Publicerat

 1. Tidskriften AHA!

  Verksamhet:
  Övergripande

  Vi ger inte längre ut tidningen AHA! Men här på webben kan du kan läsa gamla nummer om utvecklings- och utbildningsfrågor eller forskning i primärvården. Det går också att beställa exemplar i mån av tillgång via daphne.macris@sll.se.

 2. Till dig som varit med om en allvarlig händelse

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Många människor vet inte så mycket om hur man kan reagera när man varit med om en allvarlig händelse. Om man känner till vilka reaktioner man normalt kan förvänta sig blir det ofta lättare att acceptera både sina egna och närståendes reaktioner. I informationsbladet beskrivs vanliga reaktioner vid allvarliga händelser samt hur man själv kan göra för att hantera eventuella  svårigheter och något om när man kan behöva professionell hjälp och var den finns.

  Denna broschyr kan delas ut till direkt berörda vid olyckor och katastrofer. Finns i enkel pdf-form och kan beställas i färgtryck i A5-format.

 3. Till dig vars barn varit med om en allvarlig händelse

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Att barn är med om allvarliga händelser kan vara svårt att acceptera och ta till sig. När barn ändå drabbas är det viktigt att vuxna, speciellt föräldrarna, finns och stöttar på bästa sätt. I informationsbladet beskrivs vilka de vanliga reaktionerna hos barn efter allvarliga händelser samt några enkla råd för att på bästa sätt stötta barnet.

  Denna broschyr kan delas ut till föräldrar/vårdnadshavare eller andra vuxna som kommer i kontakt med direkt berörda vid olyckor och katastrofer. Finns i enkel pdf-form och kan beställas i färgtryck i A5-format.

 4. Till ungdomar som varit med om en allvarlig händelse

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Denna broschyr kan delas ut till direkt berörda ungdomar efter olyckor och katastrofer. Kan beställas i färgtryck i A5-format.

  När man som ung drabbas av en allvarlig händelse kan det vara svårt att ta till sig det som hänt. Då är det bra att som ungdom veta hur man kan reagera, hur man kan hjälpa sig själv och vilket stöd man kan behöva få från andra. I denna skrift får ungdomar information om vanliga reaktioner samt några råd om vad som är viktigt för att de ska må bra igen.

 5. Tillbaka i Stockholm efter tsunamikatastrofen - Nådde stödet fram?

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi


  En i huvudsak deskriptiv redogörelse för vad 1939 hemvändande Stockholmare svarat på en enkät som skickades ut 14 månader efter tsunamikatastrofen. I rapporten beskrivs vad de svarande utsattes för under själva katastrofen, vilket medicinskt och psykologiskt stöd de erhöll på Arlanda flygplats, i hemkommunerna och från hälso- och sjukvården samt medicinskt och psykiskt hälsotillstånd vid tidpunkten för enkätifyllandet.

   

   

 6. Tobaksavvänjning

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 7. Uppdraget

  Verksamhet:
  VIL

  Vårt uppdrag är att anordna och koordinera studentplatser i primärvård både privat och landstingsdrivna verksamheter, utifrån lärosätenas beställningar. Det omfattar vårdcentraler/husläkarmottagningar, primärvårdens rehab.enheter, mödrahälsovård, barnhälsovård och enskilda sjukgymnaster/fysioterapeuter.

 8. Upplevt livshot

  Verksamhet:
  Forskning

  Upplevt livshot påverkar den psykiska hälsan – även om man inte varit direkt utsatt. Känslan av att vara i livsfara kan påverka vår psykiska hälsa negativt under lång tid efter en olycka eller katastrof, även om man inte varit direkt utsatt. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet om drabbades upplevelser och psykiska hälsa efter tsunamikatastrofen.

 9. Utbildningar

  Verksamhet:
  VIL
 10. Utvecklad hemsjukvård kan stärka dold patientgrupp

  Verksamhet:
  Forskning

  Hemsjukvården kan behöva utvecklas för att ge patienterna en trygg och säker vård.

  En ny avhandling från Karolinska Institutet visar att hemsjukvårdens patienter är en dold grupp som ofta är multisjuka och har stora vårdbehov. Men vårdformen i primärvården är idag inte anpassad för att ta emot så svårt sjuka patienter och roller och ansvarsfördelning är otydliga, främst mellan husläkaren distriktssköterskan, menar forskaren och distriktsläkaren Sonja Modin.

 11. Vägar genom sorg

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Skriften Vägar genom sorg vänder sig i första hand till den som just förlorat en nära anhörig genom dödsfall. Den beskriver hur sorgen normalt kan upplevas, vilka uttryck den tar och hur den förändras med tiden. Skriften tar också upp när och var man vid behov kan söka hjälp om sorgen blir för svår. Den innehåller också några tips på böcker för såväl barn och ungdomar som vuxna.

  Även om Vägar genom sorg är tänkt för den som är närmast anhörig kan den också fungera som stöd och vägledning för släkt och vänner för att dessa bättre skall förstå hur de skall kunna vara den närmast sörjande till stöd. Författare är Eva Håkanson.

  Skriften som text kan laddas ner som pdf men kan också beställas i sin helhet som broschyr i flerfärgstryck.

 12. Vårdtyngd i hemsjukvård - mätning

  Verksamhet:
  Övergripande

  Syftet med studien är att analysera och beskriva distriktssköterskors och distriktsläkares bedömning av vårdtyngdsnivåer i basal hemsjukvård, enligt en befintlig vårdtyngdsmanual och inhämta deras erfarenheter av att tillämpa denna manual.

 13. Vårdutvecklingsplan och kvalitetsindikationer: Urininkontinens hos kvinnor

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Ända från 20-års ålder upp till ålderdomen är urininkontinens hos kvinnor ett folkhälsoproblem som påverkar livskvaliteten och det sociala livet för dem som drabbas. Ett gott bemötande och vård av hög kvalitet till de kvinnor som söker vård pga. urininkontinens borde vara en självklarhet inom den svenska primärvården.

  Denna vårdutvecklingsplan med kvalitetsindikatorer avser att höja kvaliteten och kvalitetssäkra mötet med kvinnor som söker för inkontinens. Men hjälp av planen kan kvaliteten på verksamheten och vården även utvärderas och vid behov förbättras.