Publicerat

 1. Kostråd till dig som är förstoppad

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  En folder med kostråd vid förstoppning. Frukostförslag samt recept. 

 2. Kostråd till dig som behöver extra energi och näring

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Några goda råd till dig som behöver extra energi och näring. Exempel på dryck, bra mellanmål och en bra måltidsordning.

 3. KRIS – projektet. Krisomhändertagande i samverkan Delprojekt I. Teori och klinisk erfarenhet från krisarbete som bakgrund till projektet

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  I denna rapport beskrivs de kunskaper och erfarenheter som låg till grund för idéerna till modellen för ett förbättrat psykologiskt stöd för människor som varit med om en potentiellt traumatiserande olycka. Rapporten består av en genomgång av den då aktuella forskningen och kliniska erfarenheter, vilka i stor utsträckning fortfarande är aktuella. Dessutom beskrivs 12 års erfarenhet av arbete med stöd till olycksfallsdrabbade och sjukvårdspersonal på dåvarande Krismottagningen vid Huddinge universitetssjukhus.

  Rapport 2000:1

  Författare

  Abbe Schulman, med dr, överläkare

  Rapporten finns endast som pdf-fil och kan inte beställas i tryckt form.

 4. KRIS – projektet. Krisomhändertagande i samverkan Delprojekt II. Krisomhändertagande av olycksfallsdrabbade vid sjukhusens akutmottagningar i Stockholms län

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  I denna rapport sammanfattas resultat av intervjuer med sjukvårdspersonal på samtliga sju akutsjukhus inom Stockholms läns landsting. Syftet var att beskriva hur man på de olika sjukhusen gav psykologiskt och socialt stöd till skadade, oskadade och anhöriga efter en olycka. I studien undersöktes såväl arbetssätt som förutsättningar för ett psykologiskt och socialt stöd, d.v.s. förekomst av rutiner och handlingsplaner, samverkansformer mellan olika yrkeskategorier på akutmottagningarna, mellan personer i vårdkedjan samt mellan professionella och informella sociala nätverk.

  Det fanns på akutmottagningarna inga formella handlingsplaner eller riktlinjer när det gällde psykologiskt och socialt stöd för varken barn eller vuxna efter trafikolyckor. Tillgång till kuratorer på akutmottagningarna varierade från ingen till två tjänster under dagtid. Vårdpersonalen efterfrågade såväl riktlinjer och handlingsplaner som mer systematisk kunskap om krisomhändertagande av olycksfallsdrabbade patienter, såväl vuxna som barn och deras närstående.

  Vägverkets publikationsserie 1999:154

  Författare

  Eva Bergerhed, socionom, leg psykoterapeut

  Abbe Schulman, med dr, överläkare

  Rapporten finns inte som pdf-fil och kan inte beställas i tryckt form

 5. KRIS – projektet. Krisomhändertagande i samverkan Delprojekt III. Psykologiskt omhändertagande av trafikskadade, våldsoffer och anhöriga samt stöd till akutpersonal – en intervju- och enkätstudie på akutkliniken vid Huddinge Universitetssjukhus

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  I denna rapport sammanfattas resultatet av en enkät till personal på en akutmottagning med frågor om erfarenheter av att ge psykologiskt stöd till patienter och anhöriga efter trafikolyckor, våldshändelser och dödsfall. Enkäten innehöll också frågor om kunskap och attityder, kännedom om riktlinjer, rutiner och arbetssätt. Enkäten lämnades ut till all vårdpersonal (n=175) på akutmottagningen och akutvårdsavdelningen.

  Det psykologiska stödet av krisdrabbade vilade i hög grad på individuella kunskaper och vårdgivare och stöddes inte av vårdprogram, systematisk introduktion, kompetensutveckling eller nätverkstänkande. Ett gott omhändertagande motverkades av tidspress och resursbrist. Personalen visade ett stort engagemang i krisomhändertagandet och intresse för metod- och kompetensutveckling speciellt vad gäller barns behov i kris.

  Rapport 2001:1

  Författare

  Mariann Olsson, socionom, med dr

  Abbe Schulman, med dr, överläkare

  Gunnar Öhlén, med dr, verksamhetschef vid akutkliniken, Huddinge universitetssjukhus

  Rapporten finns endast som pdf-fil och kan inte beställas i tryckt form.

 6. KRIS – projektet. Krisomhändertagande i samverkan Delprojekt IV. Psykologiska och sociala effekter av trafikolycka med lindriga eller inga personskador

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  I denna rapport beskrivs en prospektiv studie av 33 lätt skadade eller oskadade personer som behandlats på en akutmottagning efter en trafikolycka. De besvarade en enkät med frågor om psykologiska, psykosomatiska och sociala reaktioner och intervjuades dessutom en månad och sju månader efter olyckan.

  Studien visade att en trafikolycka med lindriga eller inga kroppsskador kunde ge allvarliga symtom av både psykisk och somatisk karaktär så länge som sju månader efter olyckan. En fjärdedel av patienterna önskade att de blivit erbjudna återbesök och 1/5 professionell samtalskontakt. En femtedel av patienterna ansåg att de fått otillräcklig information på akutmottagningen om förväntade kroppsliga och psykiska reaktioner.

  Rapport 2001:3

  Författare

  Agneta Bergsten Brucefors, doc, leg psykolog och leg psykoterapeut

  Yvonne Sidén Silver, leg psykolog

  Abbe Schulman, med dr, överläkare

  Rapporten finns endast som pdf-fil och kan inte beställas i tryckt form.

 7. KRIS – projektet. Krisomhändertagande i samverkan Delprojekt V. Konsekvenserna av en trafikolycka – barns och ungdomars perspektiv.

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  I denna rapport beskrivs en studie av 20 barn som under en 13 månadersperiod kom till en akutmottagning efter en trafikolycka. De intervjuades och undersöktes 6 veckor efter olyckan. Fjorton av barnen undersöktes på nytt 7- 9 månader senare. Förekomst av posttraumatiska stressreaktioner (PTSS-C), negativa livshändelser före olyckan, personliga och sociala resurser (LoS och nätverkskartor), känsla av sammanhang (KASAM 29) och social interaktion (CH-ISSI) kartlades.

  Studien visade att barn och ungdomar som vid en trafikolycka fått lindriga till måttligt svåra kroppsliga skador eller inte skadats kroppsligt alls ändå kunde besväras av långvariga psykologiska och sociala följdverkningar. Detta gällde särskilt för barn med svag känsla av sammanhang och för barn som upplevt dödshot i samband med olyckan. Nödvändig information om psykiska reaktioner och när man skulle söka hjälp gavs inte på akutmottagningen och posttraumatiska stressreaktioner förblev ofta odiagnosticerade och obehandlade.

  Rapport 2004:2

  Författare

  Mariann Olsson, socionom, med dr.

  Abbe Schulman, med dr, överläkare

  Rapporten finns endast som pdf-fil och kan inte beställas i tryckt form.

 8. Kroppsliga besvär efter tsunamin - tre sätt att undersöka överlevandes upplevelser och reaktioner

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Denna rapport sammanfattar resultat från studier av kroppsliga reaktioner hos drabbade efter tsunamikatastrofen 2004. Undersökningarna skedde genom tre metoder: enkäter, intervjuer och sjukgymnastisk kroppsundersökning. Många hade kvarstående kroppsliga besvär både ett och tre år efter katastrofen. Kroppsliga besvär var vanliga hos drabbade, även utan att man blivit kroppsligt skadad. En femtedel av de drabbade rapporterade kroppsliga besvär utan samtidiga psykiska besvär.

  Rapporten är av särskilt intresse för akutmottagningar, primärvården och smärtmottagningar.

 9. Kroppsliga symtom vanligt efter traumatisk händelse - även om man inte skadats fysiskt

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Många reagerar kroppsligt efter olyckor och katastrofer, även om de inte
  har blivit fysiskt skadade. Det visar en ny rapport som enheten för Kris-
  och katastrofpsykologi på Centrum för allmänmedicin har låtit göra bland
  1505 stockholmare som överlevde tsunamin i Sydostasien.

 10. Läkemedel för rökavvänjning

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Sammanställt av Lena Lundh, distriktssköterska, med.dr., Akademiskt primärvårdscentrum, Sjuksköterskor mot Tobak, Agneta Hjalmarsson psykolog, docent, Psykologer mot Tobak och Margareta Pantzar psykolog, Psykologer mot Tobak.

  För mer information kontakta:

  Lena Lundh, tobaksprevention, levnadsvanor
  lena.k.lund@sll.se

 11. Lärosäten i samverkan

  Verksamhet:
  VIL

  Arbete med VIL sker i nära samverkan med universitet, högskolor och många fler.

 12. Manual för grupputbildning i diabetes

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Här finns manualen till grupputbildningsmaterialet i diabetes. 

  För frågor om materialet kontakta Marina Stenbäck: marina.stenback@sll.se.

 13. Matförslag på enkla rätter du hittar i butiken

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Folder med matförslag på enkla rätter, både till lunch, middag, mellanmål och som efterrätt.

 14. Medarbetare

  Verksamhet:
  VIL

  Enheten består av sju VIL-samordnare med olika profession.

 15. Mellanmålsförslag

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Folder med förslag på söta, matiga och/eller salta mellanmål.

 16. Nådde hjälpen fram? Rapport - tsunami och bussolycka

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Psykologiskt och socialt stöd i en kommun vid tsunamin och en trafikolycka.

  Kan beställas i tryck från enheten, eller läs som pdf, hela rapporten eller bara sammanfattningen.

 17. Nätverk

  Verksamhet:
  VIL
 18. Omvårdnadsordination som underlag för bistånd efter genomförd nutritionsbedömning

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Blankett för omvårdnadsordination som underlag för bistånd efter
  genomförd nutritionsbedömning.

 19. På jakt efter en metod för psykologiskt stöd - utvärdering av frivilliga stödgrupper för drabbade av tsunamikatastrofen

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Många svenska medborgare befann sig i katastrofdrabbade områden i Sydostasien då tsunamin inträffade i december 2004. En stor del av dessa kom från Stockholmsregionen och många av dem förlorade närstående eller fick kroppsliga skador. Hemvändande svenskar erbjöds olika typer av stöd, såväl akuta som mer långsiktiga, från staten, landstinget, kommuner och företagshälsovård.

  Frivilligorganisationer, däribland Röda Korset, erbjöd människor som på olika sätt drabbats stöd i form av samtalsgrupper. Trots att gruppverksamhet för drabbade efter katastrofer efterfrågas, saknas i stort vetenskapliga studier om betydelsen av sådan verksamhet. Här redovisas undersökningen av tre av de sexton samtalsgrupper som Röda Korset startade i Stockholm.

  Utifrån intervjuerna med gruppledare och deltagare beskrivs början till en metod för samtalsgrupper med katastrofdrabbade.

 20. Patienter med bensår 2013

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling