Publicerat

 1. KRIS – projektet. Krisomhändertagande i samverkan Delprojekt IV. Psykologiska och sociala effekter av trafikolycka med lindriga eller inga personskador

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  I denna rapport beskrivs en prospektiv studie av 33 lätt skadade eller oskadade personer som behandlats på en akutmottagning efter en trafikolycka. De besvarade en enkät med frågor om psykologiska, psykosomatiska och sociala reaktioner och intervjuades dessutom en månad och sju månader efter olyckan.

  Studien visade att en trafikolycka med lindriga eller inga kroppsskador kunde ge allvarliga symtom av både psykisk och somatisk karaktär så länge som sju månader efter olyckan. En fjärdedel av patienterna önskade att de blivit erbjudna återbesök och 1/5 professionell samtalskontakt. En femtedel av patienterna ansåg att de fått otillräcklig information på akutmottagningen om förväntade kroppsliga och psykiska reaktioner.

  Rapport 2001:3

  Författare

  Agneta Bergsten Brucefors, doc, leg psykolog och leg psykoterapeut

  Yvonne Sidén Silver, leg psykolog

  Abbe Schulman, med dr, överläkare

  Rapporten finns endast som pdf-fil och kan inte beställas i tryckt form.

 2. KRIS – projektet. Krisomhändertagande i samverkan Delprojekt V. Konsekvenserna av en trafikolycka – barns och ungdomars perspektiv.

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  I denna rapport beskrivs en studie av 20 barn som under en 13 månadersperiod kom till en akutmottagning efter en trafikolycka. De intervjuades och undersöktes 6 veckor efter olyckan. Fjorton av barnen undersöktes på nytt 7- 9 månader senare. Förekomst av posttraumatiska stressreaktioner (PTSS-C), negativa livshändelser före olyckan, personliga och sociala resurser (LoS och nätverkskartor), känsla av sammanhang (KASAM 29) och social interaktion (CH-ISSI) kartlades.

  Studien visade att barn och ungdomar som vid en trafikolycka fått lindriga till måttligt svåra kroppsliga skador eller inte skadats kroppsligt alls ändå kunde besväras av långvariga psykologiska och sociala följdverkningar. Detta gällde särskilt för barn med svag känsla av sammanhang och för barn som upplevt dödshot i samband med olyckan. Nödvändig information om psykiska reaktioner och när man skulle söka hjälp gavs inte på akutmottagningen och posttraumatiska stressreaktioner förblev ofta odiagnosticerade och obehandlade.

  Rapport 2004:2

  Författare

  Mariann Olsson, socionom, med dr.

  Abbe Schulman, med dr, överläkare

  Rapporten finns endast som pdf-fil och kan inte beställas i tryckt form.

 3. Kroppsliga besvär efter tsunamin - tre sätt att undersöka överlevandes upplevelser och reaktioner

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Denna rapport sammanfattar resultat från studier av kroppsliga reaktioner hos drabbade efter tsunamikatastrofen 2004. Undersökningarna skedde genom tre metoder: enkäter, intervjuer och sjukgymnastisk kroppsundersökning. Många hade kvarstående kroppsliga besvär både ett och tre år efter katastrofen. Kroppsliga besvär var vanliga hos drabbade, även utan att man blivit kroppsligt skadad. En femtedel av de drabbade rapporterade kroppsliga besvär utan samtidiga psykiska besvär.

  Rapporten är av särskilt intresse för akutmottagningar, primärvården och smärtmottagningar.

 4. Kroppsliga symtom vanligt efter traumatisk händelse - även om man inte skadats fysiskt

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Många reagerar kroppsligt efter olyckor och katastrofer, även om de inte
  har blivit fysiskt skadade. Det visar en ny rapport som enheten för Kris-
  och katastrofpsykologi på Centrum för allmänmedicin har låtit göra bland
  1505 stockholmare som överlevde tsunamin i Sydostasien.

 5. Läkemedel för rökavvänjning

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Sammanställt av Lena Lundh, distriktssköterska, med.dr., Akademiskt primärvårdscentrum, Sjuksköterskor mot Tobak, Agneta Hjalmarsson psykolog, docent, Psykologer mot Tobak och Margareta Pantzar psykolog, Psykologer mot Tobak.

  För mer information kontakta:

  Lena Lundh, tobaksprevention, levnadsvanor
  lena.k.lund@sll.se

 6. Manual för grupputbildning i diabetes

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Här finns manualen till grupputbildningsmaterialet i diabetes. 

  För frågor om materialet kontakta Marina Stenbäck: marina.stenback@sll.se.

 7. Matförslag på enkla rätter du hittar i butiken

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Folder med matförslag på enkla rätter, både till lunch, middag, mellanmål och som efterrätt.

 8. Mellanmålsförslag

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Folder med förslag på söta, matiga och/eller salta mellanmål.

 9. Nådde hjälpen fram? Rapport - tsunami och bussolycka

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Psykologiskt och socialt stöd i en kommun vid tsunamin och en trafikolycka.

  Kan beställas i tryck från enheten, eller läs som pdf, hela rapporten eller bara sammanfattningen.

 10. Omvårdnadsordination som underlag för bistånd efter genomförd nutritionsbedömning

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Blankett för omvårdnadsordination som underlag för bistånd efter
  genomförd nutritionsbedömning.

 11. På jakt efter en metod för psykologiskt stöd - utvärdering av frivilliga stödgrupper för drabbade av tsunamikatastrofen

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Många svenska medborgare befann sig i katastrofdrabbade områden i Sydostasien då tsunamin inträffade i december 2004. En stor del av dessa kom från Stockholmsregionen och många av dem förlorade närstående eller fick kroppsliga skador. Hemvändande svenskar erbjöds olika typer av stöd, såväl akuta som mer långsiktiga, från staten, landstinget, kommuner och företagshälsovård.

  Frivilligorganisationer, däribland Röda Korset, erbjöd människor som på olika sätt drabbats stöd i form av samtalsgrupper. Trots att gruppverksamhet för drabbade efter katastrofer efterfrågas, saknas i stort vetenskapliga studier om betydelsen av sådan verksamhet. Här redovisas undersökningen av tre av de sexton samtalsgrupper som Röda Korset startade i Stockholm.

  Utifrån intervjuerna med gruppledare och deltagare beskrivs början till en metod för samtalsgrupper med katastrofdrabbade.

 12. Patienter med bensår 2013

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 13. Patientinformationsmaterial typ 2-diabetes

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 14. Personer med kognitiv svikt bör remitteras till arbetsterapeut

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 15. Physical symptoms 14 months after a natural disaster in individuals with or without injury are associated with different types of exposure

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Abstract

  Objective: To investigate whether different types of exposure to the 2004 tsunami were associated with physical symptoms 14 months after the disaster and to study correlations between survivors’ physical and psychological symptoms.

  Methods: Using a cross-sectional design, 1505 survivors from the 2004 Indian Ocean Tsunami, tourists from Stockholm, who had been present in the disaster areas, responded to a postal questionnaire.Eight groups based on type of exposure were created. Physical symptoms occurring on a daily or weekly basis over the past year were investigated in four indices: musculoskeletal, cardiorespiratory, neurological and gastrointestinal. Mental health symptoms (General Health Questionnaire-12) and posttraumatic stress symptoms (Impact of Event Scale-Revised) were also investigated.Multiple logistic regression analyses were conducted with controls for background variables and exposure, with physical symptoms as outcome variables. The association between physical and psychological symptoms was studied with the Spearman Rank Order Correlation.

  Results: Different types of exposure during the disaster were associated with physical symptoms 14 months later for survivors both with and without severe physical injury. The single exposure of life threat, also in combination with other exposures, was associated with a higher risk for reporting of physical symptoms. Physical symptoms showed modest yet significant correlation with psychological symptoms.

  Conclusion: It is important to pay attention to both physical and psychological symptoms among disaster survivors whether they have been injured or not. A relatively simple questionnaire about physical symptoms may be a good complement to the scales used to assess psychological problems after disaster.

  Journal of Psychosomatic Research 2011;71(3):180-187.

  Journal homepage>>>

 16. Prevention och behandling av mat- och näringsproblem bland äldre och svårt sjuka

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 17. Problemanalys och åtgärdsförslag vid undernäring eller risk för undernäring

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Problemanalys och åtgärdsförslag vid undernäring eller risk för undernäring. I dokumentet listas de vanligaste problemområdena hos patienter med undernäring.

 18. Proteiner bakom upplevd dålig hälsa

  Verksamhet:
  Forskning

  En ny avhandling från Karolinska Institutet visar en koppling mellan dålig självskattad hälsa och en grupp av proteiner som kallas cytokiner. Resultaten kan ge mer kunskap om upplevd ohälsa och i förlängningen leda till bättre omhändertagande av personer med dålig upplevd hälsa.

 19. Psychological distress and sick leave in Swedish survivors of the 2004 tsunami. A comparison with a population sample

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Disaster studies of the effects of trauma exposure on subsequent psychological health have seldom used population comparisons. 1463 tsunami survivors from Stockholm were categorized according to type of exposure, and compared on measures of General Health Questionnaire and sick-leave, with a matched population based sample of 15 417 individuals from the same region.

  Data from the survivor group were obtained through a postal questionnaire 14 months post disaster. Data from the population sample were collected in the same year. In comparison to the population sample, the multiply exposed groups showed higher levels, while the moderately and the least exposed groups showed lower or comparable levels of psychological distress and sick-leave. The use of a population comparison resulted in a support of recent research showing a relative resiliency of survivors exposed during disaster to potential trauma of lesser severity.

  Journal of Nervous and Mental Disease 2009; 197(12):918-922

  Journal homepage>>>

 20. Råd till dig som besväras av muntorrhet

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  En folder med råd vid muntorrhet. Kostråd samt tips om munvård och läkemedel.