhet har 5 delar. Akademiskt primärvårdscentrum har copyright på hela innehållet av materialet, både text och bilder. Innehållet får absolut inte förändras eller på annat sätt förvanskas, det får inte heller kopieras.

  Om du har frågor om själva materialet var vänlig kontakta Marina Stenbäck,  e-post: marina.stenback@sll.se.

  Problem att öppna filen? Prova att klicka på filnamnet med höger musknapp, välja "Spara mål som"/"Spara länk som" och spara filen på lämpligt ställe på datorn. När du öppnar filen från datorn öppnas den automatiskt i en program som läser PDF-filer.  

 7. Grupputbildning diabetes del 3 Behandling

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Här är den nya versionen av vårt ”Grupputbildningsmaterial” till patienter med typ 2-diabetes. Observera att materialet i sin helhet har 5 delar. Akademiskt primärvårdscentrum har copyright på hela innehållet av materialet, både text och bilder. Innehållet får absolut inte förändras eller på annat sätt förvanskas, det får inte heller kopieras.

  Om du har frågor om själva materialet var vänlig kontakta Marina Stenbäck,  e-post: marina.stenback@sll.se.

  Problem att öppna filen? Prova att klicka på filnamnet med höger musknapp, välja "Spara mål som"/"Spara länk som" och spara filen på lämpligt ställe på datorn. När du öppnar filen från datorn öppnas den automatiskt i en program som läser PDF-filer.  

 8. Grupputbildning diabetes del 4 Komplikationer

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Här är den nya versionen av vårt ”Grupputbildningsmaterial” till patienter med typ 2-diabetes. Observera att materialet i sin helhet har 5 delar. Akademiskt primärvårdscentrum har copyright på hela innehållet av materialet, både text och bilder. Innehållet får absolut inte förändras eller på annat sätt förvanskas, det får inte heller kopieras.

  Om du har frågor om själva materialet var vänlig kontakta Marina Stenbäck,  e-post: marina.stenback@sll.se.

  Problem att öppna filen? Prova att klicka på filnamnet med höger musknapp, välja "Spara mål som"/"Spara länk som" och spara filen på lämpligt ställe på datorn. När du öppnar filen från datorn öppnas den automatiskt i en program som läser PDF-filer.  

 9. Grupputbildning diabetes del 5 Att leva med diabetes

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Här är den nya versionen av vårt ”Grupputbildningsmaterial” till patienter med typ 2-diabetes. Observera att materialet i sin helhet har 5 delar. Akademiskt primärvårdscentrum har copyright på hela innehållet av materialet, både text och bilder. Innehållet får absolut inte förändras eller på annat sätt förvanskas, det får inte heller kopieras.

  Om du har frågor om själva materialet var vänlig kontakta Marina Stenbäck,  e-post: marina.stenback@sll.se.

  Problem att öppna filen? Prova att klicka på filnamnet med höger musknapp, välja "Spara mål som"/"Spara länk som" och spara filen på lämpligt ställe på datorn. När du öppnar filen från datorn öppnas den automatiskt i en program som läser PDF-filer.  

 10. Hälsosamtal med 75-åringar

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Denna vårdutvecklingsplan med kvalitetsindikatorer kan användas som en handbok och syftar till att underlätta distriktssköterskans arbete och säkerställa kvaliteten på hälsosamtalen med 75-åringar i hemmet.

 11. If you have been involved in a serious accident

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Detta är den engelska versionen av Till dig som varit med om en allvarlig händelse. Den kan delas ut till direkt berörda vid olyckor och katastrofer. Finns i enkel pdf-form och kan beställas i färgtryck i A5-format.

 12. Individuell kostplan

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Till hemtjänst eller anhörig. Blankett för individuell kostplan - nutritionsordination i samråd med patienten

 13. Information om Fortbildning & utveckling

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  I denna informationsbroschyr kan du läsa mer om Fortbildning och utveckling och om hur enheten är organiserad. 

 14. KBT-program hjälper fler med ryggont tillbaka till jobbet

  Verksamhet:
  Forskning

  Kognitiv beteendeterapi i kombination med ökad fysisk aktivitet kan vara en bra metod för att hjälpa personer med rygg- och nackbesvär att komma tillbaka till jobbet. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet.

 15. KOL

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 16. Kostråd till dig som är förstoppad

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  En folder med kostråd vid förstoppning. Frukostförslag samt recept. 

 17. Kostråd till dig som behöver extra energi och näring

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Några goda råd till dig som behöver extra energi och näring. Exempel på dryck, bra mellanmål och en bra måltidsordning.

 18. KRIS – projektet. Krisomhändertagande i samverkan Delprojekt I. Teori och klinisk erfarenhet från krisarbete som bakgrund till projektet

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  I denna rapport beskrivs de kunskaper och erfarenheter som låg till grund för idéerna till modellen för ett förbättrat psykologiskt stöd för människor som varit med om en potentiellt traumatiserande olycka. Rapporten består av en genomgång av den då aktuella forskningen och kliniska erfarenheter, vilka i stor utsträckning fortfarande är aktuella. Dessutom beskrivs 12 års erfarenhet av arbete med stöd till olycksfallsdrabbade och sjukvårdspersonal på dåvarande Krismottagningen vid Huddinge universitetssjukhus.

  Rapport 2000:1

  Författare

  Abbe Schulman, med dr, överläkare

  Rapporten finns endast som pdf-fil och kan inte beställas i tryckt form.

 19. KRIS – projektet. Krisomhändertagande i samverkan Delprojekt II. Krisomhändertagande av olycksfallsdrabbade vid sjukhusens akutmottagningar i Stockholms län

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  I denna rapport sammanfattas resultat av intervjuer med sjukvårdspersonal på samtliga sju akutsjukhus inom Stockholms läns landsting. Syftet var att beskriva hur man på de olika sjukhusen gav psykologiskt och socialt stöd till skadade, oskadade och anhöriga efter en olycka. I studien undersöktes såväl arbetssätt som förutsättningar för ett psykologiskt och socialt stöd, d.v.s. förekomst av rutiner och handlingsplaner, samverkansformer mellan olika yrkeskategorier på akutmottagningarna, mellan personer i vårdkedjan samt mellan professionella och informella sociala nätverk.

  Det fanns på akutmottagningarna inga formella handlingsplaner eller riktlinjer när det gällde psykologiskt och socialt stöd för varken barn eller vuxna efter trafikolyckor. Tillgång till kuratorer på akutmottagningarna varierade från ingen till två tjänster under dagtid. Vårdpersonalen efterfrågade såväl riktlinjer och handlingsplaner som mer systematisk kunskap om krisomhändertagande av olycksfallsdrabbade patienter, såväl vuxna som barn och deras närstående.

  Vägverkets publikationsserie 1999:154

  Författare

  Eva Bergerhed, socionom, leg psykoterapeut

  Abbe Schulman, med dr, överläkare

  Rapporten finns inte som pdf-fil och kan inte beställas i tryckt form

 20. KRIS – projektet. Krisomhändertagande i samverkan Delprojekt III. Psykologiskt omhändertagande av trafikskadade, våldsoffer och anhöriga samt stöd till akutpersonal – en intervju- och enkätstudie på akutkliniken vid Huddinge Universitetssjukhus

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  I denna rapport sammanfattas resultatet av en enkät till personal på en akutmottagning med frågor om erfarenheter av att ge psykologiskt stöd till patienter och anhöriga efter trafikolyckor, våldshändelser och dödsfall. Enkäten innehöll också frågor om kunskap och attityder, kännedom om riktlinjer, rutiner och arbetssätt. Enkäten lämnades ut till all vårdpersonal (n=175) på akutmottagningen och akutvårdsavdelningen.

  Det psykologiska stödet av krisdrabbade vilade i hög grad på individuella kunskaper och vårdgivare och stöddes inte av vårdprogram, systematisk introduktion, kompetensutveckling eller nätverkstänkande. Ett gott omhändertagande motverkades av tidspress och resursbrist. Personalen visade ett stort engagemang i krisomhändertagandet och intresse för metod- och kompetensutveckling speciellt vad gäller barns behov i kris.

  Rapport 2001:1

  Författare

  Mariann Olsson, socionom, med dr

  Abbe Schulman, med dr, överläkare

  Gunnar Öhlén, med dr, verksamhetschef vid akutkliniken, Huddinge universitetssjukhus

  Rapporten finns endast som pdf-fil och kan inte beställas i tryckt form.